Інші праці КУ

Permanent URI for this collection

EN: Other Works

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 17 of 17
 • Item
  Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум. Ч. IV. Наукова комунікація як складова фахової діяльності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Лагдан, Світлана Петрівна
  UKR: У практикумі подано завдання з розділу «Наукова комунікація як складова фахової діяльності». Вони охоплюють такі теми, як термінологія української мови (походження, види, способи творення термінів), оформлювання результатів наукової діяльності (план, анотація, бібліографічний опис, тези, конспект, реферат), переклад у науковій діяльності (його види за формою, способом перекладання, змістом), редагування наукових текстів (типові помилки лексичного й синтаксичного характеру та способи їх усунення). Кожне заняття доповнено також тестовими завданнями. Додатки містять корисні практичні поради: правила творення від дієслів найскладнішої у морфемному плані групи термінів – прикметників та дієприкметників, приклади варіантних виразів наукового характеру, перелік засобів текстового зв’язку, правила цитування. Для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей.
 • Item
  Українська мова (за професійним спрямуванням) : практикум. Ч. ІІІ. Усне професійне спілкування
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Лагдан, Світлана Петрівна
  UKR: Практикум містить завдання з розділу «Усне професійне спілкування» та охоплює такі види спілкування, як бесіда, співбесіда з роботодавцем, службова телефонна розмова, перемовини, збори, нарада, дискусія та презентація. Запропоновані завдання передбачають самостійний аналіз видів усного професійного спілкування та їх відтворення з розподілом ролей. До кожного заняття подано завдання з труднощів слововживання, зокрема наголошування слів в українській мові, розрізнення синонімів і паронімів, усунення тавтології та росіянізмів, а також тести за розглянутими темами. Практикум доповнено додатками – це загальні рекомендації щодо спілкування, характеристика знаків невербального спілкування, національні особливості спілкування. Для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей.
 • Item
  Мотив ностальгії в україномовній поезії Канади
  (Вежа-Друк, Луцьк, 2020) Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UKR: У розділі монографії розглядається мовив ностальгії в україномовній поезії Канади як вияв національної ідентичності ліричного героя. Він розгортається через вираження почуття туги та суму за далеким рідним краєм. У художньому розвитку мотиву ностальгії важливу роль відіграють образи-символи птахів (зозулі, лелеки, журавлів), що співвіднесенні із долею, душею ліричного героя. Одна із основних характеристик України є парадигма далекої землі, винесеної у планетарний масштаб, океану як межі між Канадою як втіленням іншого світу (хоча й місця проживання ліричного героя) і Україною.
 • Item
  До питання про періодизацію україномовної літератури в Канаді
  (International Science Group, Boston, 2020) Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UKR: У розділі монографії розглядається періодизація україномовної літератури в Канаді. Чітко виділяються чотири періоди, що співвідносяться із хвилями масової еміграції до цієї країни. Визначено, що поки немає підстав виділяти п'ятий період.
 • Item
  Висвітлення визначних подій вітчизняної історії в художній літературі та мистецтві Ч. 2
  (ТОВ «Акцент ПП», Дніпро, 2020) Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UKR: Хрестоматія містить уривки з художніх творів відповідно до тем семінарських занять навчальної дисципліни «Висвітлення визначних подій вітчизняної історії в художній літературі та мистецтві». До кожного тексту подані питання, через які акцентується увага аспірантів на ключових відмінностях історичної та художньої правди. Аналіз текстів є необхідною складовою для підготовки до семінарських занять. Посібник розрахований на аспірантів за спеціальністю 032 «Історія та археологія», студентів історичного та філологічного факультетів, викладачів гуманітарного профілю, а також на широке коло читачів, які цікавляться історичною прозою.
 • Item
  Висвітлення визначних подій вітчизняної історії в художній літературі та мистецтві Ч. 1
  (ТОВ «Акцент ПП», Дніпро, 2020) Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UKR: Хрестоматія містить уривки з художніх творів відповідно до тем семінарських занять навчальної дисципліни «Висвітлення визначних подій вітчизняної історії в художній літературі та мистецтві». До кожного тексту подані питання, через які акцентується увага аспірантів на ключових відмінностях історичної та художньої правди. Аналіз текстів є необхідною складовою для підготовки до семінарських занять. Посібник розрахований на аспірантів за спеціальністю 032 «Історія та археологія», студентів історичного та філологічного факультетів, викладачів гуманітарного профілю, а також на широке коло читачів, які цікавляться історичною прозою.
 • Item
  Впровадження і результати першого етапу децентралізації української влади (2014 – 2018 рр.)
  (Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2019) Кривчик, Геннадій Георгійович
  UK: Анотація. Розглянуто проблеми децентралізації української влади як одного з головних напрямків реформування політичної системи в Україні, визначені основні труднощі й шляхи їх вирішення.
 • Item
  Quantitative and Qualitative Aspects of Solar Energy Input to the Working Surface of a Solar Photovoltaic Installation During Ground Testing
  (АКЦЕНТ ПП, Dnipro, 2019) Nakashydze, Liliya V.; Nakashydze, Irina S.
  EN: The monograph deals comprehensively with the use of renewable energy sources in terms of the introduction of energy-saving technologies, the solution of problems of increasing the reliability of their use, the formation of a system for assessing the development of renewable energy sources in the face of global challenges, etc. These issues are considered in detail in the analysis of the prospects for the use of elements of protection against electrical overload in solar cells, the results of experimental studies of the implementation of such components. The application of heat pump technologies and energy-active converters of solar radiation energy in the field of resource saving is considered. Materials for solving the problems of acoustic impact on the environment in the implementation of energy-saving technologies, etc. are presented in various ways. This monograph is of scientific and practical importance and is intended for masters, postgraduate students of technical and economic specialties, teachers, researchers and managers engaged in energy saving technologies at industrial enterprises and in the housing and communal sector of Ukraine. .
 • Item
  Системи енергозабезпечення з використанням відновлюваних джерел енергії: технічні, економічні та наукові аспекти побудови
  (ТОВ "Акцент ПП", Дніпро, 2018) Гільорме, Тетяна Вікторівна; Накашидзе, Лілія Валентинівна; Мітіков, Юрій Олексійович; Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UK: У навчальному посібнику подано інформацію про наукові, технічні, економічні аспекти побудови інноваційних систем енергозабезпечення, у яких використовуються відновлювані джерела енергії (сонячне випромінювання, енергія навколишнього середовища та ін.). Систематизовано техніко-економічні методологічні підходи до формування інноваційних системи енергозабезпечення та впровадження енергозберігаючих технологій. Матеріал супроводжується необхідними аналітичними даними, ілюстраціями, ключовими поняттями і категоріями. Навчальний посібник має науково-практичне значення й розрахований на магістрів, аспірантів технічних, економічних спеціальностей, викладачів, наукових працівників та менеджерів, які займаються моделюванням маркетингу при впровадженні енергозберігаючих технологій на промислових підприємствах та в житлово-комунальному секторі України.
 • Item
  Міфологеми у поезії Віри Ворскло
  (Вежа-Друк, Луцьк, 2018) Накашидзе, Ірина Сергіївна
  UKR: У статті розглядається поезія Віри Ворскло. Важливе місце у творчості В. Ворскло займає міфологема тризуба як національного символу і як один із виявів архетипу триєдності. Таким чином поетеса підкреслює свою любов до рідного краю, постійний духовний зв’язок з нею, що свідчить про її національну та культурну ідентичність.
 • Item
  Improvement of Reliability of Converters of Renewable Energy Considering the Characteristics of Problem Areas
  (SHEE “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture”, Dnipro; Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia, 2018) Nakashydze, Liliya V.; Nakashydze, Irina S.; Brynzin, Yevhen
  EN: The use of the proposed methodology allows consideration of the features of operation of certain problem areas of constructive interfaces, including those that are technologically equipped with the largest number of thermal conductive inclusions per unit area, i.e. to determine the worst heat-shielding characteristics by which heat losses of building premises should be determined.
 • Item
  Антифашистський рух Опору в Україні періоду Другої світової війни у вітчизняній історіографії
  (Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2018) Слободянюк, Микола Анатолійович
  UKR: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Інститут історії України НАН України; Запорізький національний університет, Київ-Запоріжжя, 2018. У дисертації на основі широкого кола джерел і наукової літератури вперше здійснено комплексне дослідження процесу висвітлення та концептуалізації історії антифашистського руху Опору в Україні у вітчизняному історіописанні 1942–2015 рр., а саме: рівень історіографічного опрацювання історії руху Опору; ступінь дослідженості окремих аспектів теми; характерні особливості та напрями радянського і сучасного періодів вивчення теми; формування наукових центрів та історичних шкіл, в доробку яких значне місце належить працям з історії руху Опору. Також у праці здійснено спробу теоретично осмислити феномен руху Опору в Україні. Зокрема, запропоновано цілісне бачення історії антифашистської боротьби в Україні, визначено її періодизацію, основні форми, національно-політичні течії, регіональні та внутрішні особливості. У процесі осмислення феномену руху Опору на території України розглянуто дискусійні та досі повністю нерозв’язані аспекти теми, як то проблема приналежності до руху Опору окремих осіб та різного роду формувань, мотивація учасників, шляхи і критерії встановлення об’єктивніших кількісних показників ефективності боротьби проти окупантів. Особливу увагу приділено методології і термінології дослідження. Проаналізовані дискусійні аспекти та перспективні напрями наукових студій з історії руху Опору.
 • Item
  Антифашистський рух Опору в Україні періоду Другої світової війни у вітчизняній історіографії (дисертація)
  (Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2018) Слободянюк, Микола Анатолійович
  UKR: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. – Інститут історії України НАН України; Запорізький національний університет, Київ-Запоріжжя, 2018. У дисертації на основі широкого кола джерел і наукової літератури вперше здійснено комплексне дослідження процесу висвітлення та концептуалізації історії антифашистського руху Опору в Україні у вітчизняному історіописанні 1942–2015 рр., а саме: рівень історіографічного опрацювання історії руху Опору; ступінь дослідженості окремих аспектів теми; характерні особливості та напрями радянського і сучасного періодів вивчення теми; формування наукових центрів та історичних шкіл, в доробку яких значне місце належить працям з історії руху Опору. Також у праці здійснено спробу теоретично осмислити феномен руху Опору в Україні. Зокрема, запропоновано цілісне бачення історії антифашистської боротьби в Україні, визначено її періодизацію, основні форми, національно-політичні течії, регіональні та внутрішні особливості. У процесі осмислення феномену руху Опору на території України розглянуто дискусійні та досі повністю нерозв’язані аспекти теми, як то проблема приналежності до руху Опору окремих осіб та різного роду формувань, мотивація учасників, шляхи і критерії встановлення об’єктивніших кількісних показників ефективності боротьби проти окупантів. Особливу увагу приділено методології і термінології дослідження. Проаналізовані дискусійні аспекти та перспективні напрями наукових студій з історії руху Опору.
 • Item
  Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі
  (КП «Поліграфія», Кіровоград, 2015) Василевич, Леонід Федорович; Василевич, Максим Леонідович; Астаф'єва, Марія Миколаївна; Бодненко, Дмитро Миколайович; Семеняка, Світлана Олексіївна; Дереновський, Руслан Миколайович; Заболотна, Оксана Володимирівна; Євсюков, Олександр Феліксович; Кляп, Маріанна Іванівна; Кляп, Михайло Петрович; Моца, Андрій Андрійович; Накашидзе, Ірина Сергіївна; Ястремська, Наталія Євгенівна
  UK: У колективній монографії вперше представлено науково обгрунтовану теоретично-практичну характеристику наукових досліджень в галузі професійної освіти. Розкрито і теоретично обгрунтовано особливості призначення судової експертизи, математизація суспільно-гуманітарних спеціальностей та жанр сонета у творчості Яра Славутича, проблемне навчання в професійно-педагогічній підготовці майбутніх викладачів вищої аграрної школи: функції, концепція, структура, зміст та інноваційні методи роботи сучасного вищого навчального закладу, методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності банківських послуг.
 • Item
  Советское подполье Киева (1941-1943 гг.): человеческое измерение
  (Palmarium Academic Publishing, Saarbrucken, Deutschland, 2014) Слободянюк, Николай Анатольевич; Лысенко, Александр Евгеньевич
  RUS: Целью данной работы является исследование малоизвестных и малоизученных аспектов истории советского антифашистского подполья города Киева в 1941-1943 гг. на основе антропологического подхода. В работе особое внимание уделяется повседневной жизни подпольщиков, их личным взаимоотношениям, моральному климату внутри разных групп и подполья в целом, условиям борьбы против оккупантов, судьбе отдельных участников и организаций. То есть, целью исследования является отображение не только истории киевского подполья, но и истории киевских подпольщиков. В стиле изложения материала авторы постарались объединить научное исследование с более свободной, чем академичная, подачей информации, чтобы сделать чтение текста не только приемлемым для специалистов, но и интересным для широкого круга читателей. В попытке свести к минимуму влияние авторских позиций на ход изложения, а также помочь читателю окунуться в атмосферу того времени, в работе часто используется прямая речь документов.
 • Item
  Радянське антифашистське підпілля
  (Видавництво "Наукова думка", м. Київ, 2011) Слободянюк, Микола Анатолійович
  UKR: У статті розповідається про Радянське антифашистське  підпілля.
 • Item
  Світлиця
  (ТОВ «Акцент ПП», Дніпропетровськ, 2011) Іващенко, Григорій Лукич
  UK: У книзі викладено концепцію арт-проекту «Світлиця», принципи та стилістика творення мистецької цілісності, пояснено кожну з інсталяцій – окремих складових цієї цілісності, подано фото вузлових композицій, окремих образів та багато фотознімків українців ХІХ-ХХ ст..