№ 1 (97)

Permanent URI for this collection

UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в УДУНТ, можна ознайомитися на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу href= http://stp.diit.edu.ua/>"Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  1 (97) випуск. Наука та прогрес транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022)
  UKR: Журнал має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва. Журнал включений до Переліку спеціалізованих наукових видань України, у яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук, кандидата наук та доктора філософії за такими спеціальностями: Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Матеріалознавство; Галузеве машинобудування; Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Теплоенергетика; Технології захисту навколишнього середовища; Будівництво та цивільна інженерія; Залізничний транспорт; Автомобільний транспорт; Транспортні технології (за видами).
 • Item
  Особливості напружено-деформованого стану сталезалізобетонної прогонової будови з попереднім вигином сталевої балки
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Попович, Микола Михайлович; Ключник, Сергій Владиславович
  UKR: Мета. Автори передбачають визначити особливості роботи сталезалізобетонної прогонової будови з ба-лками, армованими двотавром, з їх попереднім напруженням за допомогою вигину. Методика. Для вигото-влення сталезалізобетонної прогонової будови запропоновано армувати двотаврову балку з попереднім бу-дівельним підйомом, який потім вирівнюють за допомогою прикладених зовнішніх навантажень. Для прак-тичної зручності вертикальні зовнішні сили замінено на пару горизонтальних сил, що утримують металеву двотаврову балку в деформованому стані, у такому стані балку бетонують. Після набору міцності бетону зовнішні сили прибирають, і двотаврова металева балка створює попереднє напруження бетону. Результати. Для визначення напружень використано перевіркові розрахунки аналітичним методам та мето-дом моделювання за допомогою програми ANSYS. Побудовано епюри напружень за нижніми та верхніми фібрами металевої двотаврової балки та напруження в бетоні верхньої й нижньої зон балки. Аналіз показав, що попередній вигин металевої балки можна використовувати для створення попереднього напруження, що поліпшує працездатність сталезалізобетонних прогонових будов, збільшує їх жорсткість і дозволяє використовувати таку конструкцію для збільшення прогонів залізничних та автодорожніх мостів. Наукова новизна. У роботі проведено дослідження напружено-деформованого стану сталезалізобетонних балок залізничної прогонової будови з урахуванням попереднього напруження бетону. Запропоновано метод виготовлення сталезалізобетонних балок, що забезпечує попереднє напруження залізобетону за рахунок ви-гину сталевої двотаврової балки. Практична значимість. У результаті розрахунків виявлено, що конструк-ція, виготовлена вказаним методом, має більшу жорсткість порівняно із залізобетонними або металевими балками. Висота балки може бути меншою, ніж залізобетоні або металеві прогонові будови. Це важливо для залізничних мостів, особливо для швидкісного руху.
 • Item
  Вплив технічного обслуговування й ремонту буксових вузлів на ризики їх відмов
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Мямлін, Сергій Віталійович; Мурадян, Леонтий Абрамович; Шикунов, Олександр Анатолійович; Піценко, Ірина Віталіївна
  UKR: Мета. Основною метою нашого дослідження є виявлення взаємозв’язку ризиків відмов буксових вузлів вантажних вагонів та успішності процесу виконання комплексного завдання з технічного обслуговування й ремонту. Для цього необхідно з’ясувати послідовність розрахунку величин успішного виконання комплек-сного завдання з технічного обслуговування й ремонту вантажних вагонів, виконати розрахунки на прикладі вагоноремонтних підприємств регіональної філії «Придніпровська залізниця» і виявити залежності ризиків відмов буксових вузлів вантажних вагонів і процесу успішного виконання поставленого завдання. Методика. У роботі побудовано взаємозалежності ймовірностей виконання та невиконання комплексного за-вдання з технічного обслуговування й ремонту вантажних вагонів. При цьому представлено послідовність розрахунку статичних ймовірнісних оцінок успішного виконання та невиконання поставленого завдання, ста-тичних оцінок середнього часу відхилення та основного часу успішного виконання, а також інтенсивності успішного виконання завдання. Результати. Отримані статистичні дані успішного виконання комплексного завдання з технічного обслуговування й ремонту вантажних вагонів по регіональній філії «Придніпровська залізниця» та результати їх емпіричного розподілу впродовж періоду, що дорівнює 90 діб, показали, що вели-чина вибіркового середнього складає 24,1078 вагонів, вибіркова дисперсія дорівнює 3,28 вагонів, значення середньоквадратичного відхилення складає 1,81 вагонів, а коефіцієнт варіації дорівнює 0,075 вагонів. Також установлено вплив діагностики на ризики відмов буксових вузлів вантажних вагонів під час експлуатації після виконання поставленого завдання з технічного обслуговування й ремонту. Наукова новизна. На основі ста-тистичної обробки експериментальних даних уперше проведено емпіричний розподіл статистичних величин успішного виконання комплексного завдання з технічного обслуговування й ремонту вантажних вагонів, що дозволяє розрахувати показники надійності буксових вузлів. Уперше отримано залежність проведення діаг-ностики буксових вузлів від імовірності виконання поставленого завдання з технічного обслуговування та ремонту вантажних вагонів, що дозволить зменшити величину ризиків відмов в разі успішного виконання завдання. Практична значимість. Застосування діагностики буксових вузлів вантажних вагонів під час технічного обслуговування й ремонту дозволить знизити в 2…4,5 рази величину ризику відмов.
 • Item
  Автоматизовані системи керування взаємним навантаженням тягових електромашин
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Афанасов, Андрій Михайлович; Арпуль, Сергій Вікторович; Васильєв, В'ячеслав Євгенович; Гололобова, Оксана Олексіївна; Голік, Сергій Миколайович
  UKR: Мета. Проведення випробувань електричних машин повинно бути максимально об’єктивним і нести дос-товірну інформацію про якість виготовлення або ремонту електричної машини. Під час випробувань зміню-ються параметри сумарної потужності джерел випробного стенда, енергетична ефективність кожного процесу випробування, розбіжності теплових навантажень обмоток якорів та обмоток збудження. Для виконання по-вного обсягу випробування електричної машини необхідно обладнати випробні стенди системами автомати-чного керування процесом взаємного навантаження. У зв’язку з цим у нашій роботі передбачено провести аналіз різних варіантів виконання систем автоматичного керування. Методика. Проведено теоретичні дослі-дження електромагнітних процесів із використанням математичної моделі системи «джерело напруги – тяго-вий двигун», яка дозволяє визначити енергетичні показники електричних машин у всьому діапазоні зміни навантажень і напруги під час випробувань. Для аналізу використано методи теоретичного дослідження й аналітичного розрахунку електричних кіл, теоретичних основ електротехніки, математичного моделювання електричних та енергетичних процесів. Результати. Виконано аналіз раціональних варіантів побудови функ-ціональних схем систем автоматичного керування з різною кількістю джерел живлення, контурів автоматич-ного керування, механічними та електричними перетворювачами потужності. Імітаційне математичне моде-лювання електромагнітних процесів у випробному стенді електричних машин дозволило визначити електри-чні навантаження елементів силового кола двигунів. Розроблено раціональні функціональні схеми систем ав-томатичного керування для випробування різноманітних колекторних електричних машин постійного та пульсувального струму. Наукова новизна. Запропоновано раціональні варіанти побудови випробних стендів з електричними й механічними перетворювачами моменту, що враховують змінні процеси навантаження еле-ктричних машин під час випробування. Виконано аналіз енергетичної ефективності різних варіантів побудови стендів для випробування електричних машин у всьому діапазоні зміни випробних навантажень і напруги джерел живлення в разі використання автоматичної системи керування процесом взаємного навантаження. Практична значимість. Проведені дослідження дозволять розробити рекомендації щодо проєктування авто-матизованих систем керування випробними стендами для поліпшення їх техніко-економічних характеристик, зменшення витрат електричної енергії під час випробувань.
 • Item
  Ontological Support for Harmonization and Integration of Ukrzaliznytsia Information Systems Data
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Zhuchyi, Larysa I.
  ENG: Purpose. The development strategy of Ukrzaliznytsia includes the following areas: integration and standardiza-tion of information systems, increasing the truthfulness of data and automating business processes. The integration of railway information systems is possible by ontological means without changing their structure. In this work, the main aim is the analysis of existing transportation ontological developments and determination of approaches to the application of related domains developments to the objectives of Ukrzaliznytsia’s development. Methodology. On-tological developments are systematized according to the type and format of their resources, the level of data inte-gration, and the goals of ontology-based software. Methods of system analysis are used. Findings. The analysis showed that European Union railway transport ontologies are used to integrate infrastructure description data, train timetables, and others. At the same time, insufficient attention is paid to the regulatory support of the transportation process. There are software tools for annotating texts, extracting knowledge from tables and developing ontologies, but they are not used to support the Ukrainian railway transportation process. It has been determined that the actual problem is normative documentation annotation to establish a link between the ontology and the regulation texts. Originality. The basis for achieving the development goals of Ukrzaliznytsia by ontological means was laid, using the analysis and systematization of existing ontological developments of transport and related domains. The possi-bilities of using ontological means in railway transport are scientifically substantiated for: formalization of regulato-ry support; data transformations; data integration; checking the consistency of information systems data and regula-tions. Practical value. The work made it possible to identify the most significant ontological projects in transport. The foundations for the implementation of the conceptualization of the tabular representation of knowledge and the development of an ontology for the integration of models of railway subsystems have been laid.
 • Item
  Комбінована система синхронізованого керування рухом і підвісом магнітоплана
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Муха, Андрій Миколайович; Плаксін, Сергій В.; Погоріла, Любов М.; Устименко, Дмитро Володимирович; Шкіль, Юрій В.
  UKR: Основною метою цієї роботи є формування концептуальних підходів до побудови ефективної ін-тегрованої системи синхронізованого керування рухом та підвісом магнітолевітаційного транспортного за-собу – магнітоплана. Методика. У ході дослідження використано метод одночасного керування рухом і підвісом магнітолевітаційного транспортного засобу, взаємоузгоджене застосування обох способів левіта-ції – електромагнітного та електродинамічного – через індивідуальне керування енергопостачанням кожної шляхової котушки. Результати. Обґрунтовано концептуальні принципи керування тягово-левітаційною си-стемою в гібридному режимі її роботи. Розкрито взаємодію шляхової структури та транспортного засобу на електродинамічному підвісі з лінійним приводом, висвітлено особливості реалізації силової частини. Наукова новизна. Показано, що значного поліпшення магнітолевітаційної технології можна досягнути за-вдяки взаємоузгодженій комбінації електромагнітного й електродинамічного способів левітації та викорис-тання принципово іншої побудови маглев-траси – не із довгих секцій з трифазними силовими обмотками, а з дискретних коротких котушок, які одночасно є і тяговими котушками лінійного двигуна, і складовим елементом (навантаженням) сонячної шляхової енергоустановки (СШЕУ), розміщеної уздовж шляхопрово-ду. До складу СШЕУ входять фотоелектричний модуль (сонячна батарея), що перетворює сонячну енергію в електроенергію, накопичувач та інвертор. Така будова робить можливим незалежне, автономне живлення кожної шляхової котушки та автономне керування нею з перемиканням або в тяговий режим, або в режим левітації. Концепція керування полягає в тому, щоб кожна шляхова котушка могла брати участь як у ство-ренні статичного підвісу за рахунок взаємодії магнітного поля бортового надпровідного магніту та магніт-ного поля шляхових котушок під час подачі на них постійного струму певної величини, так і динамічного підвісу в процесі руху поїзда в результаті взаємодії магнітного поля бортового надпровідного магніту та магнітних полів, створюваних у шляхових котушках струмами, що надходять до них під час перетину магні-тних полів бортового надпровідного магніту. Практична значимість. Використання такої комбінованої системи керування рухом та підвісом магнітоплана призведе до якісного поліпшення маглев-технології, збі-льшення ефективності та надійності високошвидкісного наземного транспорту на основі електродинамічної левітації з використанням надпровідних магнітів.
 • Item
  Визначення раціонального режиму взаємного навантаження тягових двигунів магістральних електровозів
  (Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, 2022) Арпуль, Сергій Вікторович; Афанасов, Андрей Михайлович; Білухін, Дмитро Сергійович; Васильєв, В'ячеслав Євгенович; Шаповалов, Олександр Сергійович; Буряк, Сергій Юрійович
  UKR: Реальний стан багатьох наявних станцій із випробування тягових електромашин не відповідає су-часним вимогам щодо організації ремонту й технічного контролю. На більшості таких станцій використову-ють стенди взаємного навантаження з низькою енергетичною ефективністю. Основною метою роботи є ви-значення раціонального режиму навантаження тягових електромашин, який забезпечить зниження сумарної потужності джерел живлення випробувальної станції та підвищення енергетичної ефективності і якості ви-пробувань. Методика. Методологічною основою роботи є загальні теоретичні положення й принципи систе-много підходу теоретичної електротехніки, теоретичної механіки, теорії електричних машин та перетворюва-чів. Обґрунтування енергетичних та електромеханічних принципів взаємного навантаження тягових електро-машин виконано з використанням основ узагальнення й систематизації фізичних величин і понять, теорії еле-ктричних кіл, теорії механічних систем, теорії електричних машин. Аналіз теплових процесів та енергетичних показників системи випробування електромашин виконано з використанням теорії нагрівання однорідного твердого тіла та відомих методів розрахунку теплових схем. Результати теоретичних досліджень підтвер-джено експериментально. Результати. Проведений аналіз виразу для визначення коефіцієнта енергетичної ефективності нагрівання обмоток тягових електромашин, отриманого в роботі, показує, що найбільш раціо-нальними під час випробувань на нагрівання тягових двигунів електрорухомого складу магістрального тран-спорту є пусковий струм. Використання цього струму навантаження дозволяє знизити витрати електроенергії на випробування на 20–30 % (порівняно з годинним режимом) без зниження якості випробувань, а також зменшує час випробувань на нагрівання в 3 – 4 рази. Наукова новизна. Науково обґрунтовано доцільність проведення випробувань на нагрівання тягових двигунів магістрального електрорухомого складу за струму навантаження, який дорівнює струму пускового режиму, що забезпечує підвищення енергетичної ефективно-сті випробувань та відповідне зменшення загальних витрат електроенергії на приймально-здавальні випробу-вання. Запропоновано метод аналітичного визначення вагових коефіцієнтів впливу на перевищення темпера-тури обмотки якоря електричних втрат, використання якого дозволяє оцінити вплив режимів взаємного нава-нтаження випробовуваних тягових електромашин на ступінь розбіжності теплових навантажень обмоток їх якорів. Практична значимість. Визначення раціональних режимів взаємного навантаження тягових елект-ричних машин дозволяє зменшити витрати електроенергії та скоротити час на проведення їх випробувань на нагрівання. Крім того, стає можливим запропонувати спосіб оцінювання якості приймально-здавальних випро-бувань тягових електричних машин, у якому враховано ступінь розбіжності теплових навантажень обмоток.
 • Item
  Розробка напівпровідникового реле часу для локомотивів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Сердюк, Володимир Никандрович; Очкасов, Олександр Борисович
  UKR: Необхідність заміни застарілої елементної бази електричних апаратів локомотивів є актуальною в умовах проведення капітально-відновлюваних ремонтів локомотивів для продовження терміну їх експлуа-тації. Основною метою роботи є скорочення витрат на експлуатацію та ремонт рухомого складу за рахунок підвищення надійності електричних апаратів, упровадження уніфікованих технічних рішень. Методика. Із використанням системно-історичного підходу з’ясовано переваги та недоліки основних принципів побудови електричних апаратів локомотивів. Визначено напрями вдосконалення елементної бази реле часу. Обґрун-товано необхідність розробки уніфікованих технічних рішень для реалізації реле часу локомотивів. За допо-могою методів прикладної теорії цифрових автоматів та схемотехніки розроблено напівпровідникове реле часу локомотивів, що забезпечує можливість реалізації 23 варіантів витримки часу без зміни конструкції реле. Запропонована методика дозволяє проєктувати універсальні електронні реле з будь-якими діапазонами часових затримок. Як основні елементи регулювання витримки часу використано комбінацію двійкових лі-чильників імпульсів та мультиплексора. Відсутність у схемі запропонованого напівпровідникового реле ча-су елементів регульованої ємності та активного опору (RC-контурів) дозволяє забезпечити стабільність ха-рактеристик реле часу на всьому інтервалі експлуатації, зменшити витрати на обслуговування та ремонт електричних апаратів. Результати. Розроблено уніфіковане реле часу з широким діапазоном витримки часу та можливістю під’єднання електричних схем локомотивів із напругою живлення 50 та 110 В. Отримані результати дозволяють спрогнозувати подальший розвиток напівпровідникових реле часу та застосувати розроблене напівпровідникове (електронне) реле часу для всіх видів рухомого складу залізниць. Наукова новизна. У роботі проведено аналіз розвитку технологій та елементної бази електричних апаратів локомотивів. Обґрунтовано необхідність удосконалення елементної бази електричних апаратів на прикладі реле часу. Практична значимість. На базі запропонованих технічних рішень можливе виготовлення уні-версального напівпровідникового реле часу локомотивів.
© Український державний національний університет науки і технологій