№ 01 (ЕСБЗТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Сучасні випрямлячі для модернізації тягових підстанцій при впровадженні швидкісного руху
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Панасенко, Микола Васильович; Гончаров, Юрій Петрович; Сиченко, Віктор Григорович
  UK: Розглянуті питання побудови випрямляча з вольтододатком та проблеми його реалізації.
 • Item
  Методи розрахунку імпедансу ліній електрифікованих залізниць
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Завгородній, Олександр Вікторович; Гаврилюк, Володимир Ілліч
  UK: Проведено порівнювальний аналіз результатів розрахунків імпедансу рейкових ліній і контактного проводу в діапазоні частот до 105 Гц.
 • Item
  Організація захисту рейкових кіл від електромагнітних завад з боку контактної мережі
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Щека, Вадим Ігорович
  UK: В статті розглянуто побудову та принцип дії системи захисту рейкових кіл від електромагнітних завад. Проведена оцінка економічна ефективність системи та окреслено умови ефективності впровадження.
 • Item
  Выделения импульсных сигналов на фоне мощных помех от силовых сетей
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Сердюк, Татьяна Николаевна; Швец, Александр Владимирович; Иванов, В. К.
  RU: В работе приведена методика компенсации мощных узко полосных гармоник, которые излучаются мощными силовыми сетями, для применения в компьютеризированной системе определения и регистрации импульсных сигналов, связанных с частичными или коронными разрядами в изоляторах линий электропередач. Алгоритм компенсации заключается в определении точных значений частоты, фазы и амплитуды помехи по двум точкам в комплексном спектре сигнала вблизи частоты помехи и формирования сигнала компенсации, который вычитается из входного сигнала.
 • Item
  Принципы реализации активной фильтрации при построении современных систем электроснабжения электрической тяги
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Гончаров, Юрий Петрович; Панасенко, Николай Васильевич; Гаврилюк, Владимир Ильич; Сыченко, Виктор Григорьевич
  RUS: Принципы реализации активной фильтрации при построении современных систем электроснабжения электрической тяги.
 • Item
  Метод імовірнісного аналізу випадкових електромагнітних процесів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Міщенко, Тетяна Миколаївна
  UK: Запропоновано метод імовірнісного аналізу випадкових електромагнітних процесів в електричних колах нелінійних динамічних електротехнічних систем. Завдяки методу, викладено розрахунки перехідних струмів в силових нелінійних колах першого українського електровоза ДЕ 1.
 • Item
  Тягові розрахунки з використанням векторної оптимізації
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Лагута, Василь Васильович
  UK: Задача оптимальних тягових розрахунків розглядається як задача про оптимальне розподілення ресурса. Рішення засновано на динамічному програмуванні. Використовується покрокове обчислення множини точок оптимальних по Парето значень цільової функції (витрати енергії) і ресурса (час).
 • Item
  Аналіз структури відмов і методів вимірювання параметрів рейкових кіл
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Романцев, Іван Олегович; Дунаєв, Дмитро Володимирович
  UK: В роботі проведений аналіз відмов і існуючих методів контролю стану рейкових кіл, методів вимірювання їх параметрів для подальшої розробки на цій основі методів та засобів автоматизованого контролю параметрів рейкових кіл.
 • Item
  Контроль та діагностування стрілочних переводів по часовій залежності струму переводу стрілки без виключення стрілочного переводу з експлуатації
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Маловічко, Володимир Володимирович; Рибалка, Роман Володимирович; Гаврилюк, Володимир Ілліч
  UK: В роботі запропоновано можливість виявлення відмов стрілочних переводів по відповідних ознаках в кривій споживання струму двигуном в умовах експлуатації на залізничних станціях без перерви в роботі стрілок.
 • Item
  Визначення параметрів та критеріїв для системи автоматичного контролю станів тональних рейкових кіл
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Романцев, Іван Олегович
  UK: На основі аналізу існуючих методів контролю тональних рейкових кіл проведено вибір параметрів і критеріїв для автоматизації контролю тональних рейкових кіл.
 • Item
  Метод автоматизированного определения контактного давления реле железнодорожной автоматики
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Разгонов, Адам Пантелеевич; Бондаренко, Борис Маврович; Профатилов, Владимир Иванович
  UKR: В даній статті запропоновано метод автоматизованого визначення контактного тиску реле залізничної автоматики. Метод ґрунтується на особливостях конструкції електромагнітних реле залізничної автоматики, в яких відпадання якоря здійснюється під дією власної ваги якоря. Даний метод дозволяє вирішити комплексну задачу автоматизації вимірювання механічних параметрів електромагнітних реле залізничної автоматики без зняття кожуха відповідно до експлуатаційно-технічних вимог до реле першого класу надійності.
 • Item
  Удосконалення безпеки сортувальних гірок
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Рибалка, Роман Володимирович; Маловічко, Володимир Володимирович
  UK: Пропонується удосконалити безпеку функціонування сортувальних гірок шляхом вирішення задачі контролю заповнення колій із застосуванням методу корекції спектрів.
 • Item
  Забезпечення функціональної безпеки рейкових кіл в умовах впливу електромагнітних завад від тягової мережі сусідньої колії на дільницях зі швидкісним рухом поїздів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Завгородній, Олександр Вікторович; Гаврилюк, Володимир Ілліч
  UK: Запропоновано концепцію організації швидкісного руху на магістралях, що проходять по залізницях з різними родами тягового струму. Розроблено компенсуючий пристрій для зменшення індуктивних завад в рейковій лінії від тягової мережі.
 • Item
  Підвищення функціональної безпеки пристроїв підрахунку осей рухомого складу
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Гончаров, Костянтин Вікторович
  UK: В роботі розглянуто фактори, які впливають на функціональну безпеку пристроїв підрахунку осей рухомого складу. Показана залежність між вірогідністю підрахунку осей та функціональною безпекою таких пристроїв. Для підвищення вірогідності підрахунку осей проведений синтез прийомного пристрою для виявлення вихідного сигналу електромагнітного диференціального датчика на фоні завад. Визначена імовірність помилки виявлення сигналу при використанні синтезованого приймача.
 • Item
  Математичне моделювання стрілочного електроприводу в середовищі Simulink пакету Matlab
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2011) Буряк, Сергій Юрійович
  UK: Наведено спосіб математичного моделювання стрілочного електроприводу в системі MATLAB+Simulink.
 • Item
  1-й випуск. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті
  (Видання Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту, 2011)
  UK: Розвиток нових систем управління та регулювання рухом на залізничному транспорті, що відбувається останнім часом, в тому числі мікроелектронних і комп’ютерних пристроїв автоматики, цифрових телекомунікаційних систем, імпульсних напівпровідникових силових перетворювачів для живлення тягових та допоміжних пристроїв рухомого складу, зробили ще більш актуальною проблему доведення їх безпеки та електромагнітної сумісності. На великий інтерес до проблеми електромагнітної сумісності у світі вказує велика кількість дослідницьких та випробувальних центрів, що працюють з цієї проблеми, та регулярні симпозіуми і конференції, що провадяться їми. В Україні спеціалізованих журналів з електромагнітної сумісності на залізничному транспорті до сьогодення не було. Вважаю, що випуск такого журналу буде сприяти координації робіт дослідників у цьому напрямку та підвищить безпеку на залізничному транспорті. RU: Происходящее в последнее время развитие новых систем управления и регулирования движением на железнодорожном транспорте, в том числе микроэлектронных и компьютерных устройств автоматики, цифровых телекоммуникационных систем, импульсных полупроводниковых силовых преобразователей для питания тяговых и вспомогательных устройств подвижного состава, сделали еще более актуальной проблему доказательства их безопасности и электромагнитной совместимости. На большой интерес к проблеме электромагнитной совместимости в мире указывает большое количество исследовательских и испытательных центров, работающих по этой проблеме, и проводимые ими регулярные симпозиумы и конференции. В Украине специализированных журналов по электромагнитной совместимости на железнодорожном транспорте до сих пор не было. Полагаю, что выпуск такого журнала будет способствовать координации работы исследователей в этом направлении и повысит безопасность железнодорожного транспорта. EN: Development of a new control and regulations railway movement systems, including microelectronic and computer automatic devices, digital telecommunication systems, pulse semiconductor power converters for a electrosupply of traction and auxiliary rolling stock devices, occurring recently, have made even more actual a problem of the proof of their safety and electromagnetic compatibility. A plenty of the research and test centers working on this problem and regular symposiums and conferences, spend by them, specify on great interest to a problem of electromagnetic compatibility in the world. In Ukraine a special journals on electromagnetic compatibility on railway transportation was not till now. I believe that realization of such journal will promote coordination of work of researchers in this direction and will increase of a railway transport safety.