Статті ККГТЗ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Енергетичний аналіз дроблення рудних матеріалів асиметричним навантаженням
  (НМетАУ, Дніпро, 2022) Маліч, Микола Григорович
  UKR: Мета. Зниження енерговитрат і підвищення ефективності дезінтеграції рудної маси шляхом управління її напружено-деформованим станом у дробарках на основі математичного моделювання та використання встановлених закономірностей напружень та деформацій у гірській породі при взаємодії з робочим інструментом. Методика. Використано комплексний метод узагальнення закономірностей теорії пружності та пластичності, закономірності розподілу контактних нормальних та дотичних напружень, рівняння граничного стану матеріалів, заснованих на критерії міцності Кулону; теорії ліній ковзання; зіставлення теоретичних результатів з експериментальними діаграмами «нормальне напруження-подовжня деформація» зразків; факти та явища руйнування гірських порід; узагальнення теоретичних закономірностей, що виникають при силовому контакті інструменту з породою в дробарках. Наукова новизна. При асиметричних контактних дотичних напруженнях в твердому тілі, що деформується, формуються розтягуючі горизонтальні напруження, при цьому чисельні значення цих напружень зі збільшенням коефіцієнта контактного тертя зростають, а межа міцності на стискання і питома енергія руйнування гірської породи суттєво знижується. Результати. Асиметричне навантаження породи потрібно і можна створювати в щокових дробарках зі складним рухом щоки, в конусних дробарках, у валкових дробарках з різною швидкістю обертання валків. Це відповідає моделі найбільш ефективного ковзного стиснення. Практична значущість. Створення асиметричних умов навантаження з використанням сил контактного тертя з врахуванням фрикційних та міцнісних характеристик матеріалу, що руйнується, дозволять суттєво знижувати енергоспоживання при дезінтеграції рудної сировини.
 • Item
  До питання визначення кількості енергії, необхідної для дезінтеграції гірських порід до певного розміру
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій», ІВК «Системні технології», Дніпро, 2022) Маліч, Микола Григорович; Кресс, Денис Володимирович; Різо, Захар Миколайович
  UKR: Проведено аналіз існуючих класичних теорій визначення кількості енергії, необхідної для дезінтеграції твердих тіл. Кожна з них реалізує тільки невелику частку спектру умов дроблення та подрібнення гірських порід. В той же час вони практично не враховують контактне тертя між інструментом та породою. Авторами запропоновано використовувати нову теорію локального руйнування гірської породи при симетричному і асиметричному розподілу контактних дотичних напружень, яка теоретично забезпечує зниження питомої енергії руйнування в 40 - 45 разів, що дозволяє шукати нові шляхи керування процесом дезінтеграції при найменших витратах енергії.
 • Item
  Стабілізація радіального зазору в качаючому вузлі насоса підживлення удосконаленням конструкції втулки підшипника ковзання
  (Український державний університет науки і технологій, ННІ «Інститут промислових та бізнес технологій», ІВК «Системні технології», 2022) Мельянцов, Петро Тимофійович; Лосіков, Олександр Михайлович; Назарець, Віктор Семенович; Сидоренко, Віктор Кононович
  UKR: Проводиться експериментальне дослідження забезпечення стабілізації радіального зазору в качаючому вузлі насоса підживлення з зовнішнім зачепленням, за рахунок покращення умов роботи та зменшення зношення деталей, які формують радіальний зазор в підшипниках ковзання качаючого вузла насоса: «цапфа ведучого вала - отвір втулки», «цапфа веденої вісі – отвір втулки», впровадженням комбінованої втулки в підшипнику ковзання.
 • Item
  Підвищення післяремонтної довговічності насосів підживлення аксіально-поршневих гідромашин
  (НМетАУ, Дніпро, 2021) Мельянцов, Петро Тимофійович; Лосіков, Олександр Михайлович; Назарець, Віктор Семенович; Сидоренко, Віктор Кононович
  UKR: Проводиться експериментальне підтвердження ефективності впровадження конструктивних заходів по зниженню об’ємних витрат в качаючому вузлі насоса підживлення через його торцевий зазор. Запропоновано конструкцію стенду та методику для обкатки і випробування насосів підживлення.
 • Item
  Моделювання процесу дезінтеграції рудної породи в барабанному млині з використанням методу скінчених елементів
  (НМетАУ, Дніпро, 2021) Маліч, Микола Григорович
  UKR: Розглянуто особливості руху рудних матеріалів в барабанному млині. Розроблено математичну модель процесу подрібнення рудних матеріалів з позиції балансу енергетичних величин процесу руйнуванняЗа використанням методу скінчених елементів показано, що виділений в будь-якому місці елемент завантаження піддається деформації з боку сусідніх елементів завантаження (шматків руди) в умовах всебічного нерівнокомпонентного стиснення контактними силами. Проаналізовано вплив напрямку сил контактного тертя при стисненні на ефективність руйнування рудної маси. Данні сили суттєво впливають на появу максимальних зсувних (дотичних) напружень, які залежать від максимальних нормальних напружень, що виникають в шматках рудної породи. Показана можливість керування режимами навантаження для підвищення ефективності процесу подрібнення.
 • Item
  Texturing the Lamellae of the Collector of Electrical Machines
  (IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 2019) Abramov, Serhii O.; Synytsina, Yuliia; Gryshin, Volodymyr; Serdiuk, Tetiana M.; Babiak, Mykola O.
  ENG: The main reasons for reducing the dynamic stability of the collector node during operation are caused by the lack of precision in the manufacture of individual elements. As a result of the analysis of technologies and methods for the treatment of surfaces with specified parameters, a jet-abrasive method was reasonably adopted, which allows texturing surfaces with high productivity.To optimize the processing modes using this method, a mathematical model has been developed for the interaction of abrasive particles with the surface of a copper lamella. The optimization criterion was the microrelief of the surface, the removal of the material appeared as a restriction. In addition, full-scale optimization was carried out for clearly not present technological parameters in a mathematical model, such as abrasive concentration and processing time.Experimental studies were carried out that confirmed the adequacy of the simulation and the correctness of the chosen technology. On this basis, an experimental batch of collector nodes was manufactured under production conditions. In this batch, the three nodes were made of textured copper lamellas, and three - control, according to factory technology.Manufacturing tests have shown that texturing surfaces with an increase in roughness without removing the material and without changing the geometric parameters of the profile allows in the zone of contact of copper lamellae with insulating plates to increase the coefficient of static friction, which leads to an increase in pressing force and, thus, obtain guaranteed tension and solidity collector site.