Випуск 3 (19) (RTEM)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Аналіз та оцінювання конкурентоспроможності авіаційного підприємства в умовах турбулентності зовнішнього середовища
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Рекун, Іван Іванович; Трубай, Ю. С.
  UK: Метою статті є оцінювання конкурентоспроможності продукції та визначення конкурентних переваг авіаційного виробничого підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища. Методика. Для вирішення даної наукової проблематики використано: структурний метод; порівняльний аналіз; абстрактно-логічне узагальнення. Результати. Здійснено оцінювання конкурентоспроможності виробничої продукції та продуктового портфелю авіаційного виробничого підприємства, а також виявлені конкурентні переваги. Наукова новизна. Проведено аналіз та оцінювання конкурентоспроможності продукції авіаційного виробничого підприємства та його продуктового портфелю, визначено основні конкурентні переваги підприємства з врахуванням умов турбулентного зовнішнього середовища. Практична значимість. Визначені основні конкурентні переваги авіаційного підприємства з метою формування напрямів стратегії розвитку галузі та країни в у глобальному просторі.
 • Item
  Стратегічний розвиток асоціації "Укравтопром" в умовах невизначеності ринку легкових автомобілів України
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Головкова, Людмила Степанівна; Байгушев, Володимир Володимирович
  UKR: Мета. Виконати дослідження стан національного ринку продажів легкових автомобілів України та обґрунтувати стратегію розвитку виробників, експортерів та імпортерів асоціації "Укравтопром" до 2023 року. Методика. Для досліджень використані методи статистичної обробки даних, загальна теорія систем і системний аналіз. Результати. Визначено, що за період 2008-2019 рр. обсяги продажів легкових автомобілів в Україні має принципові ознаки невизначеності та запропонована Стратегія сталого конкурентоспроможного розвитку виробників, експортерів та імпортерів асоціації "Укравтопром" до 2023 року. Наукова новизна. Розроблено та визначено кількісні оцінки показників стану невизначеності обсягів продажів і купівельних уподобань національного ринку легкових автомобілів України. Практична значимість. Визначено основні вимоги та заходи стратегії розвитку асоціації "Укравтопром" до 2023 року.
 • Item
  Системный подход и системный анализ в маркетинго-логистическом менеджменте транспортных систем
  (Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепр, 2020) Аксенов, Иван Михайлович
  RU: Цель. С целью стабилизации и развития экономики предложено перейти на системный подход к использованию в менеджменте комплекса инструментов маркетинга и логистики – на маркетинго-логистический менеджмент. Уточнены понятия: системный подход, системный анализ и маркетинго-логистический менеджмент. Методика: Для решения проблем проаналированы публикации отечественных и иностранных ученых, предложены рекомендации, которые могут использовать менеджеры и ученые в их решении при применении в маркетинго-логистическом менеджменте. Результаты: В статье исследованы сущность, системности, системного подхода и системного анализа и понятия «система», которые могут использоваться для совершенствования менеджмента в отраслях и их субъектах хозяйствования. Научная новизна: Обоснована актуальность перехода на современный маркетинго-логистический менеджмент. Использование его учеными и менеджерами-руководителями позволить им решать экономические проблемы наиболее эффективным способом. Практическая значимость: Результаты исследования могут использоваться в работе институций, в которых разрабатываются методология совершенствования менеджмента.
 • Item
  Теоретичні засади збалансованого розвитку потенціалу національної туристичної галузі
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Юхновська, Юлія Олександрівна
  UK: Мета. Розробка теоретичних та практичних положень та рекомендацій, які направлені на формування моделі збалансованого розвитку потенціалу національної туристичної галузі. Методологічну основу дослідження склали системний підхід, метод економічного аналізу та економічного моделювання, методи, які прийняті в теорії прийняття рішень. Результати. В роботі проаналізовано теоретичні підходи до визначення поняття «збалансований розвиток потенціалу національної туристичної галузі» та виділені основні характерні риси та фактори впливу на формування збалансованості розвитку потенціалу туристичної галузі; запропоновано концептуальну модель збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі України та її регіонів. Наукова новизна. Уточнена дефініція «збалансований розвиток потенціалу національної туристичної галузі», визначено взаємозв’язок між її компонентами на основі багатокритеріального підходу, що дозволило визначити перспективи збалансованості розвитку потенціалу туристичної галузі країни та її регіонів та шляхи їх досягнення. Сформовано концептуальну модель збалансованого розвитку потенціалу національної туристичної галузі, яка базується на реалізації трьох логічно взаємопов’язаних блоків: підготовчого, пов’язаного з розробкою стратегічної Дорожньої карти збалансованого розвитку, блока формування складу індикаторів збалансованості та блоку функціонування, який направлений на вибір оптимального інструментарію збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі. Практична значимість. Використання наведених пропозицій дозволить владі країни та керівництву туристичних підприємств приймати науково-обґрунтовані та організаційні рішення щодо збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі України на перспективу та сприятимуть зміцненню туристичного потенціалу України, сприяти соціально-економічному збалансованому розвитку територій і водночас відіграти значну роль у подальшому збалансованому розвитку туристичної галузі.