№ 3 (103)

Permanent URI for this collection

UKR:
Зі статтями авторів, що не працюють в УДУНТ, можна ознайомитися на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу href= http://stp.diit.edu.ua/>"Наука та прогрес транспорту."
ENG:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Комплексні багатовимірні нечіткі моделі процесів моніторингу та реабілітації хворих із нерівномірним інтервалом спостережень
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Скалозуб, Владислав Васильович; Горячкін, Вадим Миколайович; Клименко, Іван Вікторович; Мурашов, Олег В'ячеславович
  UKR: Мета. Робота присвячена розвитку математичних моделей і методів нечіткого моделювання багатовимірних часових рядів (МЧР) для процесів моніторингу та реабілітації хворих із нерівномірними інтервалами між спостереженнями. У МЧР враховано системні властивості та єдності компонентів досліджуваних процесів шляхом формування комбінованих/комплексних багатовимірних нечітких моделей (CFTS). Методика. Реалізація моделей CFTS враховує власні ознаки зазначених процесів. Особливість СFTS поля-гає в тому, що нерівномірні інтервали спостережень, як і інші параметри, відображають системну єдність саме контрольованого процесу, а не встановлену зовні форму спостережень, регламент. СFTS узагальнюють моделі багатовимірних нечітких часових рядів порядку n із m вхідними і одним результуючим параметром, тобто різні компоненти можуть мати неоднаковий порядок передісторії n, окремі параметри можуть вимірюватися різними типами даних та формами невизначеності. Результати. У статті представлена комплексна вдосконалена структура моделей CFTS порядку n з m вхідними і одним результуючим параметром, яка пристосована до властивостей процесів моніторингу та реабілітації з нерівномірними інтервалами спостережень. Для формування СFTS запропонована поетапна процедура, яка дозволяє формувати склад параметрів. Подано приклад моделювання процесу реабілітації хворих на діабет на основі СFTS, який демонструє її відмінності та ефективність. Наведено порівняльні властивості моделей СFTS та моделей FTS. Наукова новизна. Отримано розвиток моделей і методів МЧР процесів моніторингу та реабілітації за нерівномірних інтервалів, сформовано комплексні моделі СFTS. Відмінність СFTS полягає в тому, що компонента нерівномірних інтервалів представлена як інші мультипараметри m, що можуть мати різний порядок передісторії n, а також різні типи даних та форми невизначеності. Запропоновано процедуру поетапного формування складу параметрів моделей СFTS. Практична значимість. Моделі СFTS забезпечують реалізацію мультипараметричних процесів моніторингу та реабілітації за нерівномірних інтервалів спостережень, спрощують структуру та зменшують кількість реляційних відношень, дозволяють усувати конфлікт продукційних правил у разі забезпечення необхідної точності результатів. Приклад моделювання процесу реабілітації хворих на діабет із такими параметрами, як рівень цукру, інтервал між спостереженнями, показник тиску крові, підтвердив достовірність і практичну значимість моделей CFTS.
 • Item
  Система взаємного навантаження допоміжних електричних машин з покриттям втрат від джерел механічної потужності
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Шаповалов, Олександр Сергійович
  UKR: Мета. Підвищення рівня безпеки, зниження собівартості утримання рухомого складу на сьогодні є актуальною проблемою залізниць України. Наявні стенди з випробування допоміжних машин, як правило, побудовані за схемою з безпосереднім навантаженням випробуваної електричної машини і не відповідають сучасним вимогам щодо якості та енергоефективності проведення випробувань. У зв’язку з цим виникає необхідність проєктування енергоефективних стендів із випробування допоміжних машин електрорухомого складу. Методика. Для досягнення мети використано аналітичний метод дослідження, визначення оптимальної структури стенда. У роботі розглянуто діаграму балансу напруг у системі взаємного навантаження. Окремо наведено розрахунки, на основі яких побудовано розрахункові схеми електричної та механічної час-тини стенда, за допомогою ж розрахункових схем визначено умови покриття всіх втрат у системі взаємного навантаження. Результати. У ході проведених досліджень було отримано рівняння балансу потужностей у системі взаємного навантаження. На основі складених рівнянь побудовано модель системи взаємного на-вантаження з покриттям усіх втрат від одного джерела механічної потужності. Основною перевагою розробленої моделі є те, що вона може бути реалізована як методом числових розрахунків за складеними системамм рівнянь, так і за допомогою об’єктно-орієнтованого програмування у спеціалізованих програмних комплексах. Наукова новизна. Запропоновано раціональну схему випробування допоміжних машин із покриттям втрат від одного джерела механічної потужності. Використання одного джерела потужності дозволяє значно зменшити додаткове споживання електричної енергії за рахунок більш ефективного використання допоміжного обладнання, зокрема джерела механічної потужності. Практична значимість. На основі отриманих результатів можна визначити параметри схеми з випробування допоміжних машин на стадії проєктування стенда. Упровадження результатів дослідження на підприємствах з ремонту допоміжних машин дозволить знизити витрати електроенергії на проведення післяремонтних випробувань за рахунок вищої енергетичної ефективності схеми випробувань.
 • Item
  Аналіз параметрів якості електричної енергії та пристроїв для їх вимірювання
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Сердюк, Тетяна Миколаївна; Серченко, Максим Сергійович
  UKR: Мета. Основна мета цього дослідження – дати оцінку явищам, які впливають на параметри якості електричної енергії (ПЯЕ), розглянути способи протидії погіршенню ПЯЕ, оцінити вплив електромагнітних завад на тіло людини, виконати огляд наявних пристроїв для вимірювання параметрів електричної енергії. Методика. Для отримання релевантних даних автори провели огляд літератури за темою роботи з використанням повнотекстових і реферативних баз даних. Розглянуто основні причини порушення електромагнітної сумісності (ЕМС) та способи протидії цим порушенням. Виділено основні параметри якості електричної енергії, умови для їх вимірювання та допустимі діапазони згідно з держстандартами України (ДСТУ). Про-ведено огляд пристроїв для вимірювання параметрів якості електричної енергії та пошук відповідного, який задовольняє українським стандартам. Результати. Автори довели: 1) проблема вимірювання параметрів якості електричної енергії є актуальною та важливою для її точного обліку; 2) контроль параметрів якості електроенергії та дотримання держстандартів дозволяє уникнути негативного впливу на систему електропостачання; 3) використання сучасних цифрових пристроїв вимірювання надає більшу точність вимірювання, ніж аналогові, до того ж вони здатні враховувати більшу кількість параметрів за одне вимірювання. Наукова новизна. Автори провели дослідження в галузі електромагнітної сумісності з використанням цифрового пристрою, що дає більш точні та надійні результати параметрів якості електричної енергії. Практична значимість. На основі отриманих результатів можна як корегувати особисті дослідницькі розвідки окремих вчених чи колективів науковців, так і прогнозувати подальші перспективи розвитку предмет-ного напряму «Електромагнітна сумісність» у системах тягового електропостачання на залізничному транс-порті. Дослідження також можуть бути корисними під час вивчення дисциплін «Електромагнітна сумісність систем залізничної автоматики» та «Електричні кола та лінії залізничної автоматики», організації науково-практичних семінарів, курсів підвищення кваліфікації тощо.
 • Item
  Роботизація діагностики систем залізничної автоматики та зв’язку
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Костенко, Крістіна Леонідівна; Сердюк, Тетяна Миколаївна; Скалько, Віктор Володимирович
  UKR: Мета. Дослідження спрямоване на: отримання нових знань про застосування електродвигунів у робототехніці; оцінку і вибір двигунів, які доцільно вживати в роботах, що пересуватимуться вздовж залізничної лінії і точно визначатимуть місце ушкодження; розробку методу діагностування пристроїв залізничної автоматики та зв’язку на основі роботизації їх технічного обслуговування й пошуку несправностей; оцінку використання робототехніки на залізницях України та світу. Методика. Проаналізовано інформацію з використання електродвигунів у робототехніці, а також застосування роботів на виробництві, яку автори отримали з огляду світової літератури, монографій, реферативних, повнотекстових та лекційних баз даних, наукового співробітництва з передовими кафедрами Університету Твенте, Нідерланди. Результати. У ході дослідження: 1) з’ясовано значення робототехніки, що дає можливість замінити людину на важких і тривалих роботах; 2) складено функціональну схему робота, приводу маніпулятора, його складові та принцип дії; 3) обґрунтовано різні типи використання приводів у роботах: електричних, пневматичних та гідравлічних; застосування в електричних приводах різних типів двигунів, їх принцип дії, значення та доступність; 4) визначено перспективність упровадження електроактивних полімерів та еластичних нанотрубок, які удосконалять у подальшому роботів; 5) запропоновано використання роботів у методах діагностування та виявлення пошкоджень систем автоматики та зв’язку, що полегшить та зменшить час обслуговування; 6) спрогнозовано подальший розвиток наукових досліджень та предметного напряму на залізничному транспорті. Наукова новизна. Уперше запропоновано використовувати роботів для пошуку несправностей у лініях залізничної автоматики та зв’язку, впровадити новітні приводи, які дозволяють удосконалити роботу роботів, зменшити кількість помилок під час визначення дефектів ліній, підвищити точність та ефективність визначення місця ушкодження лінії. Практична значимість. За отриманими результатами досліджень можна прогнозувати подальший розвиток наукових досліджень із роботизації діагностики систем залізничної автоматики та зв’язку, предметного напряму на залізничному транс-порті, навчання за новою спеціальністю 174 «Автоматика, робототехніка та комп’ютерно-інтегровані технології». Ці дослідження також можуть бути корисними під час організації науково-практичних семінарів, конференцій, лекцій, курсів підвищення кваліфікації тощо.
 • Item
  Методи інтелектуального аналізу тексту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Демидович, Інна Миколаївна
  UKR: Мета. Методики обробки природномовних текстів застосовують для вирішення широкого кола завдань. Одне з найважчих завдань під час роботи з природномовним текстом для різних мов полягає в пошуку певних показників для подальшого визначення його авторства. Проблема досі є актуальною через відсутність уніфі-кованого інструменту чи методу для роботи з текстами різних мов. Робота з текстами української мови вима-гає врахування її особливостей побудови слів та речень для отримання кращого результату. Основною метою представленої статті є аналіз наявних методів обробки текстів, їх особливостей та результативності в роботі з текстами різних мов. Методика. Методи обробки природномовних текстів систематизовано за ти-пами й форматом, згідно з використовуваним інструментарієм та підходами. Для кожного методу розглянуто його особливості, результативність, сферу застосування та обмеження. Використано засоби системного ана-лізу для формування остаточної характеристики методу з урахуванням його призначення та можливостей. Результати. У ході дослідження методів виявлено такі з них, які використовують для інтелектуального ана-лізу текстів різних мов, їх сферу застосування, результативність у роботі з різними мовами, сильні та слабкі сторони. Це дозволить обрати ефективний інструментарій для роботи з текстами української мови. Установ-лено, що інтелектуальна обробка текстів – складне завдання, яке потребує індивідуального підходу до кожної мови для врахування її особливостей та отримання кращого результату. Наукова новизна. Сформовано ос-нову для вибору ефективного методу в роботі з україномовними текстами, проаналізовано та систематизовано наявні методи інтелектуальної обробки тексту, їх особливості застосування, можливості та ефективність у роботі з текстами різних мов. Практична значимість. Робота дозволила визначити найбільш перспективні, ефективні та доцільні методи інтелектуального аналізу природномовних текстів, щоб у подальшому їх вико-ристати для обробки україномовних текстів.
 • Item
  Дослідження впливу проєктних параметрів вібраційного конвеєра на його технічні характеристики
  (Українсьий державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023) Богомаз, Володимир Миколайович; Анофрієв, Павло Григорович
  UKR: Мета. Дослідження спрямовано на: визначення характеру впливу проєктних даних на технічні характе-ристики двотрубного вібраційного конвеєра з ексцентриковим приводом, зокрема діаметр труби та потуж-ність приводу; побудову аналітичних залежностей зазначених величин від проєктних характеристик: типу та властивостей вантажу, довжини транспортування, продуктивності; проведення графічного аналізу впливу. Методика. Для досягнення мети використано алгоритми розрахунків, представлені в сучасній технічній літературі, та проведено аналіз факторів і величин, які впливають на значення потужності приводу та діаме-тра труби. Установлено, що для визначення потужності приводу вібраційних конвеєрів необхідно провести детальний розрахунок, який включає: кутову швидкість конвеєра, частоту обертання ексцентрикового вала, швидкість транспортування матеріалу, внутрішній діаметр труби, загальну масу коливальної системи, жорс-ткість пружної системи та параметри ресор, зусиль у шатуні у випадку зарезонансного режиму роботи та в період пуску. Результати. Для двотрубного вібраційного конвеєра, призначеного для транспортування свинцевого конгломерату, проведено графічний аналіз впливу довжини транспортування, продуктивності на величину потужності приводу та габаритні розміри труби. Установлено, що функція зміни діаметра труби від продуктивності є нелінійною зростаючою (у разі фіксованих інших параметрів), а величини потужності приводу від продуктивності – лінійною зростаючою. Наукова новизна. Автори вперше виконали дослі-дження залежності потужності приводу та діаметра труби двотрубного вібраційного конвеєра з ексцентри-ковим приводом на нижній трубі, побудували аналітичні залежності технічних характеристик (потужності та діаметра) від проєктних параметрів: продуктивності, довжини транспортування, типу та фізико-механічних властивостей транспортованого вантажу. Для конвеєра, який транспортує свинцевий агломерат, побудовано графічні залежності діаметра труби та потужності приводу від величини продуктивності та дов-жини конвеєра. Практична значимість. Використання побудованих залежностей дає можливість визначити загальний характер зміни вищезазначених технічних характеристик у разі варіювання проєктних парамет-рів, таких як продуктивність та довжина конвеєра. Запропоновані залежності можуть бути використані для швидкого визначення раціональної потужності приводу конвеєра за конкретних проєктних даних.
 • Item
  3 (103) випуск. Наука та прогрес транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023)
  UKR: Журнал має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва. Журнал включений до Переліку спеціалізованих наукових видань України, у яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук, кандидата наук та доктора філософії за такими спеціальностями: Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Матеріалознавство; Галузеве машинобудування; Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Теплоенергетика; Технології захисту навколишнього середовища; Будівництво та цивільна інженерія; Залізничний транспорт; Автомобільний транспорт; Транспортні технології (за видами).