Інші праці КУФОАМБ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково - практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспекти»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023)
  UKR: У збірнику містяться матеріали ІV Всеукраїнської науково - практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспекти» (23 – 24 листопада 2023 р.). Для науковців, викладачів, фахівців-практиків, студентів економічних спеціальностей.
 • Item
  Фінансові домінанти сучасної моделі економічної безпеки бізнес-структур в умовах розвитку цифрових інновацій
  (Видавництво Іванченка І. С., Харків, 2023) Божанова, Олена Василівна
  UKR: Розділ монографії присвячено питанням економічної безпеки бізнес-структур, її фінансовим домінантам щодо визначення сучасної моделі в умовах розвитку цифрових інновацій. Зазначено, що економічна безпека бізнес-структур є єдиним можливим напрямком здатним вивести Україну із кризового воєнного та повоєнного стану. Дослідження показали, що сучасний етап світового економічного розвитку характеризується суттєвим впливом на діяльність бізнес-структур цифрових інновацій, тому в процесі розроблення системи фінансової безпеки як домінантної складової економічної безпеки бізнес-структур суттєве місце має посідати формування стратегії розвитку в умовах впровадження цифрових інновацій.
 • Item
  Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт магістрів спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Грабчук, Оксана Миколаївна; Божанова, Олена Василівна; Аберніхіна, Ірина Георгіївна
  UKR: Визначено спрямованість, тематику, зміст і порядок оформлення кваліфікаційних робіт магістерського рівня вищої освіти студентами спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування другого (магістерського) рівня вищої освіти. Конкретизовані вимоги до обсягу, структури, змісту, оформлення кваліфікаційних робіт з урахуванням особливостей фахової підготовки та вимог чинних галузевих стандартів вищої освіти.
 • Item
  Інвестування
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Аберніхіна, Ірина Георгіївна
  UKR: Наведені структура, зміст, вимоги до оформлення, порядок та методичні вказівки до виконання курсової роботи. Методика виконання курсової роботи розглянута на числовому прикладі. Призначена для студентів спеціальності 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.
 • Item
  Дослідження ефективності управління оборотними активами компанії на основі оцінки стратегії, що застосовується
  (Primedia eLaunch, Boston, USA, 2022) Аберніхіна, Ірина Георгіївна
  UKR: В розділі монографії акцентовано, що збалансоване управління формуванням ресурсів підприємства та джерелами їх фінансування є основою для фінансового сталого розвитку підприємства. Обґрунтовано, що для ефективного розвитку виробництва, отримання максимального прибутку і підвищення конкурентоспроможності підприємства необхідно вдосконалювати перш за все систему фінансового планування та управління його активами та джерелами їх фінансування. Розглянуто визначення поняття в нормативних та наукових публікаціях, а також відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Узагальнено методичні підходи до визначення сутності поняття «управління оборотними активами підприємства» з відповідним групуванням за авторами. Обґрунтовані складові стратегії управління активами. Проведена систематизація показників для оцінки ефективності використання активів підприємства, розраховано інтегральний показник оцінки ефективності управління необоротними активами та інтегральний показник оцінки ефективності оборотними активами. На основі проведеного аналізу стратегій фінансування оборотних активів та розрахунку показників ефективності управління активами конкретної компанії зроблено висновок, що компанії необхідно переглянути стратегію управління її активами та розробити заходи, направлені на зростання прибутку, фінансової стійкості підприємства та оптимізацію фінансування його активів.
 • Item
  Моделювання оптимальної структури пенсійної системи України (дисертація)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна; Поліграфцентр «Формат», 2021) Приходченко, Оксана Юріївна
  UKR: Дисертаційне дослідження присвячено розробленню концептуального підходу до моделювання оптимальної структури пенсійної системи України, що базується на комплексному використанні економіко-математичних методів та моделей пенсійних виплат з різних рівнів пенсійної системи, впровадження якого сприяє формуванню умов ефективного вирішення проблеми реформування пенсійної системи. Удосконалено математичну модель аналізу стратегій участі людини та підприємства в пенсійній системі та моделювання ухилення від відрахування коштів на пенсійне забезпечення за допомогою модифікації моделі Алінгхема–Сендмо; модель розрахунку пенсії з солідарної та накопичувальної системи, яка враховує невизначеність співвідношення мінімальної та середньої заробітної плати; модель поколінь, що перетинаються, яка враховує три рівні системи пенсійного забезпечення та структуру портфеля внесків у пенсійну систему. Розроблено методичний підхід до вирішення проблеми реформування структури пенсійної системи, який ґрунтується на врахуванні різних стратегій учасників пенсійної системи трьох рівнів, що дає змогу аналізувати вплив структури внесків у пенсійну систему не тільки на доходи і витрати людини та солідарного пенсійного фонду держави, а й на прибуток і точку беззбитковості підприємств. Розроблено систему підтримки прийняття рішень вибору недержавного пенсійного фонду, яка враховує якісні та кількісні характеристики діяльності недержавних пенсійних фондів, допомагає індивідуумам та роботодавцям обрати оптимальний недержавний пенсійний фонд для участі у накопичувальному рівні системи пенсійного забезпечення. Розроблено комплексну систему економіко-математичних моделей обґрунтування оптимальних параметрів структури пенсійної системи, що полягає у багатокритеріальній оцінці пенсійної системи, в яку входять показники чистого доходу протягом життя людини з урахуванням коефіцієнтів переваги, коефіцієнт заміщення заробітної плати пенсією, сумарна різниця між доходами та видатками пенсійного фонду солідарної системи, видатки роботодавців на пенсійне забезпечення одного працівника, в умовах невизначеності темпу зростання заробітної плати та дохідності накопичувального фонду, що дає змогу врахувати вплив структури пенсійної системи на фінансові показники всіх основних учасників пенсійної системи.