Інші праці КЕкІ (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Збірник наукових праць Всеукраїнської інтернет-конференції «Економічна кібернетика: інструменти, моделі і методи інтелектуальної підтримки прийняття рішень»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2023)
  UKR: Збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнської інтернет-конференції, присвяченої дослідженню, розробці та використанню інструментів, моделей і методів інтелектуальної підтримки прийняття рішень в бізнесі, науково-практичному опрацюванню результативного застосування у практиці управління сучасних комп’ютерних технологій та вирішенню проблем управління соціально-економічними системами. Матеріали збірника будуть корисними науковцям, аспірантам, що займаються дослідженнями проблем у сфері економіко-математичного моделювання, розробки та використання комп’ютерних систем та інформаційних технологій в бізнесі, а також практичним працівникам.
 • Item
  Інформаційні технології в матеріалознавстві
  (Національна металургійна академія України, Дніпро, 2021) Носко, Ольга Анатоліївна; Савчук, Лариса Миколаївна; Карпов, Володимир Юрійович; Аюпова, Тетяна Анатоліївна
  UKR: Відповідає робочій програмі навчальної дисципліни «Інформаційні технології в матеріалознавстві». Розглянуті основні визначення та класифікація інформаційних технологій, безпека інформації, можливості використання комп’ютерних технологій в матеріалознавстві. Наведений короткий огляд інформаційних систем, що використовуються при дослідженні матеріалів. Описані бази знань і бази даних, що використовуються для аналізу досліджень. Призначений для студентів спеціальностей (бакалаврський рівень) 121 – Інженерія програмного забезпечення 122 – Комп’ютерні науки. 132 – Матеріалознавство.
 • Item
  Прогнозування соціально-економічних процесів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Лозовська, Людмила Іванівна; Бандоріна, Лілія Миколаївна; Савчук, Лариса Миколаївна; Удачина, Катерина Олександрівна
  UKR: Наведено методичні матеріали з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» з метою формування базових знань стосовно організації побудови прогнозів на персональних комп’ютерах, а також ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності. Призначена для студентів спеціальності 051 – Економіка денної та заочної форми навчання.
 • Item
  Основи алгоритмізації та програмування
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Бандоріна, Лілія Миколаївна; Климкович, Тетяна Олександрівна; Удачина, Катерина Олександрівна
  UKR: Наведено навчальні матеріали з основ алгоритмізації і програмування, застосування конструкцій мови С++, розробки масивів, функцій, управляючих структур тощо, представлено концепції і термінологію структурного і об’єктно-орієнтованого програмування. Призначений для студентів спеціальностей 051 – Економіка, 126 –Інформаційні системи та технології (бакалаврський рівень).
 • Item
  Організація та ведення IT-бізнесу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Савчук, Лариса Миколаївна; Удачина, Катерина Олександрівна; Савчук, Роман В’ячеславович
  UKR: Навчальний посібник охоплює основні теми програми дисципліни «Організація та ведення ІТ-бізнесу», наведені матеріали і приклади розкривають зміст і основні положення дисципліни. Після викладення кожної теми курсу студентам пропонуються контрольні запитання, а також тестові завдання для самоперевірки рівня засвоєння матеріалу теми. Призначений для студентів спеціальності 126 – Інформаційні системи і технології (бакалаврський рівень) всіх форм навчання.
 • Item
  Моделювання економіки
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Бандоріна, Лілія Миколаївна; Лозовська, Людмила Іванівна; Савчук, Лариса Миколаївна
  UKR: Викладено методичні підходи та інструментарії, що дають можливість розробляти адекватні математичні моделі у сфері економіки та підприємництва. Розглядаються математичні моделі мікроекономічних систем: балансові, рейтингові, моделі фінансово-економічних процесів тощо. Посібник містить приклади побудови математичних моделей, корисні для здобуття навичок моделювання управлінських ситуацій. Призначений для студентів напряму підготовки 051 – Економіка, 126 –Інформаційні системи та технології.
 • Item
  Моделі економічної динаміки
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Бандоріна, Лілія Миколаївна; Удачина, Катерина Олександрівна
  UKR: Викладено основи моделювання об'єктів економічної динаміки. Розглянуто задачі аналізу та оптимізації. Наведено прикладні статистичні моделі (методи) динаміки мікроекономічних об'єктів. Зроблено акцент на практичне застосування моделей аналізу динаміки мікроекономічних об'єктів. По кожній моделі наведено її опис, цілі, завдання та особливості використання. Наведено завдання для виконання практичних робіт з методичними вказівками і прикладами по їх реалізації, варіанти завдань та контрольні зазапитання . Призначений для студентів спеціальностей: 051 – Економіка, 126 – Інформаційні системи і технології (бакалаврський рівень).
 • Item
  Економічна інформатика
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Бандоріна, Лілія Миколаївна; Удачина, Катерина Олександрівна; Підгорна, Катерина Дмитрівна
  UKR: Розглянуто теоретичні основи економічної інформатики. Представлено можливості редактора MS Word при роботі з простими і комплексними текстовими документами. Наведено алгоритми вирішення методичних завдань аналізу економічних даних і складних розрахунків з використанням редактора MS Excel. Представлено розробку моделі аналізу балансових показників підприємства та моделі нарахування заробітної плати співробітникам підприємства. Наведено приклади виконання завдань та контрольні запитання. Призначений для студентів спеціальностей: 051 – Економіка,126 – Інформаційні системи і технології, 071 – Облік і оподаткування, 072 – Фінанси, банківська справа та страхування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 029 – Інформаційна бібліотечна та архівна справа (бакалаврський рівень).
 • Item
  Економічна кібернетика
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Лозовська, Людмила Іванівна; Бандоріна, Лілія Миколаївна; Савчук, Роман В’ячеславович; Удачина, Катерина Олександрівна
  UKR: В посібнику розглянуті фундаментальні структури і алгоритми обробки даних. Викладені основи асимптотичного аналізу обчислювальної складності ітеративних і рекурсивних алгоритмів. Наведені класичні методи сортування і пошуку інформації. Викладені підходи до реалізації абстрактних типів даних: списків, множин, асоціативних масивів і черг з пріоритетами. В кінці кожного розділу наведені вправи для самостійного виконання, які можуть бути використані як завдання для лабораторних робіт. Призначений для студентів спеціальності 051 – економіка, 126 – інформаційні системи та технології.
 • Item
  Візуальне програмування
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Лозовська, Людмила Іванівна; Бандоріна, Лілія Миколаївна; Савчук, Роман В’ячеславович; Климкович, Тетяна Олександрівна
  UKR: Містить методичні матеріали для вивчення основ програмування мовою високого рівня С#. Одночасне ознайомлення з можливостями системи програмування і конструкцій мови програмування дозволяє студентам з перших занять одержати уявлення про технологію розробки Windows-додатків. Призначений для студентів спеціальності 051 – економіка, 126 – Інформаційні системи та технології
 • Item
  Модель вибору фінансової стратегії розвитку підприємства
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Савчук, Лариса Миколаївна; Бандоріна, Лілія Миколаївна; Удачина, Катерина Олександрівна; Савчук, Роман В’ячеславович
  UKR: Мета. Підвищення результативності діяльності суб’єкта господарювання за рахунок вибору ефективної фінансової стратегії, яка охоплює всі основні аспекти управління фінансовими ресурсами підприємства та розвитку його фінансових відносин з партнерами; забезпечує коригування джерел формування, напрямів розміщення та використання фінансових ресурсів залежно від змін чинників внутрішнього фінансового середовища підприємства; сприяє швидкій адаптації до змін, які відбуваються у зовнішньому фінансовому середовищі підприємства, обґрунтовує стратегічні орієнтири фінансової діяльності підприємства; є основною для прийняття стратегічних рішень щодо підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства. Методика. Результати отримані на основі методів теоретичного узагальнення та систематизації – при аналізі поняття «фінансова стратегія підприємства»; наукових праць вітчизняних і закордонних учених з питань управління, фінансового, інвестиційного аналізу – при визначенні ключових напрямів фінансової стратегії підприємства; економіко-математичного моделювання – при побудові моделі вибору ефективної фінансової стратегії. Результати. Узагальнено і систематизовано підходи до визначення сутності поняття «фінансова стратегія підприємства», зроблено висновок, що сутність фінансової стратегії полягає у визначенні пріоритетних цілей і системи заходів по їх досягненню в області формування фінансових ресурсів, оптимізації структури капіталу та ефективності використання активів, що відповідають загальній концепції розвитку підприємства і забезпечують її реалізацію. Проаналізовано ключові напрями, цілі та об’єкти фінансової стратегії підприємства. Розглянуто типи фінансових стратегій. Впорядковано алгоритм побудови фінансової стратегії підприємства. Розроблено модель вибору ефективної фінансової стратегії підприємства, в основу якої покладено визначення рентабельності сукупного капіталу підприємства. Наукова новизна. При удосконаленні методичних основ розроблення фінансової стратегії підприємства авторами встановлено, що головною метою і основним критерієм результативності є максимізація ринкової вартості підприємства та досягнення ним максимального прибутку. При цьому на дані показники впливають такі фактори: динаміка обороту активів підприємства, динаміка рентабельності, структура активів, вплив оподаткування, відношення кредиторів, прийнятний ступінь ризику для керівництва, підприємства, фінансова гнучкість та інші. Практична значимість. У роботі запропоновано модель вибору фінансової стратегії підприємства, впровадження якої дозволить визначати пріоритетні цілі і системи заходів по їх досягненню в області формування фінансових ресурсів, оптимізувати структуру капіталу та раціонально використовувати активи.
 • Item
  Конфигурационное управление в проектах информатизации
  («Юрсервіс», Дніпро, 2021) Савчук, Лариса Николаевна; Савчук, Роман Вячеславович; Карабанов, Игорь Станиславович
  RUS: В статье рассмотрено актуальность проектного управления как метода организации и управления производством. Представлено задачи, которые решаются задачи при помощи конфигурационного управления. Проанализирован набор объектов, определяющих структуру будущей системы, и контроль за ними. Выделено четыре группы продуктов конфигурационного управления. Сделан вывод, что специфика проектов информатизации, связанных с разработкой программного обеспечения, требует использования особого инструментария проектного менеджмента, а именно программ организации группового выполнения заданий по созданию программного продукта под названием конфигурационное управление.