Статті КФКС (ІПБТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Вдосконалення змісту освіти майбутніх магістрів за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт
  (Харківська державна академія фізичної культури, Харків, 2023) Приходько, В. В.; Дзюбенко, Микола Іванович
  UKR: Запропоновано і обґрунтовано вдосконалення змісту освіти магістрів 017 – Фізична культура і спорт з урахуванням побажань стейкхолдерів. Показано, зміни пов’язані з впровадженням непрофесійної фізкультурної освіти.
 • Item
  Тактична підготовка гандболістів
  (Університет Григорія Сковороди в Переяславі; ГО «Незалежна асоціація молоді», 2023) Савенкова, Олена Володимирівна
  UKR: Передумови і мета дослідження. Як відомо, за останній час проблема підготовки спортсменів в ігрових видах спорту набуває дуже актуального значення і тому досить широко обговорюється у науково-методичній літературі. Сучасний рівень розвитку спортивних ігор такий, що підготовка майстра спорту вищої категорії вимагає не менше 6—10 років тренування. Та все ж за ці терміни спортсмени оволодівають далеко неповним арсеналом тактичних прийомів, наявних в даному виді спорту. Правильно побудовані та сплановані заняття з гандболу забезпечують ефективний всебічний розвиток спортсменів. Гандбол – це дуже динамічна гра. Оволодівши тактикою гри на високому рівні, можна значно покращити результат на змаганнях.
 • Item
  Фізкультурно-оздоровча компетентність майбутніх кваліфікованих робітників та її складові
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”; BoScience Publisher, 2023) Шамардіна, Галина Миколаївна; Чернявська, Олена Анатоліївна; Токмакова, Світлана Василівна; Кириченко, Алла Миколаївна
  UKR: У статті розглянуте сучасне становище професійної (професійно-технічної) освіти в Україні. Висвітлюється питання, щодо формування фізкультурно-оздоровчої компетентності учнівської молоді у процесі фізичного виховання. Розкривається поняття «фізкультурно-оздоровча компетентність майбутніх кваліфікованих робітників» та окремо дається характеристика її складових. Визначається необхідність формування фізкультурно-оздоровчої компетентності під час навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
 • Item
  Соціально-психологічні аспекти формування та розвитку спортивної команди
  (Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”; CPN Publishing Group, 2023) Чекмарьова, Наталія Григорівна; Хаджинов, Валерій Анастасійович; Матлахов, Михайло Валерійович; Присяжна, Марія Константинівна
  UKR: У статті показано роль психології спорту, основні її цілі та завдання. Розкриті питання щодо соціально-психологічних особливостей у спортивній команді, описані фактори сумісності членів спортивної команди, роль психологічного клімату у команді.
 • Item
  Рухова активність – необхідна складова життєдіяльності організму людини
  (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2022) Чекмарьова, Наталія Григорівна; Матлахов, Михайло Валерійович; Євенко, О. М.
  UKR: У статті представлені матеріали щодо рухової активності, як одного з головних чинників життєдіяльності людини. Визначено позитивний вплив оздоровчої фізичної культури на рухову активність організму людини.
 • Item
  До питання планування фізичної підготовки спортсменів в умовах дистанційного тренувального процесу
  (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, 2023) Москаленко, Н. В.; Афанасьєв, С. М.; Микитчик, О. С.; Долбишева, Н. Г.; Чекмарьова, Наталія Григорівна
  UKR: Стаття присвячена проблемі організації та плануванню процесу фізичної підготовки юних спортсменів (на прикладі боксу), які тренуються на етапі початкової підготовки у домашніх умовах. Мета дослідження – на основі аналізу літературних джерел розглянути питання планування фізичної підготовки спортсменів в умовах дистанційного тренувального процесу (на прикладі підготовки боксерів на етапі початкової підготовки). Дослідження проводились протягом 2022 року. Встановлені засоби фізичного виховання, які рекомендуються застосовувати у процесі ЗФП та СФП юних боксерів під час онлайн тренувань. Виявлені переваги та недоліки дистанційних онлайн тренувань. Визначено основні умови застосування засобів СФП та ОФП у домашніх умовах. Дістали подальшого розвитку знання щодо обґрунтування практичних рекомендацій щодо проведення занять з юними боксерами у дистанційних умовах тренувань.
 • Item
  Особливості впливу рухової активності на психофізичний стан здобувачів вищої освіти
  (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Дніпро, 2022) Москаленко, Наталія; Кошелева, Олена; Татарченко, Лариса; Рузанов, Віктор; Максимов, Андрій Вячеславович
  UKR: Рухова активність є невідʼємною складовою здорового способу життя сучасної людини, важливим чинником формування, збереження, зміцнення здоров’я. На жаль, результати численних наукових досліджень свідчать, що за останній час, на тлі інтенсифікації навчального процесу, у закладах вищої освіти спостерігається тенденція до зниження обсягу рухової активності здобувачів. Перехід на дистанційну форму навчання ще більше загострив наявну проблему. Перебування вдома протягом тривалого періоду часу спричинило значне зниження рухової активності здобувачів вищої освіти. Сидячий спосіб життя і низький рівень фізичної активності негативно впливають на стан здоров’я, благополуччя та якість життя, викликають додатковий стрес і ставлять під загрозу не лише фізичне, але й психічне здоров’я студентської молоді. Тому раціональна організація рухової активності студентів в умовах дистанційного навчання, регулярне використання засобів фізичного виховання в різних формах занять стає підставою для запобігання погіршення їх фізичного стану, фізичної та розумової роботоздатності, профілактики захворювань. Гіпотеза дослідження полягала в тому, що раціональна організація рухової активності, регулярне використання засобів фізичного виховання протягом навчального дня під час самостійних тренувальних занять, застосування методів психорегуляції буде сприяти покращенню психофізичного стану здобувачів вищої освіти. Мета дослідження: дослідити особливості впливу різних режимів рухової активності на показники психофізичного стану здобувачів вищої освіти. Матеріали та методи дослідження: аналіз літературних джерел, соціологічне опитування, педагогічний експеримент, методи визначення фізичного стану, методи визначення властивостей нервової системи та параметрів уваги, тест диференціальної самооцінки САН, застосування методів математичної статистики. Дослідження проводилися на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара в період з жовтня 2021 по січень 2022 рр. У дослідженні взяли участь 60 студенток основного навчального відділення. Результати. Аналіз літературних джерел свідчить, що в умовах дистанційного навчання спостерігається скорочення обсягів рухової активності здобувачів вищої освіти, що може призвести до погіршення їх психофізичного стану. Для оптимізації рухового режиму здобувачів вищої світи авторами було розроблено методику, засновану на комплексному використанні занять фізичними вправами протягом навчального дня, самостійних тренувальних занять і засобів психорегуляції. Впровадження експериментальної методики організації рухового режиму сприяло покращенню показників фізичного стану, стану нервової системи, розвитку параметрів уваги та психоемоційного стану здобувачів вищої освіти. Висновки. Отримані результати свідчать про ефективність комплексного використання засобів фізичного виховання в режимі навчального дня, самостійних тренувальних занять і засобів психорегуляції для оптимізації рухового режиму здобувачів вищої освіти і покращення їх психофізичного стану.
 • Item
  Обґрунтування потреби освітньої складової «фізичного виховання» здобувачів вищої освіти (історичний аспект)
  (ГО «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», 2022) Приходько, Володимир Васильович; Дзюбенко, Микола Іванович; Чернігівська, Світлана Анатоліївна
  UKR: Хоча з певним запізненням, визначення змісту і спрямованості «Фізичного виховання» було включено до порядку денного актуальних наукових і практичних проблем, оскільки ця дисципліна здатна розвинути ряд життєво важливих для людини компетентностей. Мета статті – показати перспективи розвитку фізичного виховання у вищій школі за рахунок удосконалення освітньої складової цієї дисципліни на основі наукових досліджень, які проводилися ще до розпаду колишнього СРСР. Методи дослідження: аналіз літератури, реферування, аналіз і синтез, індукція, дедукція, ідеалізація та узагальнення. Результати. У статті на прикладі професій інженерного типу доведено, що у закладах вищої освіти, освітньою метою яких є забезпечення якісної профільної підготовки фахівців широкої кваліфікації, фізичне виховання є цілком обґрунтованим і відповідає цільовим очікуванням суспільства за умови, що ця дисципліна забезпечує не лише розвиток фізичних якостей, але й оволодіння основами фізичної культури. Показано, непрофесійна фізкультурна освіта – це досить глибоке опанування досягненнями у галузі фізичної культури, при якому на основі нових актуалізованих цінностей і мотивів, а також самовизначення до турботи про себе на основі отриманих компетентностей творча особистість набуває здатності до пошуку та застосування різноманітних засобів фізичної культури, необхідних їй в нових умовах. Висновки. Очевидно, що ті підходи професійно-прикладної фізичної підготовки, які по суті спрямовані на виконання компенсаторної функції фізичного виховання, виявилися непрактичними для підготовки фахівців широкого профілю. Орієнтуючись лише на загальну фізичну підготовку та прикладну фізичну підготовку, фізичне виховання студентів не справляє глибокого впливу на свідомість сучасних спеціалістів. Звичні підходи не здатні вплинути на формування способу життя та розвиток особистості щодо її самодостатності у застосуванні засобів фізичної культури.
 • Item
  Особливості підходів ХІХ – початку ХХ століття, які визначили спрямованість і зміст освітніх систем у фізичному вихованні
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна, 2022) Приходько, Володимир Васильович; Дзюбенко, Микола Іванович
  UKR: У ХІХ столітті все більш помітним було відособлення двох підходів, які з часом перетворились на тілесно-орієнтоване фізичне виховання, а також непрофесійну (неспеціальну) фізкультурну освіту. Мета статті – розкрити витоки формування суттєво відмінних підходів до спрямованості і змісту систем фізичного виховання дітей та молоді, які з часом отримали теперішнє освітнє оформлення. Методи дослідження: вивчення літератури, абстрагування, аналіз, синтез, ідеалізація та узагальнення. Результат. Потреба у освітній складовій фізичного виховання, спрямованій на становлення свідомого і діяльного діяча фізичної культури і породила явище, яке отримало назву «фізкультурна освіта людини». Заслуга П. Ф. Лесгафта полягає в тому, що він звернув увагу на важливу роль освіти у процесі залучення до занять фізичними вправами. Тема освіти у процесі долучення до надбань фізичної культури стає очевидною, якщо мова йде про формування компетентностей, необхідних для самостійних і результативних занять фізичною культурою.
 • Item
  Карате як засіб покращення фізичного стану дітей
  (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, Україна, 2021) Єланська, Олександра Олександрівна; Степанова, І. В.
  UKR: Статтю присвячено теоретичному обґрунтуванню використання засобів карате в системі фізичного виховання дітей шкільного віку. Вивчено наукові дослідження провідних фахівців щодо впливу засобів карате на фізичний стан дітей та визначені напрямки, які потребують нових досліджень і необхідності розробки варіативного модуля «карате» для дітей середнього шкільного віку закладів загальної середньої освіти. Мета дослідження: теоретично обґрунтувати використання засобів карате в системі фізичного виховання дітей та їх впливу на фізичний стан. Методи дослідження: аналіз даних науково-методичної та наукової літератури, офіційних документів, ідеалізація, абстрагування, індукція та дедукція; методи теоретичного дослідження (узагальнення літературних джерел, синтез, порівняння і систематизація наукових джерел, матеріалів з інтернет ресурсів). Результати дослідження: більшість науковців вважають засоби карате одним із сучасних та ефективних для покращення фізичного стану дітей шкільного віку. Дослідження, проведені науковціями акцентують увагу на тому, що карате сприяє не тільки розвитку фізичних якостей, але і формує морально-етичні принципи поведінки гуманності, духовного саморозвитку та мотивації до занять фізичними вправами. Висновки: виникла необхідність розширення застосування засобів карате в процесі розвитку здоров'я дітей шкільного віку для досягнення достатнього рівня рухової активності дітей шкільного віку та значного підвищення рівня їх рухової підготовленості, оптимального розвитку фізичних якостей, формування рухових умінь і навичок для використання їх в різних життєвих ситуаціях. Достатній рівень розвитку фізичних якостей як локально, так і в комплексі позитивно вплине на самопочуття, рівень стресостійкості, розумову роботоздатність та швидку адаптацію до навчання. Впровадження в процес фізичного виховання школярів засобів карате буде гармонійно впливати на рухову і психомоторну сфери розвитку дитини.
 • Item
  Особливості організації рухової активності студентів в умовах дистанційного навчання
  (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, 2021) Кошелева, Олена; Татарченко, Лариса; Рузанов, Віктор; Максимов, Андрій Вячеславович
  UKR: Вступ. Одним із основних чинників забезпечення повноцінного життя сучасної людини, збереження та зміцнення її здоров’я є раціонально організована рухова активність. На жаль, науковці зазначають, що більшість населення індустріально розвинених країн в своїй життєдіяльності не досягає належного обсягу рухової активності, який забезпечує необхідний рівень енергетичних витрат. Це в повній мірі відноситься і до студентів, адже як їх рухова активність під час вступу до закладу вищої освіти різко знижується внаслідок підвищення навчального навантаження. Недостатня рухова активність веде до зниження працездатності, підвищення стомлюваності, погіршення самопочуття. Вимушений перехід на дистанційне навчання в умовах карантинних обмежень ще більш загострив існуючу проблему. Перехід студентів на віддалене навчання із застосуванням дистанційних освітніх технологій, на думку фахівців, може спричинити несприятливі зміни функціонального стану внаслідок малого рухового компонента і значного психічного напруження. Така ситуація потребує розробки рекомендацій щодо раціональної організації рухової активності студентів в умовах дистанційного навчання. Гіпотеза дослідження полягала в тому, що раціональна організація рухової активності студентів на основі комплексного використання різних форм занять фізичними вправами буде сприяти покращенню показників їх фізичного стану та самопочуття. Мета дослідження: розробити модель спеціально організованої рухової активності студентів в умовах дистанційного навчання та дослідити особливості впливу запропонованого рухового режиму на показники фізичного стану досліджуваних. Матеріал і методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, соціологічні (анкетування, опитування), моделювання, метод функціональних проб, метод індексів, методи математичної статистики. Дослідження проводилися на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. У дослідженні взяли участь 120 здобувачів вищої освіти – 60 юнаків та 60 дівчат. Результати. Аналіз результатів анкетування свідчить, що перехід на дистанційне навчання призвів до зниження рухової активності студентів, збільшення тривалості їх перебування за комп’ютером, що супроводжувалося погіршенням їхнього самопочуття. Для оптимізації рухового режиму студентів нами була розроблена модель тижневої спеціально організованої рухової активності, яка включила: перелік форм фізичного виховання, кількість занять на тиждень, їх орієнтовну енергетичну вартість та визначення змісту кожної форми занять. Модель була спрямована на досягнення належних норм рухової активності та енерговитрат. Впровадження запропонованої моделі в режим життя студентів сприяло підвищенню показників їх фізичного стану та покращенню самопочуття. Висновки. Отримані результати свідчать про доцільність упровадження розробленої моделі спеціально організованої рухової активності в режим життєдіяльності студентів в умовах дистанційного навчання.
 • Item
  Використання засобів CrossFit у фізкультурно-оздоровчих заняттях із жінками першого періоду зрілого віку
  (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, 2021) Сидорчук, Тетяна; Анастасьєва, Зінаїда; Хаджинов, Валерій Анастасійович; Чекмарьова, Наталія Григорівна
  UKR: Вступ і мета дослідження. У статті представлено обгрунтування фітнес-програми CrossFit для покращення функціонального стану жінок першого періоду зрілого віку. Мета – визначити вплив фітнес-програми CrossFit на організм жінок першого періоду зрілого віку. Матеріал і методи. У ході дослідження використано методи: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, антропометричні методи, фізіологічні методи, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. У досліджені взяли участь 36 жінок 22 – 29 років. Протягом експерименту досліджені були розподілені на контрольну та експериментальну групи по 18 жінок у кожній. Для жінок експериментальної групи запропоновано шість комплексів CrossFit, які виконувалися на кожному окремому занятті, для жінок контрольної групи – заняття на кардіотренажерах. Кратність занять в обох групах – три рази на тиждень по 60 хвилин. Тривалість експерименту – шість місяців. Результати. У експериментальній групі визначено достовірне зниження маси тіла, ЧСС та артеріального тиску. Достовірно збільшилися функціональні проби і з затримкою дихання – Штанге та Генча. Покращилая фізична роботоздатність. Висновки. Отримані дані дають підстави для використання фітнес-програми CrossFit у фізкультурно-оздоровчій діяльності жінок першого періоду зрілого віку.
 • Item
  Використання компетентнісного підходу при модернізації процесу фізичного виховання майбутніх кваліфікованих робітників
  (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2021) Чернявська, Олена Анатоліївна
  UKR: У статті висвітлені питання сучасного стану освітнього простору України. Представлений аналіз можливостей використання компетентнісного підходу у сфері фізичної культури і спорту в системі організації освітнього процесу з фізичного виховання в закладах професійно-технічної освіти. Розглянуті поняття «компетентність», «фізкультурна компетентність», «фізкультурно-оздоровча компетентність», «здоровя’збережувальна компетентність», «фізкультурно-спортивна компетентність». Зазначено, що впровадження компетентнісного підходу у фізичне виховання передбачаю оновлення змісту теоретичної, методичної та практичної підготовки здобувачів у різних формах організації освітнього процесу.
 • Item
  Сучасні підходи до підготовки кваліфікованого робітника в закладах професійно-технічної освіти
  (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2021) Чернявська, Олена Анатоліївна
  UKR: У статті висвітлено питання сучасного ринку праці, розрив між вимогами роботодавців до кваліфікації робітника й запропонованими на даний час можливостям їх забезпечення. Досліджено питання реформування й удосконалення системи освітнього простору України. Проаналізовано компетентнісний підхід до освіти в цілому, та до професійно-технічної освіти зокрема, як один із пріоритетних шляхів її модернізації. Наведено приклади запровадження компетентнісного підходу й охарактеризовано структурні компоненти компетентностей у різних сферах підготовки кваліфікованого робітника з урахуванням специфіки професії. Визначено результати анкетування здобувачів професійної освіти стосовно мотивів і бажання отримати професія за обраною спеціальністю, розуміння необхідності навчання саме в закладі професійної освіти.