Статті ГНДЛ "ЕУЗТ"

Permanent URI for this collection

RU: Статьи
EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Система принципів ціноутворення в умовах реформування залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2016) Савицька, Таїсія Миколаївна
  UK: Мета. Проаналізувати систему чинників, що враховуються при встановленні залізничних тарифів в Україні, а також проблеми ціноутворення на залізничному транспорті в сучасних умовах. Розробити принципи ціноутворення на послуги залізничного транспорту України, які б забезпечували досягнення цілей цінової політики галузі та зумовлювали створення нових ефективних підходів тарифоутворення на послуги інфраструктури залізничного транспорту. Методика. Для вирішення завдання в роботі були проаналізовані існуючі принципи формування тарифів та виявлені недоліки в діючих підходах. Нові принципи були розроблені не лише з метою задоволення потреб залізниць у достатньому фінансуванні, а й в аспекті забезпечення економічної безпеки держави в цілому. Результати. Були визначені найважливіші засади щодо створення нової ефективної системи ціноутворення, вивчені можливі ризики зміни принципів та підходів до ціноутворення, обґрунтовані нові принципи з позиції реформаційних процесів у галузі та за умов росту конкуренції з боку інших видів транспорту. Наукова новизна. Удосконалена система принципів побудови залізничних тарифів в умовах реформування залізничного транспорту, яка включає 9 принципів (прозорість та прогнозованість, недискримінаційний доступ до інфраструктури, еквівалентність та ефективність, врахування трансакційних витрат, попиту споживачів та місцевих особливостей, наукова обґрунтованість та дерегулювання тарифів), що дозволить підвищити ефективність і конкурентоспроможність залізничних послуг на ринку перевезень. Практична значимість. Застосування вказаної системи принципів ціноутворення дозволить створити ефективний, науково обґрунтований методичний підхід щодо побудови гнучких та динамічних, орієнтованих на попит послуг залізничного транспорту.
 • Item
  Методичний підхід щодо визначення плати за доступ до інфраструктури залізничного транспорту
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2016) Савицька, Таїсія Миколаївна
  UК: Мета. Метою дослідження є розробка методичного підходу щодо визначення плати за доступ до інфраструктури залізничного транспорту. Методика. Для розв’язання задач такого класу в роботі запропоновано нову методику, яка розроблена на основі розподілу умовно-постійних витрат з урахуванням факторів впливу на їх величину. Ця методика дозволяє коректно розподіляти витрати за користування інфраструктурою між окремими клієнтами. Результати. Із чинної номенклатури витрат було виокремлено витрати на утримання інфраструктури, що містять дві складові на основі аналізу технологічних процесів утримання та ремонту інфраструктури: фіксовану та змінну. Проаналізовано недоліки існуючих підходів та запропоновано новий підхід щодо розподілу умовно-постійних витрат та поступовому переході до ринкової системи ціноутворення. Наукова новизна. Набув подальшого розвитку методичний підхід щодо визначення плати за доступ до інфраструктури залізниць (постійна частина витрат), який, на відміну від існуючих методик, враховує частку кожного перевізника в практичному обсязі поїздопотоку на конкретній ділянці, що дозволяє обґрунтовано розподіляти умовно-постійні витрати між учасниками перевізного процесу, стимулювати ефективний розподіл пропускної спроможності. Вперше запропоновано змішану модель встановлення плати за доступ до інфраструктури, яка передбачає можливість альтернативного вибору віднесення умовно-постійної частини витрат на споживача інфраструктурних послуг згідно із часткою в практичному поїздопотоці на конкретній ділянці інфраструктури або згідно із еластичністю попиту споживача, що дозволить менеджеру інфраструктури ефективніше покривати понесені витрати, підвищувати попит на свої послуги та відповідає умовам недискримінаційного доступу та прозорості формування. Практична значимість. Впровадження вказаної методики дозволить розрахувати реальну, економічно обґрунтовану плату за доступ до інфраструктури, стимулюватиме менеджера інфраструктури оптимізувати свою діяльність, залучати нових клієнтів, тим самим створювати конкурентні умови для перевізників.
 • Item
  Методичний підхід щодо розподілення витрат на утримання інфраструктури залізничнго транспорту (препринт)
  (Український державний університет залізничного транспорту, Харків, 2016) Бараш, Юрій Савелійович; Савицька, Таїсія Миколаївна
  UK: В статті запропонований підхід щодо удосконалення класифікації витрат на забезпечення функціонування інфраструктури залізничного транспорту, яка направлена на ефективне та науково-обґрунтоване ціноутворення. Дана класифікація враховує особливості технологічних процесів утримання та ремонту інфраструктури, характерних параметрів рухомого складу та об’єктів інфраструктури та дозволяє справедливо визначати собівартість послуг інфраструктури на основі конкретного впливу кожного поїзда на утримання та знос інфраструктури.
 • Item
  Методичний підхід щодо розподілу усіх витрат та визначення інфраструктурної складової на курсування окремого пасажирського поїзда (препринт)
  (Український державний університет залізничного транспорту, Харків, 2016) Бараш, Юрій Савелійович; Кравченко, Христина Василівна
  UK: Авторами удосконалено метод розподілу витрат усіх господарств Укрзалізниці на перевезення пасажирів у далекому та міжнародному сполученні на окремий поїзд. Також удосконалено методичний підхід щодо визначення витрат на інфраструктурну складову, яка враховує вплив швидкості руху та маси поїзда на знос. Це дозволяє обґрунтовано розподілити витрати на пасажирський поїзд та визначити рентабельність.
 • Item
  Визначення раціонального інвестування
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2010) Босов, Аркадій Аркадійович; Дребот, Христина Василівна
  UK: Запропоновано алгоритм та програма розв'язку завдання раціонального інвестування.