№ 08 (ЕТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Електрифікація транспорту № 8
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014)
  UK: У статтях наведені наукові дослідження, виконані авторами в Дніпропетровськом національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та інших організаціях. Статті присвячені висвітленню сучасних наукових проблем, пов’язаних з електрифікованим транспортом, а саме, питання електропостачання, електромагнітної сумісності, проблеми рухомого складу, енергозбереження, автоматизації і діагностики пристроїв електропостачання.
 • Item
  Процесний інжиніринг удосконалення системи діагностування тягових підстанцій
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Сиченко, Віктор Григорович; Матусевич, Олександр Олександрович; Кириченко, А. О.
  UK: Метою даної статті є аналіз існуючих систем технічного обслуговування і ремонту (ТО і Р) та дослідження експлуатації силового обладнання тягових підстанцій (ТП) з метою підвищення експлуатаційної надійності його функціонування та зниження аварійності за рахунок удосконалення системи діагностування. Пошук нових сучасних методів удосконалення системи діагностування та ТО і Р в процесі експлуатації ТП. Для досягнення поставленої мети проведено дослідження динаміки зміни комплексних показників надійності силового устаткування ТП у вигляді цільових функцій готовності і технічного використання з нормативним і фактичним часом виконання планових ремонтних робіт та переходу на ТО і Р за технічним фактичним станом . Проведено дослідження основних методів ТО і Р та діагностування пристроїв ТП електрифікованих залізниць. У результаті дослідження встановлено, що перспективними методами вирішення зазначених проблем є процесний інжиніринг управління системою ТО і Р при обслуговуванні електрообладнання ТП за фактичним технічним станом. Проведені розрахунки підтверджують зменшення кількості профілактичних обслуговувань і поточних ремонтів обладнання ТП за рахунок удосконаленні системи діагностування. Запропоновано нові напрями удосконалення системи діагностики тягових підстанцій та системи ТО і Р з використанням технологій процесного інжинірингу, які покращують комплексні показники експлуатаційної надійності. Застосування даних підходів дозволяє покращити коефіцієнти готовності та технічного використання силового обладнання ТП, підвищити його експлуатаційну надійність, знизити кількість обслуговувань та відмов , знизити витрати на проведення ТО і Р.
 • Item
  Обгрунтування руху поїздів на напрямах за погодженими розкладами
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Папахов, Олександр Юрійович; Логвінова, Наталія Олександрівна
  UKR: Велике значення для вдосконалення перевізного процесу на залізничному транспорті має злагодженість в роботі всіх його підрозділів, які забезпечують організацію руху поїздів за графіком. Графік руху визначає план роботи всіх підрозділів залізничного транспорту, пов'язаних з рухом поїздів, до яких відносяться: експлуатаційна робота, тягове забезпечення локомотивами та локомотивними бригадами, оглядачів вагонів, при надійності роботи інфраструктури залізничного напрямку та пристроїв СЦБ, енергозабезпечення ділянок, довжини гарантованих ділянок слідування вагонів та локомотивів між технічними станціями. Метою дослідження технології організації руху вантажних поїздів за погодженими розкладами є підвищення якості транспортного обслуговування клієнтів, прискорення доставки вантажів, поліпшення показників використання рухомого складу. Основною задачею дослідження є аналіз фактичного графіку руху вантажних поїздів на залізничному напрямку Ясинувата – Апостолове – Одеса, його відхилення від нормативного та вплив на показники використання рухомого складу залізниць. Об'єктом дослідження є процес пропуску поїздів на залізничному напрямку Ясинувата – Апостолове – Одеса за погодженими розкладами графіку руху поїздів. Предметом дослідження є параметри графіка руху поїздів. Методичною основою виконання комплексних досліджень є: аналіз та узагальнення літературних джерел і позитивного досвіду пропуску вантажних поїздів по залізничному напрямку Ясинувата – Апостолове – Одеса; методи статистичної, вартісної, аналітичної та експертної оцінки даних щодо стану пропуску вантажних поїздів по напрямку в оперативних умовах. Результатами дослідження є: аналіз даних відхилення в оперативних умовах фактичного часу руху поїздів на залізничному напрямку Ясинувата – Апостолове – Одеса від нормативних значень та виявлення факторів, які створили це відхилення. Науковою новизною дослідження є системний підхід у визначенні використання графіка руху вантажних поїздів на залізничному напрямку Ясинувата – Апостолове – Одеса. Проведений аналіз виконання графіків руху поїздів на залізничному напрямку дозволяє провести оцінку фактичного відхилення часу руху поїздів у нормативному графіку та закласти ці показники при розробці графіка руху поїздів за погодженими розкладами.
 • Item
  Разработка научных принципов уменьшения потерь электроэнергии в тяговой сети постоянного тока путем регулирования транспортного потока
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2014) Кузнецов, Валерий Геннадиевич; Калашников, Константин Алексеевич
  RUS: Украина относится к энергодефицитным странам, которая удовлетворяет свои потребности в топливно-энергетических ресурсах за счет собственной их добычи менее чем на 50 %. Поскольку энергетическая составляющая себестоимости перевозок составляет около 20 %, энергосбережение является одной из главных задач политики Укрзализныци. Уменьшение потерь электроэнергии в тяговых сетях является одним из направлений экономии энергетических ресурсов на электрифицированных участках. Целью статьи является разработка научных принципов уменьшения потерь электроэнергии в тяговой сети путем выбора оптимальной дислокации поездов между тяговыми подстанциями, оптимальной последовательности отправления и интервалов между поездами. Методы: В статье использованы метод деформированного многогранника, эвристических алгоритмов, методы статистической обработки экспериментальных данных. Научная новизна: предложены научные принципы уменьшения потерь электроэнергии в тяговой сети за счёт оптимальной дислокации поездов на участке, за счёт выбора оптимального интервала на участке на основе метода деформированного многогранника, за счёт выбора оптимальной последовательности отправления поездов. Практическая значимость: разработанные научные принципы уменьшения потерь электроэнергии в тяговой сети могут быть использованы для планирования энергосберегающих мероприятий на участках электроснабжения.
 • Item
  Ефективність впровадження нових типів електровозів
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Курган, Микола Борисович; Хмелевська, Неля Петрівна; Байдак, Сергій Юрійович
  UK: В даній статті розглянуто питання зміни енергоємності вантажного поїзда, що рухається на різних за крутизною підйомів ділянках залізниці. Досліджуються умови за яких слід впроваджувати електричну тягу замість тепловозної, а також ефективність заміни застарілого парку електровозів як змінного, так і постійного струму. Для досягнення мети дослідження проаналізовано парк локомотивів, які експлуатуються на даний час, використано математичне моделювання руху поїздів та визначено основні тягово-енергетичні показники для різних серій локомотивів. За результатами розрахунків зроблено висновок про доцільність переведення магістральних ліній (особливо одноколійних) на електричну тягу та умови, за яких впровадження сучасних локомотивів ефективне.
 • Item
  Експериментальне дослідження впливу частоти модуляції тягового перетворювача електровозів постійного струму з асинхронним приводом на суміжні системи
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Бондаренко, Юрій Сергійович
  UK: Станом на 01.01.2011 р. серед загальної експлуатаційної довжини електрифікованих залізниць України (9877 км) близько половини (4764 км) залишається електрифіковано постійним струмом. При цьому заміна цих ділянок ділянками змінного струму потребує значних капіталовкладень. З урахуванням цього в рамках підвищення ефективності роботи залізниць постійного струму існує тенденція, щодо впровадження в експлуатацію електрорухомого складу з асинхронним тяговим приводом, особливістю якого є статичний перетворювач частоти. Поява у структурі енергоперетворення мережі тягового електропостачання постійного струму принципово нової тягової одиниці викликає підвищений інтерес, щодо її взаємодії з суміжними системами залізниць, а також щодо пошуку можливих шляхів її поліпшення. В роботі розглянуто можливість поліпшення електромагнітної сумісності (ЕМС) таких тягових одиниць з системами СЦБ та мережею зовнішнього електропостачання за рахунок вибору відповідних частот модуляції тягового перетворювача. В результаті отримано такі діапазони частот модуляції, за яких спостерігається максимальне відносне поліпшення характерних для даних систем показників ЕМС і які можуть бути рекомендованими для подальшого застосування за умови подальшого впровадження в експлуатацію електровозів розглянутого типу. Экспериментальное исследование влияния частоты модуляции тягового преобразователя электровозов постоянного тока с асинхронным приводом на смежные системы
 • Item
  Нагрівання і захист обмоток допоміжних машин електропоїздів змінного струму при короткочасних перевантаженнях
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Балійчук, Олексій Юрійович
  UK: Статистичний аналіз показує, що близько 20% допоміжних машин електропоїздів змінного струму (компресор, масляний насос охолодження тягового трансформатора, двигуни вентиляційних агрегатів) виходять з ладу щорічно. Очевидно, що питання підвищення надійності допоміжних машин на електропоїздах змінного струму серії ЕР9М наразі є актуальним. Основною причиною виходу з ладу цих машин є пошкодження ізоляції обмотки статора електричного двигуна. На електропоїздах серії ЕР9М застосовують загальнопромислові асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором типу АОМ та подібні до них, більш сучасні типу АИР. Факт виходу з ладу двигуна говорить про те, що ізоляція обмотки статора перегрівається вище допустимих температур. Причиною цьому стає той факт, що двигун в режимі реальної експлуатації працює із короткочасними перевантаженнями. Ці перевантаження обумовлено тим, що двигуни працюють в суттєво більш важких умовах, ніж в промисловості, до чого можна віднести значні відхилення живлячої напруги, які властиві рухомому складу електрифікованому на змінному струмі, роботу агрегатів при низьких температурах атмосферного повітря та інше. В роботі поставлено задачу визначити гранично допустиму тривалість короткочасних перевантажень, при яких ізоляція двигуна не буде перегріта вище допустимих температур. Запропоновано інженерний метод визначення названої характеристики. Експериментально знято часострумову характеристику електротеплового реле. Виконано порівняння отриманої аналітичної залежності із експериментально отриманими характеристиками реального теплового захисту на базі теплового реле ТРТ-115. Розроблено рекомендації по підвищенню надійності теплового захисту асинхронних короткозамкнених двигунів, які працюють в режимах короткочасних перевантажень.
 • Item
  Регулирование небалансной электродвижущей силы взаимно нагруженных тяговых электромашин постоянного и пульсирующего тока
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2014) Афанасов, Андрей Михайлович
  RUS: Рассмотрены вопросы регулирования режимов взаимного нагружения тяговых электрических машин постоянного и пульсирующего тока при проведении их испытаний. Рассмотрены системы взаимной нагрузки электрических машин с механическим способом покрытия электрических потерь. Показано, что в таких системах основным способом управления режимом взаимного нагружения электромашин является регулирование их небалансной электромагнитной мощности путем изменения небалансной э. д. с. якорей. Проведен анализ возможных способов регулирования небалансной э. д. с. взаимно нагруженных электромашин. Получены аналитические и графические зависимости небалансной э. д. с. от таких управляющих параметров как разность магнитных потоков электромашин, разность угловых скоростей и коэффициент передачи напряжения преобразователя электрической мощности. Рассмотрены варианты управления режимом взаимного нагружения тяговых электромашин с расходящимися магнитными характеристиками.
 • Item
  Выбор рациональных параметров тягового электроподвижного состава
  (Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Днепропетровск, 2014) Арпуль, Сергей Викторович
  RU: Приведены результаты определения рациональных параметров номинального режима электроподвижного состава для вождения пассажирских поездов при заданной их составности и технической скорости движения. В работе указано, что для обновления парка электровозов необходимо решение двух отдельных задач: определение рациональных значений основных внешних параметров электровоза для вождения поездов на конкретном направлении при заданной их составности и технической скорости движения; определение оптимальной градации мощности парка электровозов для обеспечения пассажирских перевозок на заданном полигоне тяги. В данной работе приведены результаты, касающиеся выбора рациональных параметров электровозов. Установлены критерии, определяющие оптимальные значения параметров электровозов для пассажирского движения. Установлено, что номинальная мощность электровоза при регламентированной величине пускового ускорения, характеристиках продольного профиля железнодорожного пути, известном типе тягового привода и установленной составности поезда, однозначно определяется величиной пусковой скорости, поэтому задача определения оптимальных параметров номинального режима пассажирского электровоза сводится к определению оптимального значения пусковой скорости. В работе приведены рекомендации по выбору параметров номинального режима для пассажирских электровозов с асинхронным приводом.
 • Item
  Спрощений метод розрахунку параметрів мікропроцесорного захисту по збільшенню струму
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Данилов, Олексій Анатолійович
  UK: Захист контактної мережі постійного струму відіграє важливу роль в забезпеченні надійності роботи електропостачання залізниць. Нові мікропроцесорні захисти фідерів контактної мережі постійного струму включають в собі декілька незалежних захистів. Для налаштування захисту по збільшенню струму необхідно визначити параметри, які знаходяться в залежності між собою. Тому уставка для цього захисту може розраховуватися в декілька циклів підбором коефіцієнтів і все одно в процесі експлуатації потребує подальшого уточнення. Мета роботи полягає у визначенні необхідних параметрів для налаштування захисту по збільшення струму простим на практиці розрахунком, але в той же час достатньо точним. В статті показано, що приймаючи час вимірювання зміни струму кратний постійній часу кола короткого замикання можна достатньо спростити розрахунки і визначити всі параметри для налаштування мікропроцесорного захисту.
 • Item
  Modeling the Coefficient of Energy Losses in a Contact Line Based on the Monte-Carlo Method
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Kirilyuk, Tatiana I.
  EN: Distribution laws and the basic characteristics of the factors influencing the coefficient of energy losses were identified during the study. These factors are the wear (reduction of the area) of contact line, the number of trains on railway section, the environment temperature, speed and current of trains. The law of statistical distribution of the loss coefficient was established for the first time. This makes it possible to evaluate its borders and make recommendations on regulations change it. The average value the loss coefficient is determined by which it will be possible to adjust meter.
 • Item
  Методика розрахунку миттєвих схем системи тягового електропостачання для споживання постійної потужності
  (Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2014) Босий, Дмитро Олексійович
  UK: Проведені дослідження показали, що заміна тягового навантаження джерелом ідеального струму вносить суттєву похибку в розрахунки струмів фідерів, напруги на струмоприймачеві та втрати потужності в тяговій мережі. За допомогою визначення балансу та розподілу потужностей для різних схем живлення контактної мережі в аналітичному виді отримані функції опору, які фізично визначають закономірність зміни опору тягової мережі відносно рухомого тягового навантаження.