№ 16 (ЕСБЗТ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Проблема забезпечення стійкості рухомого складу в рейковій колії
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Батіг, Андрій Васильович; Кузишин, Андрій Ярославович
  UK: Актуальність роботи. Здатність залізничного транспорту забезпечувати захист життя пасажирів, збереження вантажів і довкілля в процесі його експлуатації в цілому визначає його розвиток і досягнення ним провідних позицій на ринку перевезень. Найважливішою проблемою на залізничному транспорті є забезпечення безпеки руху рейкових екіпажів, як на етапі проектування, так і в процесі їх експлуатації. При цьому запобігання аваріям і сходам на залізницях являється першочерговим завданням. Рівень безпечної експлуатації рухомого складу на залізницях визначається, в головній мірі, наявністю запасу стійкості рейкового екіпажу. Тому вивченню питання про схід рейкових екіпажів із залізничної колії надається велике значення в багатьох експериментальних і теоретичних дослідженнях. Правильне визначення оцінки безпеки від сходу колеса з рейки дозволить вирішити одну з найважливіших проблем на залізничному транспорті, а саме забезпечення безпеки руху рейкових екіпажів. Тому і виникає необхідність в аналізі і порівнянні підходів щодо оцін-ки безпеки від сходу рухомого складу, які застосовуються в різних країнах. Це в свою чергу допоможе виявити їх недоліки і переваги, дозволить зробити рекомендації щодо удосконалення методу оцінки стійкості рейкових екіпажів на залізницях України. Мета. Метою даної роботи є систематизація праць вітчизняних та закордонних вчених, які присвячені питанню оцінки безпеки від сходу коліс з рейок. Розглянути та проаналізувати аналітичні умови вкочування гребня колеса на головку рейки при проведенні судових залізнично-транспортних експертиз. Наукова новизна. Вперше була проведена систематизація праць вітчизняних та закордонних вчених, які присвячені питанню оцінки безпеки від сходу колеса з рейки з урахуванням задач, які виникають при проведенні судових залізнично-транспортних експертиз. Практичне значення. Систематизація праць вітчизняних і зарубіжних науковців щодо оцінки стійкості рухомого складу дозволить більш точно оцінити важливість всіх методів та підходів, виявити їх недоліки і переваги, дозволить зробити рекомендації щодо удосконалення методу оцінки стійкості рейкових екіпажів на залізницях України. Правильне визначення оцінки безпеки від сходу колеса з рейки дозволить вирішити одну з найважливіших проблем на залізничному транспорті, а саме – забезпечення безпеки руху рейкових екіпажів, як на етапі проектування, так і в процесі їх експлуатації.
 • Item
  Теоретичні дослідження руху одиниці рухомого складу
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Татарінова, Валентина Анатоліївна; Недужа, Лариса Олександрівна
  UK: Створення сучасного локомотива вимагає від конструкторів і вчених реалізації наукових ідей та технічних рішень, що забезпечують, зокрема, підвищення конструкційної швидкості з одночасним поліпшенням тягових, гальмівних і динамічних якостей тягового рухомого складу. В розвитку економіки держави роль транспорту залишається однією зі значних і основоположних. Поліпшення техніко-економічних показників роботи залізниць залежить і від створення рухомого складу. В статті приведені теоретичні дослідження магістрального електровоза серії ДС, який був створений у співпраці з концерном Siemens на Дніпропетровському електровозобудівному заводі (ДЕВЗ) за участю цілого ряду наукових та виробничих організацій, в тому числі і Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ). Розглянута спрощена модель електровоза як одномасова система, врахована тільки маса кузова, який спирається на одну пружину з еквівалентною жорсткістю і має один демпфер в’язкого опру з еквівалентним коефіцієнтом. При дослідженні руху механічної системи розглянуто два випадки: перший – рух по колії, що немає вертикальних нерівностей; другий – рух по колії, що має їх. Наведені результати теоретичних досліджень для цих задач у вигляді: диференціальні рівняння руху, закони руху одномасової системи для обох випадків, а також приведені формули для обчислення прискорень. Результати, які були отримані за допомогою теоретичних досліджень, дають змогу зменшити обсяг експериментів, дозволяють обрати такі параметри одиниці рухомого складу, що забезпечать необхідні динамічні показники локомотива, дозволять зменшити його вплив на колію, покращити рівень безпеки руху на залізниці.
 • Item
  Якість електричної енергії на шинах власних потреб тягових підстанцій електрифікованих залізниць
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Сиченко, Віктор Григорович; Косарєв, Євген Миколайович; Кузнецов, Виталий Вадимович; Малиш, Сергій Миколайович; Кордін, О. П.; Данилов, Олексій Анатолійович; Полях, Олександр Миколайович; Курочка, Олена Миколаївна
  UK: Метою функціонування власних потреб тягової підстанції є забезпечення безперебійної та надійної роботи силового обладнання та кіл релейного захисту та автоматики тягової підстанції. Одним з важливих факторів забезпечення надійної роботи устаткування власних потреб є дотримання необхідних показників якості електричної енергії для забезпечення надійної роботи та ефективного використання електроустаткування. Основною метою цієї роботи було дослідження показників якості електричної енергії на шинах власних потреб тягових підстанцій постійного та змінного струмів. В результаті проведених досліджень встановлено, що показники якості електроенергії на шинах власних потреб, в основному, дотримуються, але доцільно приймати заходи для вирівнювання рівнів напруги та споживаних струмів по фазах живлення.
 • Item
  Определение расхода электроэнергии на проведение приёмо-сдаточных испытаний тяговых электрических машин
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Афанасов, Андрей Михайлович; Арпуль, Сергей Викторович; Шаповалов, Александр Сергеевич
  RUS: Цель. Целью исследования является выбор методики нормирования расхода электроэнергии на проведение приемо-сдаточных испытаний электрических машин тягового и моторвагонного подвижного состава магистрального и промышленного транспорта. Методика. Методологической основой данного исследования являются общие теоретические положения и принципы системного подхода теоретической электротехники и теории электрических машин. В исследовании используются известные методы анализа электромагнитных и электромеханических процессов в электрических машинах. Результаты. Предложена методика определения расхода электроэнергии на проведение основных пунктов программы приемо-сдаточных испытаний электрических машин тягового и моторвагонного подвижного состава магистрального и промышленного транспорта. Рассмотрены шесть основных режимов испытаний электромашин. Научная новизна. Рассмотрены энергетические процессы в испытательных системах нагрузки электрических машин. Получены аналитические выражения для определения расхода электроэнергии для шести основных режимов нагрузки электромашин при их испытаниях. Практическая значимость. Использование результатов данных теоретических исследований позволит проводить нормирование расходов электроэнергии на проведение приемо-сдаточных испытаний тяговых электромашин. Внедрение предложенной методики позволит оптимизировать режимы нагрузки тяговых электромашин при их испытаниях.
 • Item
  Діагностування трифазних асинхронних двигунів
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. Дніпро, 2018) Сердюк, Тетяна Миколаївна
  UK: Мета роботи – покращити методику технічного обслуговування потужних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором. Наукова новизна одержаних результатів: удосконалено методику автоматизованого діагностування потужних асинхронних електродвигунів без вилучення їх з експлуатації за допомогою спектрального аналізу робочого струму двигуна; удосконалено математичну модель трифазного асинхронного двигуна, яка дозволяє за обмеженими паспортними даними визначити всі первинні параметри схеми заміщення асинхронного двигуна, розрахувати напруги і струми в статорі і роторі, їх повздовжню і поперечну складові. Приклад розрахунків дано для основної гармоніки частотою 50 Гц в номінальному режимі роботи електродвигуна MEUL355L4 (під навантаженням). Адекватність математичної моделі була перевірена за допомогою критерію Фішера. Відносна похибка між виміряними і розрахованими даними не перевищувала 5 %. За рахунок порівняння розрахованих за результатами експериментальних досліджень первинних параметрів схеми заміщення асинхронного двигуна і струмів (напруг) статору і ротору з номінальними стало можливим встановити вид і причину несправності об’єкту, що досліджується. Проаналізовано спектр і амплітуди гармонік, які є характерними різним видам несправностей асинхронного двигуна. Застосування запропонованої системи моніторингу дозволить своєчасно визначити несправності на ранній стадії їх виникнення, мінімізувати витрати на ліквідацію пошкоджень, а також в подальшому здійснити перехід від планово-попереджувального ремонту до ремонту за станом об'єкта.
 • Item
  Моделювання розповсюдження гармонійних завад від електрорухомого складу у несиметричній рейковій лінії
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Гаврилюк, Володимир Ілліч
  UK: Дослідження поширення гармонійних завад від електрорухомого складу в рейковій лінії і їх вплив на роботу апаратури рейкових кіл є важливою складовою загальної проблеми забезпечення електромагнітної сумісності тягового електропостачання з пристроями сигналізації та зв'язку на залізничному транспорті. Ця проблема зберігає свою актуальність в даний час у зв'язку з широким впровадженням нових типів рухомого складу з імпульсними перетворювачами електричної енергії, а також з підвищенням швидкості руху поїздів. Моделювання поширення гармонійних завад в тягової мережі, поряд з вимірами їх значень в процесі приймальних тестових випробувань електрорухомого складу і в процесі подальшої його експлуатації необхідно для аналізу і визначення причин появи наднормативних завад в рейкових ланцюгах і прийняття рішень щодо усунення їх шкідливого впливу на пристрої сигналізації. Запропоновані в літературі моделі стосуються, головним чином, поширенню тягового струму або його гармонійних складових в рейках, в той час як на функціональну безпеку рейкових кіл впливає в першу чергу різницевий струм в рейках. Запропоновані в літературі аналітичні рішення рівнянь для несиметричної рейкової лінії отримані при певних припущеннях і є громіздкими, що ускладнює їх практичне застосування. Метою роботи є розробка моделі пощирення гармонійних завад від електрорухомого складу в несиметричній рейковій лінії з використанням спрощених виразів для струму в рейках, що є можливим при незначних (порівнянних з нормативними) коефіцієнтах асиметрії рейкової лінії, і проведення на основі розробленої моделі моделювання впливу поздовжньої і поперечної асиметрії рейкової лінії на розподіл в ній різницевих струмів гармонійних завад від електрорухомого складу. Для апробації розробленої моделі проведено моделювання розподілу коефіцієнта асиметрії гармоніки тягового струму частотою 25 Гц по довжині рейкової лінії. В результаті моделювання показано, що коефіцієнт асиметрії по току збільшується при збільшенні коефіцієнтів поздовжньої і поперечної асиметрії рейкової лінії і відстані від електропоїзда. Спостережуване збільшення коефіцієнта асиметрії частково пов'язано зі зменшенням загального значення гармонійної завади в двох рейках при видаленні від поїзда. Зі збільшенням відстані до поїзда різницевий струм завади також збільшується. При одночасному перевищенні імпедансу і провідності баласту однієї рейки в порівнянні з іншою рейкою, коефіцієнт асиметрії в ряді випадків може значно перевищувати нормативні значення.
 • Item
  Emulation of the Work of the ABS Position of the Pulsewired Automatic Block Signalling of a DC
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Romantsev, Ivan O.
  EN: The principle of automatic block signaling simulation using the example of a pulsewire DC blocking is presented. A simulation of the logical connections of the signal indications of traffic light and their adaptation for the realization of the interaction of one signal point with its neighbors is given. The most frequent system malfunctions are taken into account, their modeling is provided. Selected input and output data, implemented in the Labview, described the interface and block diagram of software.
 • Item
  Modeling of Electromechanical Systems
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Buriak, Serhii Yu.; Havriliuk, Volodymyr I.; Hololobova, Oksana O.
  EN: Real time systems mode and transmit data on the instantaneous state of the control objects can timely detect any faults and thus provide additional time for their correction by railway employees. Turnouts are one of the most important and responsible components, and therefore require the development and implementation of such diagnostics system. Achieving the goal of monitoring and control of railway automation objects in real time is possible only with the use of an automated process of the objects state diagnosing. For this we need to know the diagnostic features of a control object, which determine its state at any given time. The most rational way of remote diagnostics is the shape and current spectrum analysis that flows in the power circuits of railway automatics. Turnouts include electric motors, which are powered by electric circuits, and the shape of the current curve depends on both the condition of the electric motor, and the conditions of the turnout maintenance. For the research and analysis of AC electric point motor it was developed its mathematical model which satisfies the conditions of adequacy. The calculation of parameters and interdependencies between the main factors affecting the operation of the asynchronous machine was conducted. The results of the model operation in the form of time dependences of the waveform curves of current on the load on engine shaft were obtained. On the basis of the constructed model we can study the AC motor in various mode of operation, record and analyze current curve, as a response to various changes of the load on engine shaft.
 • Item
  Comparative Analysis of Experimental and Calculation Methods for Determination of the Traction Current Harmonics Distribution in Rails
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Havryliuk, Volodymyr I.; Meleshko, V. V.
  EN: The purpose of this work is to perform the comparative analysis of experimental and calculation methods for determination of the distribution of traction current harmonics in rails. To investigate the distribution of traction current in the rails, the special marks ("flags") were set up at a certain distance (100, 300 and 500 m) from the point of measurement along the track. The moments of passing the train past the "flags" were recorded in a computer due to a sound signal from the train, as well as visual observation. The train was moving in the measuring section in a quasistationary mode with an average speed of about 48 km/h. Traction current was measured in circuit of the interthrottle jumper with using an inductive contactless sensor and registered using computer. The distribution of the return traction current harmonics in rails for AC feeding systems were modeled by using the multiconductor transmission line (MTL) model. Some discrepancies in the results of experimental and calculation methods were observed. One of main reason of measurement errors were an inaccuracy in determining distances from the train to the measurement point. Calculation errors were related mainly with using inaccurate electrical parameters of track in model, in particular, the track ballast resistance and the ground resistances. However, in general, the considered model can be used for investigation of the traction current harmonic propagation in rails from train, and their influence on the track circuits receivers for different cases including the variation of the track circuits electrical parameters, as well as the number of rolling stock units in the feeder zone. Such analysis of harmonic in rails is important for revealing the causes of failures in railway signalling system operation under simultaneous affecting on it several factors adverse to safe operation.
 • Item
  Using the Wavelet Decomposition Method for Monitoring of Amplitude-Manipulated Signals of Railway Automation
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Havryliuk, Volodymyr I.
  EN: In railway signaling systems, some parameters required for monitoring and controlling train movements are transmitted using amplitude shift keying (ASK) signals. ASK signals are more often used in railway automated systems due to their simpler generation by contact transmitters, but such signals have a low level of immunity and interference in them can lead to incorrect op-eration of railway signaling systems. The efficiency of using the signal decomposition method by wavelet transform to reveal distortions for continuous ASK railway signals have been investi-gated in the work. Simulated signals were generated as a pure ASK signals with a carrier frequency of 420 Hz and a modulation frequency of 8 Hz, as well as five variants of the original signal with disturb-ances in the form of signals with distorted signal shape, signals with swells, signals with sags, signals with 50 Hz interferences, and signals with sharp pulses . The signal segments of ten periods were decomposed using a five-level wavelet packet trans-form (WPT). For all investigated signals, the distortions or interferences in them lead, not only to changes in distribution of partial energies at the nodes, but also to the appearance of strong differences in the form of oscillations of the WPT coefficients. The variations in WPT coefficients in low-frequency nodes reflect changes in the waveform due to pulse distortion, sags, swells, etc. The obtained results confirm the efficiency of using the wavelet decomposition method in or-der to detect distortions in the ASK continuous railway signals.
 • Item
  Діагностування стрілочних переводів в сучасних мікропроцесорних системах централізації
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Буряк, Сергій Юрійович; Маловічко, Володимир Володимирович; Романцев, Іван Олегович
  UK: Мета. Удосконалення використання технічних ресурсів систем МПЦ для діагностування стану стрілочних переводів в процесі їх експлуатації. Методика. Для діагностики та контролю стану стрілочних переводів пропонується використовувати криву споживання струму яка зберігається в МПЦ і визначати автоматично стан стрілки за допомогою спектрального аналізу а також по тимчасовій залежності струму. При доповненні системи засобами для вимірювання напруги на двигуні, з'являється можливість проведення більш глибокого діагностування стану стрілки. Результати. Розроблено засоби і методи комплексної перевірки стрілочних переводів з двигунами постійного і змінного струму як для релейних, так і для мікропроцесорних систем централізації. Наукова новизна. В роботі отримана підсистема комплексної перевірки стрілки з вимірюванням напруги на двигуні, що дозволяє підвищити точність результатів діагностики стрілки в порівнянні з іншими системами діагностики. Практичне значення. Розроблена підсистема крім аналізу кривої споживання струму дає можливість визначати поточні напруги на обмотці збудження, обчислювати необхідні параметри активних опорів двигуна в процесі поточної експлуатації, поліпшити якість обслуговування колійних пристроїв, підвищити термін експлуатації за рахунок обслуговування за станом, продовжити термін експлуатації електродвигунів стрілок і підвищити надійність функціонування систем централізації.