№ 3-4 (99-100)

Permanent URI for this collection

UK:
Зі статтями авторів, що не працюють в УДУНТ, можна ознайомитися на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського   або на сайті журналу href= http://stp.diit.edu.ua/>"Наука та прогрес транспорту."
EN:
Articles of authors who are not employees DNURT, is available online at Vernadsky National Library of Ukraine   or on the website of the journal " Science and Transport Progress "

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  3-4 (99-100) випуск. Наука та прогрес транспорту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022)
  UKR: Журнал має за мету висвітлення актуальних питань наукового супроводження транспорту, рухомого складу, транспортної інфраструктури, інформаційних й інтелектуальних систем на транспорті та оприлюднення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, сучасних наукових підходів до розробки технологій, аналізу управлінських, економічних й екологічних аспектів роботи підприємств транспорту та транспортного будівництва. Журнал включений до Переліку спеціалізованих наукових видань України, у яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук, кандидата наук та доктора філософії за такими спеціальностями: Комп’ютерні науки та інформаційні технології; Матеріалознавство; Галузеве машинобудування; Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; Теплоенергетика; Технології захисту навколишнього середовища; Будівництво та цивільна інженерія; Залізничний транспорт; Автомобільний транспорт; Транспортні технології (за видами).
 • Item
  Особливості реалізації технологічних рішень проєкту будівництва мостового переходу з тимчасовим мостом
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Остапенко, Ігор Сергійович
  UKR: Мета.Основною метою статті є дослідження методики проведення інженерно-технічної розвідки й реа-лізації конструктивно-технологічних рішеньпроєкту будівництва мостового переходу з тимчасовим мостом, які булипошкодженівнаслідок ведення бойових дій. Методика.Досягнення поставленої метипередбачаєаналіз практичних конструктивно-технологічних рішень провадження робіт із будівництва йвідновлення мостових переходівіз тимчасовими мостами, атакож вивчення та узагальнення практичного досвіду впро-ваджених технологічних рішень поєднання дерев’яних типових конструкцій зісталевими типовими прого-новимибудовами. Результати.Узагальненодосвід особливостей ведення інженерно-технічної розвідкив районах будівництва йвідновлення мостових переходів на деокупованих територіях. З’ясованоключові етапи реалізації технологічних рішень проєкту будівництва мостового переходу з тимчасовим мостом, пош-кодженим унаслідок ведення бойових дій, із застосуванням комбінації сталевихінвентарних мостових конс-трукцій тамостовихконструкційіз дерева. Наукова новизна. Уперше досліджено особливостіведення ін-женерно-технічної розвідки з метою реалізаціїотриманих результатів у відповідній проєктній документаціїна будівництвотимчасового мосту. Розглянуто особливості конструктивно-технологічнихрішеньіз раціо-нальним поєднанням різних матеріалів і конструкцій під час будівництватимчасових мостів, що забезпечує тривалий термін їх експлуатації. Практична значимість. З’ясованіелементи організації й проведення ін-женерно-технічної розвідки місцевості, водних перешкод, будівельних майданчиків, бази матеріально-технічного забезпечення та інших заходів будутьсприяти якісній підготовці проєктноїдокументації на буді-вництво мостових переходів з тимчасовими мостами. Особливості застосування зазначених устатті нестан-дартних проєктів провадження робіт і конструктивно-технологічних рішень під час будівництватимчасових мостівмають низку технологічних переваг, які дають можливість забезпечити ефективне відновлення зруйнованих бойовими діями мостів устислі терміни. Висвітлені в статті деякі технологічні способикомбінацій дерев’яних конструкцій таелементів зі сталевими прогоновими будовами проїзної частини під час будівництватимчасових автомобільних мостів підвищуютьїх вантажопідйомність.
 • Item
  Результати натурних досліджень напружено-деформованого стану сталезалізобетонної прогонової будови залізничного мосту
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Гернич, Микола Володимирович; Ключник, Сергій Владиславович
  UKR: Основною метою дослідження є визначення напружено-деформованого стану та робочих характеристик наявної сталезалізобетонної прогонової будови під залізницю після тривалої експлуатації в разі сприйняття статичних і динамічних навантажень. Методика. Для досягнення мети проведено натурні обстеження наявного мостового переходу в цілому, основну увагу зосереджено на сталезалізобетонній прогоновій будові, визначено умови та особливості її експлуатації, проведено статичні і динамічні випробування. Під час випробувань вимірювали загальні деформації прогонових будов (вертикальні й горизонтальні прогини) та напружений стан в елементах конструкцій за різних схем навантажень. У ході динамічних випробувань проводили реєстрацію статичних і динамічних складових прогинів та зміни напружень в елементах конструкцій під час проходження рухомого складу по прогоновій будові. Досліджено взаємодію прогонової будови з рухомим складом, вплив нерівностей підходів до мосту на збудження рухомого складу. Результати. Отримано величини напружень в елементах сталезалізобетонної прогонової будови за умови встановлення такого випробувального навантаження, за якого в випробувальних елементах повинні виникати найбільші напруження та деформації. Виміряно частоти власних та вимушених коливань прогонової будови, динамічний коефіцієнт, визначено динамічні прогини головних балок, величини декрементів коливань частоти власних та вимушених коливань. Досліджено динамічну взаємодію рухомого складу зі сталезалізо-бетонною прогоновою будовою. Підтверджено аналітичні припущення, узяті під час проєктування сталеза-лізобетонних прогонових будов мостів. Наукова новизна. У роботі проведено дослідження напружено-деформованого стану сталезалізобетонної прогонової будови залізничного мосту після тривалої експлуатації, сумісної роботи прогонової будови з рухомим складом. Практична значимість. Визначено умови роботи сталезалізобетонної прогонової будови залізничного мосту, статичні й динамічні характеристики її роботи, взаємодії рухомого складу з прогоновою будовою, вплив нерівностей колії підходів до мосту на динамічну взаємодію прогонової будови й рухомого складу. Практично підтверджено аналітичні розрахунки деформаційних і динамічних характеристик сталезалізобетонних прогонових будов мостів. Сумісна робота сталевої балки та залізобетонної плити забезпечена в достатній мірі і відповідає теоретичним припущенням.
 • Item
  Дослідження процедур мережі хеммінга для управління сервісними системами при неточно визначених і природомовних даних
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Скалозуб, Владислав Васильович; Горячкін, Вадим Миколайович; Клименко, Іван Вікторович; Терлецький, Ігор Андрійович; Терленко, Андрій Павлович
  UKR: Моделі та методи, а також програмні засоби щодо завдань планування потоків замовлень систем обслуговування, або сервісних систем (С&С), мають досить велике поширення. Завдання з розвитку процедур класифікації та управління С&С на основі моделі асоціативної пам’яті нейронної мережі Хеммінга (МХ) за неточно визначених характеристик даних сьогодні є актуальним, має теоретичне та практичне значення. Основна мета роботи – розвиток та дослідження математичних моделей процедур мережі Хеммінга для С&С за неточно визначених та природномовних характеристик даних, порівняльний аналіз моделей нечітких множин і коефіцієнтів упевненості CF. Методика. У роботі використано модифікацію процедур нейронної мережі Хеммінга та числові експериментальні дослідження порівняльних можливостей застосування як моделей первинних даних нечітких множин μХ (X → [0; 1]), а також експертних показників достовірності, коефіцієнтів впевненості CF(A) з множини [– 1; + 1]. Результати. Виконано формування та дослідження вдосконалених моделей нейронних мереж Хеммінга, призначених для процедур класифікації в С&С за неточно визначених та природномовних характеристик даних. Наукова новизна. Уперше для зав-дань класифікації та управління С&С досліджено порівняльні можливості використання нечітких величин (НВ), а також коефіцієнтів упевненості CF як моделей для представлення властивостей неповних і неточно визначених даних, а також даних у природномовній формі. При цьому встановлено переваги моделі коефіцієнтів впевненості CF та сформовано відповідні процедури класифікації та управління С&С. Практична значимість. Розроблені у статті моделі та процедури класифікації властивостей багатопараметричних об’єктів С&С на основі модифікованих нейронних мереж Хеммінга дозволяють ефективно вирішувати широке коло завдань сфери управління С&С за невизначености та неповноті первинних даних.
 • Item
  Сучасна парадигма соціально-економічного розвитку: якою вона має бути?
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Мямлін, Владислав Віталійович
  UKR: Мета. Основна мета статті полягає в ознайомленні наукової громадськості з результатами власних макроекономічних досліджень і з тим, яка парадигма має бути прийнята в наш час для ефективного соціально-економічного розвитку держави. Методика. Здійснено критичний аналіз публікацій, присвячених удосконаленню економічної теорії та переходу до нових парадигм. Під час розробки власної соціально-економічної парадигми використано методологічний підхід, згідно з яким розвиток людини і суспільства є головною метою планетарної еволюції, а економіка є лише допоміжною сферою, що забезпечує цей розвиток. Найбільш прийнятною для створення «механізму» економіки запропоновано методологію інженерної діяльності, яка давно добре зарекомендувала себе під час розробки нових технологій та обладнання у промисловості. Результати. В економічному співтоваристві відсутня єдина думка щодо подальшого функціонування економічної теорії та вибору нової парадигми розвитку. Усі парадигми, які ґрунтуються на «прибутковій» ідеології і які не спроможні уникнути криз, є неприйнятними. Соціально-економічною парадигмою можуть називатися лише такі наукові досягнення, які дозволять створити надійний антикризовий «механізм» макроекономіки. Парадигми гуманітарних наук повинні відрізнятися від парадигм фізичних наук тим, що мають показувати кінцеву мету, якої потрібно прагнути. Наукова новизна. Запропоновано абсолютно нову модель соціально-економічного розвитку держави, яка не має аналогів у світовій практиці, а на її основі – нову соціально-економічну парадигму. Описано головні принципи, які мають бути покладені в основу функціонування високоефективного «механізму» макроекономіки. Найважливіший принцип нової економічної моделі полягає у відмові від псевдонаукової категорії «прибуток», яка постійно штовхає економіку в бік криз. Практична значимість. Тільки в Україні впровадження цієї моделі дозволить уже на початковому етапі отримати економічний ефект – більше одного трильйона гривень на рік, а наслідки соціального ефекту можуть бути ще набагато вищими.
 • Item
  Вплив людського фактора на пильність при керуванні транспортними засобами
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Буряк, Сергій Юрійович; Гололобова, Оксана Олексіївна; Сердюк, Тетяна Миколаївна; Афанасов, Андрій Михайлович; Скалько, Віктор Володимирович; Ямбург, Ксенія О.; Білухін, Дмитро Сергійович
  UKR: Мета. Метою даного дослідження є пошук шляху вдосконалення системи моніторингу і контролю стану людини, яка приймає безпосередню участь у керуванні транспортними засобами, шляхом запозичення знань і здобутків зі сфери наукових вишукувань в питаннях, що займаються визначенням реакції людини на дію різних факторів впливу, подразнюючих чинників, взаємодії один з одним та технічними засобами, спроможністю до тривалого підтримання працездатності тощо. Методика. Оскільки транспортні перевезення вимагають як високих професійних, так і особистісних навичок, то необхідно розробляти та впроваджувати системи моніторингу й контролю стану людини, які б відповідали запитам здобутків сучасного рівня технічного розвитку. Для визначення факторів впливу на людину проведено аналіз досліджень у цій сфері. Результати. Акцентовано, що кожна людина має, по-перше, власні, притаманні тільки їй, особливості, а по-друге, не може перебувати у двох однакових станах у різні моменти часу. Ураховуючи ці та інші аспекти, слід розробити універсальний підхід до питання визначення та перевірки відповідальності людини за прийняття відповідних рішень. Установлено основні фактори впливу на увагу машиніста. Серед них вагоме місце, окрім фізіологічного, посідає психоемоційний стан, який теж потрібно враховувати. Наукова новизна. Розвиток технологій призводить до нових потреб і надає нові можливості практично у всіх галузях. Однією з таких є вивчення здатностей людини до концентрації уваги, підтриманні зосередженості та фокусуванні на поставленій цілі. Запропонований підхід дозволяє ширше поглянути на питання ролі та місця людини, її інтегрованості в перевізний процес. Практична значимість. Проведений аналіз форм впливу та видів навантаження на різні системи сприйняття людини дозволив окреслити завдання визначення спроможності людини до відповідальних дій під впливом вагомих чинників.
© Український державний національний університет науки і технологій, Дніпро