Питання формування рухових умінь і навичок у здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання

dc.contributor.authorЧеревко, Світлана Вікторівнаuk_UA
dc.contributor.authorДорош, Віра Анатоліївнаuk_UA
dc.contributor.authorЛутаєва, Надія Валентинівнаuk_UA
dc.contributor.authorУмеренко, Віктор Леонідовичuk_UA
dc.contributor.authorЧеревко, Анатолій Дмитровичuk_UA
dc.date.accessioned2023-05-11T07:16:00Z
dc.date.available2023-05-11T07:16:00Z
dc.date.issued2023
dc.descriptionС. Черевко: ORCID 0000-0003-3129-659; Н. Лутаєва: ORCID 0000-0003-3222-815X ; В. Дорош: ORCID 0000-0002-5258-7283; А. Черевко: ORCID 0000-0002-1743-0547; В. Умеренко: ORCID 0000-0002-7894-8075uk_UA
dc.description.abstractUKR: Автори статті зібрали та проаналізували матеріали наукових робіт, в яких досліджуються проблеми організації навчального процесу з дисципліни Фізичне виховання, розглядаються питання формування рухових умінь і навичок та їх зв'язок з рівнем фізичної підготовленості у здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Глобальні перетворення в сферах розвитку наукових, правових, програмно-нормативних основ освітньої системи в Україні мають за мету створення освітнього простору, орієнтованого на самовиховання, саморозвиток і самовдосконалення людини. Діяльність в процесі навчання новим руховим діям має особливий прикладний учбово-пізнавальний характер, а ефективність навчання значною мірою визначається умінням викладача організувати навчальний процес у відповідності з фізіологічними, психологічними, педагогічними й структурними закономірностями, які є основою сучасних теорій та технологій навчання. Терміни «технологія», «рухова задача», «рухові уміння», «рухові навички» ‒ це інструментарій самопізнання, пізнання й перетворення навколишнього світу через дію (рух) [1]. Використовуючи певну методику навчання, викладачі фізичного виховання орієнтуються на індивідуальні можливості людини, її здібності, тому для кожної людини прийоми навчальної діяльності повинні бути різними, різним буде і темп педагогічних кроків. Слід зазначити, що в системі вищої освіти країни наразі бракує педагогічних технологій, здатних вирішувати задачі фізичного виховання в умовах дистанційної освіти. Якщо в загальноосвітніх закладах з дистанційною формою навчання учні не набувають необхідного рівня знань і рухових умінь, подальше навчання в закладах вищої освіти практично не вирішує задач із формування рухових умінь і навичок, оскільки саме підлітковий вік ‒ це період рухового вдосконалення моторних здібностей, більших можливостей для розвитку рухових якостей.uk_UA
dc.description.abstractENG: The authors of the article collected and analyzed the materials of scientific works that investigate the problems of organizing the educational process in the discipline of Physical Education, the formation of motor skills and their relationship with the level of physical fitness of students of higher education in the conditions of distance learning. Global transformations in the spheres of development of scientific, legal, programmatic and normative foundations of the educational system in Ukraine are aimed at creating an educational space focused on self-education, self-development and self-improvement of a person. The activity in the process of learning new motor actions has a special applied learning and cognitive character, and the effectiveness of learning is largely determined by the ability of the teacher to organize the learning process in accordance with physiological, psychological, pedagogical and structural laws, which are the basis of modern theories and technologies of learning. The terms "technology", "motor task", "motor skills", "motor skills" are tools for learning and transforming the surrounding world through action (movement) [1]. Using a certain teaching method, the physical education teacher focuses on the individual capabilities of a person, his abilities, therefore, for each person, the methods of educational activity must be different, and the pace of pedagogical steps will also be different. It should be noted that the system of higher education of the country currently lacks pedagogical technologies capable of solving the problems of physical education in the conditions of distance education. If students do not acquire the necessary level of knowledge and motor skills in general educational institutions with a distance form of education, further education in institutions of higher education practically does not solve the problems of forming motor skills and skills, since adolescence is a period of motor improvement of motor abilities, greater opportunities for the development of motor skills.en
dc.identifierDOI 10.31392/NPU-nc.series15.2023.03(161).36
dc.identifier.citationЧеревко С. В., Дорош В. А., Лутаєва Н. В., Умеренко В. Л., Черевко А. Д. Питання формування рухових умінь і навичок у здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2023. Вип. 3 (161). С. 154–159. DOI 10.31392/NPU-nc.series15.2023.03(161).36.uk_UA
dc.identifier.issn2311-2220
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/16977
dc.language.isouk_UA
dc.publisherНаціональний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київuk_UA
dc.subjectрухові діїuk_UA
dc.subjectрухові умінняuk_UA
dc.subjectрухові навичкиuk_UA
dc.subjectдистанційна форма навчанняuk_UA
dc.subjectmotor actionsen
dc.subjectmotor skillsen
dc.subjectmotor skillsen
dc.subjectdistance learningen
dc.subjectКФВ
dc.titleПитання формування рухових умінь і навичок у здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчанняuk_UA
dc.title.alternativeThe Question of the Formation of Motor Actions in Students of Higher Education in the Conditions of Distance Learningen
dc.typeArticleen
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Cherevko_S..pdf
Size:
535.22 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: