Статті КФВ

Permanent URI for this collection

RU: Статьи
EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 69
 • Item
  Принцип конструктивного альтернативізму і фізичне виховання
  (Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 2024) Пічурін, Валерій Васильович
  UKR: ВСТУП І МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ. В наш час активно йде переосмислення перспектив розвитку фізичного виховання у закладах освіти. Це проявляється, зокрема, у загостренні дискусій стосовно доцільності використання у наш час таких моделей фізичного виховання як оздоровчо-адаптивна, соціально-орієнтована, особистісно зорієнтована, спортивно-рекреативна, які, як відомо, різняться за своїми цілями і засобами їх досягнення. У ході цих дискусій прихильники деяких точок зору взагалі відкидають доцільність звертати увагу на інші підходи і пропонують свою точку зору як «істину у останній інстанції». У даній роботі зроблено спробу проаналізувати досвід виходу із аналогічних ситуацій у сучасній психології і застосувати його до сфери фізичного виховання. Мета дослідження – обґрунтувати доцільність використання у фізичному вихованні принципу конструктивного альтернативізму. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ. У процесі дослідження використано метод аналізу та узагальнення даних науково-методичної літератури. РЕЗУЛЬТАТИ. Вихідним положенням дослідження стало уявлення про те, що підходи до аналізу моделей фізичного виховання доцільно проводити у практичній і теоретичній площині. З практичної точки зору важливо розуміти у якій мірі та чи інша модель відповідає на актуальний запит суспільства, складність організаційних заходів, які необхідні для її реалізації, матеріальна база і т. і. З точки зору теорії важливим є тільки те, у якій мірі поглиблено і розширено наші уявлення про фізичне виховання як феномен. ВИСНОВКИ. У сучасних умовах військового стану в Україні найбільш доцільним є перехід до соціально- орієнтованої моделі фізичного виховання. В теорії фізичного виховання доцільно орієнтуватись на принцип конструктивного альтернативізму.
 • Item
  The Development of Students' Attention at Football Training
  (LLC SPC «InterConf», 2024) Pichurin, Valerii V.; Umerenko, Viktor; Dutko, Taras
  ENG: The purpose of the study was to examine the specific features of the development of selectivity, concentration and attention steadiness of students in physical education classes. The research involved 60 students (men aged 18-20). The control group consisted of 30 students (15 each) from the faculties of «Technical Cybernetics» and «Mechanical Science» who did not play sports at the university (assigned to the main or preparatory medical groups for health reasons) and attended physical education classes (4 hours per week) in the study groups of the main department for two years. The experimental group was also made up of 30 students of the faculties of «Technical Cybernetics» and «Mechanical Science» (15 each), who were assigned to the main medical group for health reasons and had been playing football at the university (4 hours per week) in the study groups of the sports department for 2 years. Diagnostics of students' selectivity of attention were carried out with the help of the Munsterberg test. Concentration and steadiness were diagnosed with the use of the Bourdon's proofreading test (the task was performed within 10 minutes). All the data were statistically processed via the Mann-Whitney U-test.
 • Item
  Features of the Influence of the Locus of Personality Control on the Expression of Aggression in Football
  (Scientific Publishing Center «InterConf», 2023) Pichurin, Valerii V.; Umerenko, Viktor; Dutko, Taras
  ENG: In the article, there are presented the results of the study of the relationship between the locus of personality control and expressions of aggression among football students. Thirty football students of the Ukrainian State University of Science and Technologies named after Academician V. Lazaryan took part in the study. The level of subjective control was diagnosed with the use of the Questionnaire of Subjective Control which was developed by E. Bazhin on the basis of the locus of control scale by D. Rotter. The number of red and yellow cards that players received during the competition was considered as a measure of the aggression. A statistical verification of the data received was carried out with the use of Spearman's coefficient of rank correlation. It was found that the level of subjective control is a factor related to the expression of aggression among football students.
 • Item
  Theoretical Prerequisites of Psychophysical Training in Physical Education
  (Scientific Publishing Center «InterConf», 2023) Pichurin, Valerii V.; Umerenko, Viktor; Dutko, Taras
  ENG: In this article, research provides the results of theoretical prerequisites for the formation of individual's structural components in the area of physical education. The authors believe that such prerequisites relate to the scientific achievements made by representatives of several scientific branches who have studied the mutual impact of the human body and mind. Within this context, there are considered such aspects as: the treatment to the issue of the physical in human beings through philosophy, psychoanalysis, the body-based approach in psychology, the psychosomatic approach in medicine, the psychology of development, and bodyoriented psychotherapy. The authors consider that the results of the research in these areas provide evidence for specialists of physical education to assume that it is possible to form components of the mental structure through the influence on the human body (via physical exercises).
 • Item
  Фізичне виховання як складова підготовки до професійної діяльності
  (Видавнича група «Наукові перспективи», Київ, 2023) Пічурін, Валерій Васильович
  UKR: До цього часу поширеною є спрощена думка, відповідно до якої професійні знання є основою професійної підготовки, а інші сторони покликані обслуговувати їх освоєння. Водночас, все більш поширеними стають претензії до психологічної і фізичної підготовленості фахівця. Так, наприклад, багато говориться про так званий людський фактор у зв'язку з аварійністю. Проте, на загальній підготовці фахівця у закладах вищої освіти це ніяк не відображається. Таким чином, збільшується розрив між вимогами практики і реаліями підготовки інженера. Свій суттєвий внесок у вирішення цих завдань може зробити фізичне виховання як навчальна дисципліна у закладах вищої освіти. Мета дослідження – проаналізувати фізичне виховання студентів як складову підготовки до професійної діяльності. Вихідним положенням дослідження стало припущення про те, що для осмислення місця фізичного виховання як складової підготовки особистості до професійної діяльності необхідним є системний підхід, який включає його аналіз в контексті таких наукових сфер як психологія професійної придатності та зміст освіти. Встановлено велику кількість досліджень, присвячених проблемі професійної придатності, розвитку окремих професійно значущих компонентів і їх структури. Це вказує на велику практичну значущість досліджень цієї сфери. Одним із напрямків таких досліджень є вивчення особливостей використання фізкультурної і спортивної діяльності для підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності. На результати дослідження професійної придатності в психології спираються фахівці у сфері педагогіки, які досліджують проблеми змісту освіти. Зміст професійної освіти вони поділяють на теоретичну і практичну підготовку. Зазначено, що фізичне виховання, насамперед, пов'язане з практичним розділом професійної освіти. Воно спрямоване на розвиток тих передумов (задатків, структурних компонентів особистості), що являють собою фундамент для формування професійно-необхідних навиків і умінь.
 • Item
  Питання формування рухових умінь і навичок у здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання
  (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, 2023) Черевко, Світлана Вікторівна; Дорош, Віра Анатоліївна; Лутаєва, Надія Валентинівна; Умеренко, Віктор Леонідович; Черевко, Анатолій Дмитрович
  UKR: Автори статті зібрали та проаналізували матеріали наукових робіт, в яких досліджуються проблеми організації навчального процесу з дисципліни Фізичне виховання, розглядаються питання формування рухових умінь і навичок та їх зв'язок з рівнем фізичної підготовленості у здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Глобальні перетворення в сферах розвитку наукових, правових, програмно-нормативних основ освітньої системи в Україні мають за мету створення освітнього простору, орієнтованого на самовиховання, саморозвиток і самовдосконалення людини. Діяльність в процесі навчання новим руховим діям має особливий прикладний учбово-пізнавальний характер, а ефективність навчання значною мірою визначається умінням викладача організувати навчальний процес у відповідності з фізіологічними, психологічними, педагогічними й структурними закономірностями, які є основою сучасних теорій та технологій навчання. Терміни «технологія», «рухова задача», «рухові уміння», «рухові навички» ‒ це інструментарій самопізнання, пізнання й перетворення навколишнього світу через дію (рух) [1]. Використовуючи певну методику навчання, викладачі фізичного виховання орієнтуються на індивідуальні можливості людини, її здібності, тому для кожної людини прийоми навчальної діяльності повинні бути різними, різним буде і темп педагогічних кроків. Слід зазначити, що в системі вищої освіти країни наразі бракує педагогічних технологій, здатних вирішувати задачі фізичного виховання в умовах дистанційної освіти. Якщо в загальноосвітніх закладах з дистанційною формою навчання учні не набувають необхідного рівня знань і рухових умінь, подальше навчання в закладах вищої освіти практично не вирішує задач із формування рухових умінь і навичок, оскільки саме підлітковий вік ‒ це період рухового вдосконалення моторних здібностей, більших можливостей для розвитку рухових якостей.
 • Item
  Психологія розвитку і фізичне виховання
  (SPC «InterConf». Mondial, Umeå, 2023) Пічурін, Валерій Васильович; Умеренко, Віктор Леонідович; Дутко, Тарас Романович
  UKR: Фізичне виховання є однією із сфер життєдіяльності людини, яка здійснює суттєвий вплив на розвиток особистості. Водночас, відповідно спрямованих концепцій і педагогічних технологій у цій сфері явно бракує. Їх розробка повинна проводитись з врахуванням теоретичних засад сучасної психології розвитку. Дослідження спрямоване на окреслення теоретичних передумов для розробки педагогічних концепцій і технологій щодо розвитку особистості у сфері фізичного виховання.
 • Item
  The Formation of Emotional Stability of Students in Physical Education
  (SPC «InterConf».,Epi, Orléans, 2023) Pichurin, Valerii V.; Umerenko, Viktor; Dutko, Taras
  ENG: One of the directions for improving the training of future specialists in higher education institutions is the formation of professionally relevant personality characteristics. Emotional stability is one of these characteristics. Physical education and sport are one of the few spheres of life of modern students in which this issue can be effectively resolved. The authors provide data on the positive impact of specially organized physical education classes on the formation of such emotional stability in students.
 • Item
  Fundamentals of Psycho-Physical Training of Students in Physical Education
  (A.C.M. Webb Publishing Co Ltd, 2023) Pichurin, Valerii V.; Umerenko, Viktor; Dutko, Taras
  ENG: There is a number of directions regarding the use of physical education for training for a professional work. One of the authors of the article proposed a direction called psycho-physical training. The research aims to determine the fundamentals of psycho-physical training of students in physical education. It is suggested that the development of the foundations of psycho-physical training of students should be based on the factors determined from the analysis of professiograms and qualification characteristics of a specific profession. In the article, such issues are revealed: directions of psycho-physical training in the process of physical education, its means, organization, control.
 • Item
  Фізична підготовленість студентів основного відділення
  (Видавнича група «Наукові перспективи», 2023) Пічурін, Валерій Васильович
  UKR: В наш час у закладах вищої освіти відбулось значне скорочення обсягу викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання», що, в свою чергу, дуже негативно відбивається на фізичній підготовленості студентів. Не береться до уваги важлива роль фізичного виховання в формуванні у студентів фізичного та морального здоров'я, удосконалення фізичної і психічної підготовленості до ведення активного життя, професійної діяльності та захисту Батьківщини. Мета дослідження. Мета дослідження – виявити існуючі тенденції щодо динаміки показників фізичної підготовленості студентів основного учбового відділення за період їх навчання з першого по четвертий курс. Матеріал і методи. У дослідженні брали участь 30 студентів. Вік учасників дослідження складав 17 – 20 років. Усі студенти відвідували навчальні заняття з фізичного виховання у основному учбовому відділенні. Обсяг навчальних занять складав чотири навчальних години на тиждень. При формуванні вибірки була застосована стратегія випадкового відбору. Діагностика показників фізичної підготовленості студентів проводилась з використанням тестів запропонованих в Державних тестах і нормативах оцінки фізичної підготовленості населення України. Результати. Встановлено тенденції щодо динаміки фізичної підготовленості студентів. Висновки. Під час навчання на першому курсі у студентів відбувається достовірне зростання усіх показників фізичної підготовленості. На другому курсі у студентів продовжуються достовірні позитивні зміни рівня фізичної підготовленості за всіма показниками. Під час навчання на третьому курсі для студентів є характерним достовірне зниження (порівняно із другим курсом) рівня результатів. На четвертому курсі (порівняно з третім) у студентів спостерігається достовірне зниження рівня результатів. При цьому воно є суттєво меншим у тесті «стрибок у довжину з місця». Порівняння динаміки фізичної підготовленості студентів основного відділення зі студентами спортивного дозволило встановити як тотожності так і відмінності цього процесу у зазначених групах.
 • Item
  Особливості взаємозв'язку фізичної підготовленості і толерантності до невизначеності у студентів
  (Видавнича група «Наукові перспективи», 2022) Пічурін, Валерій Васильович; Пічурін, Віктор Васильович
  UKR: Толерантність до невизначеності є властивістю особистості, яка забезпечує успішність її функціонування в умовах сучасного світу. Свій вклад в процес формування у студентів цієї характеристики може внести і така навчальна дисципліна, як фізичне виховання. Це проілюстровано в ряді робіт. В той же час, у цій сфері залишається ще чимало невирішених важливих питань, які стримують цілеспрямоване використання фізичного виховання для формування у студентів толерантності до невизначеності. Мета дослідження – виявити наявність (чи відсутність) у студентів взаємозв᾽язку показників фізичної підготовленості і толерантності до невизначеності. Матеріал і методи. У дослідженні брали участь 29 студентів Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Вік учасників дослідження складав 17 – 20 років. Діагностика показників фізичної підготовленості проводилась з використанням тестів, запропонованих в Державних тестах і нормативах оцінки фізичної підготовленості населення України. Діагностика толерантності до невизначеності проводилась за методикою PCRS (Personal change readiness survey) в адаптації Н. А. Бажанова і Г. Л. Бардієр. Результати. Встановлено статистично значущу кореляцію у студентів таких показників як: 1) човниковий біг 4×9 метрів – пристрасність; 2) біг 100 метрів – сміливість, підприємливість та толерантність до двозначності; 3) біг 3000 метрів – адаптивність; 4) піднімання тулубу в сід за одну хвилину – упевненість та толерантність до двозначності. Висновки. Результати, отримані в ході дослідження, дають підстави зробити важливі для фізичного виховання висновки: 1) покращення результатів студентів у такому виді тестування як човниковий біг 4x9 метрів сприяє формуванню у них такої характеристики толерантності до невизначеності як пристрасність; 2)покращення результатів з бігу на 100 метрів сприяє формуванню у студентів таких характеристик як сміливість, підприємливість та толерантність до двозначності; 3) покращення результатів з бігу на 3000 метрів сприяє формуванню у студентів такої характеристики як адаптивність; 4) покращення результатів у такому виді тестування як піднімання тулубу в сід за одну хвилину сприяє формуванню у студентів таких характеристик як упевненість та толерантність до двозначності.
 • Item
  Теоретичні передумови розробки педагогічних концепцій і технологій розвитку особистості у фізичному вихованні
  (Видавнича група «Наукові перспективи», 2022) Пічурін, Валерій Васильович
  UKR: Фізичне виховання є однією із сфер життєдіяльності людини, яка здійснює суттєвий вплив на розвиток особистості. Водночас, відповідно спрямованих концепцій і педагогічних технологій у цій сфері явно бракує. Їх розробка повинна проводитись з врахуванням теоретичних засад сучасної психології, педагогіки, філософії. Дослідження спрямоване на окреслення теоретичних передумов для розробки педагогічних концепцій і технологій щодо розвитку особистості у сфері фізичного виховання. До їх складу віднесено: 1) врахування факту відсутності серед психологів єдиного погляду на теорію особистості; 2) врахування того, що особистість являє собою синтез всіх характеристик індивіда в унікальну структуру, яка визначається і змінюється внаслідок адаптації до середовища, яке постійно змінюється; 3) врахування розуміння розвитку як змін, що відбуваються з часом в будові тіла, психіці і поведінці людини внаслідок біологічних процесів в організмі і впливу оточуючого середовища; 4) врахування того факту, що розвиток проходить у фізичній, когнітивній і психосоціальній сфері і відбувається одночасно та взаємопов ̓язано; 5) принцип розгляду процесів розвитку в єдності з завданнями управління ними на основі навчання, виховання, формування, психотерапії та психокорекції; 6) розгляд розвитку як якісного перетворення взаємозалежних, різноякісних психічних утворень, що входять в систему; 7) включення людини в значущу для неї діяльність як ключову умову формування нових психічних якостей; 8) уявлення про те, що різні рівні психологічної організації людини мають різну ступінь стійкості (змінності); 9) уявлення про те, що в процесі розвитку особистості зростає її активність, яка спрямована на управління власним розвитком. Зазначено, що діяльність людей у сфері фізичного виховання і спорту характеризується надзвичайно високою динамікою зміни подій, підвищеним навантаженням на психіку, необхідністю проявити емоційну стійкість, вольові якості, необхідністю швидко реагувати та пристосовуватись до зміни умов діяльності. Важливим завданням сучасних концепцій і педагогічних технологій щодо розвитку особистості у фізичному вихованні повинні стати: 1) пошук дієвих засобів (який враховує вікові особливості вихованців); 2) розробка відповідних навчальних програм з фізичного виховання; 3) розробка ефективних методик для використання в процесі навчальних занять та ін. Це створює сприятливі умови для розвитку особистості.
 • Item
  Peculiarities of Relationship between the Trait Anxiety and the Level of Subjective Control in Students
  (Видавнича група «Наукові перспективи», 2022) Pichurin, Valerii V.
  ENG: Backgrounds and aims of the research. An important research area of psychophysical training of students in the process of physical education is the research of relationship of professionally significant psychophysical characteristics in future professionals. The information obtained in this area can be used as a basis for the development of scientific concepts and pedagogical technologies. Trait anxiety and the level of subjective control are important characteristics of personality, which significantly influence the level of psychophysical preparedness of a professional. The research is aimed to test the assumption that the indicators of trait anxiety and the level of subjective control in students are to some extent interrelated. Material and methods. 50 students of Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan took part in the research. 28 of them are boys and 22 are girls. Age of the research participants is 17-19 years. Psychological diagnosis of trait anxiety was performed using the State-Trait Anxiety Inventory. The level of subjective control was measured using the test questionnaire “Research of subjective control” by E. F. Bazhin, developed on the basis of J. Rotter’s Locus of Control Scale. Statistical processing of the results obtained was performed using Spearman’s rank correlation coefficient. Results. A statistically significant negative correlation between the indicators of trait anxiety and the level of subjective control in students was established. It concerns both boys and girls. The correlation between indicators of trait anxiety and the level of subjective control is greater in girls. Conclusions. The results obtained during the research reveal the nature of relationship of such personal characteristics as trait anxiety and the level of subjective control in students.
 • Item
  Особливості динаміки фізичної підготовленості студентів
  (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ, 2022) Пічурін, Валерій Васильович
  UKR: Мета дослідження. Мета дослідження – виявити існуючі тенденції щодо динаміки показників фізичної підготовленості студентів за період їх навчання з першого по четвертий курс. Методологія. У дослідженні брали участь 30 студентів. Діагностика показників фізичної підготовленості студентів проводилась з використанням тестів запропонованих в Державних тестах і нормативах оцінки фізичної підготовленості населення України. Наукова новизна. Встановлено тенденції щодо динаміки фізичної підготовленості студентів. Висновки. Під час навчання на першому курсі у студентів відбувається достовірне зростання усіх показників фізичної підготовленості. На другому курсі продовжуються достовірні позитивні зміни рівня фізичної підготовленості за всіма показниками. Під час навчання на третьому курсі для студентів є характерною стабілізація результатів у тесті «нахил вперед з положення сидячи». За іншими показниками відбувається достовірне зниження рівня результатів. На четвертому курсі спостерігається стабілізація результатів у таких тестах як «нахил вперед з положення сидячи» та «човниковий біг 4x9 метрів». За іншими показниками відбувається достовірне зниження рівня результатів.
 • Item
  Контроль психоемоційного стану студентів як важливий елемент успішної навчальної та професійної діяльності
  (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, 2022) Черевко, Світлана Вікторівна; Лутаєва, Надія Валентинівна; Дорош, Віра Анатоліївна; Черевко, Анатолій Дмитрович
  UKR: Автори даної статті зібрали та проаналізували матеріали досліджень, які розкривають сутність поняття психоемоційний стан та його вплив на якість навчальної діяльності студентів в умовах нової парадигми вищої освіти. Сучасні освітні стандарти базуються на компетентнісному підході та поділяють філософію (принципи і цінності) Європейського простору вищої освіти, визначену в комюніке Болонського процесу та в Міжнародному Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур» в Європі. Компетентнісний підхід є таким, що орієнтований на ступінь сформованості професійних, загальнокультурних компетенцій а не на оцінку засвоєних знань і вмінь - це означає, що сфера освіти з формування та вдосконалення конкретної людини змінюється на способи організації освітніх систем. При компетентнісному підході системні знання про навколишній світ випускникові вищої школи замінюються набором вузькопрофільних знань для орієнтації в просторі професії, при цьому вони не надають можливостей молодому спеціалісту змінювати той простір. З урахуванням того, що однією з основних задач вищої освіти в Україні визначено створення конкурентного людського капіталу, вимоги до людини, її фізичних та психічних якостей змінюються. Наразі, для особистості важливо навчитися повноцінно жити в новій енергетиці соціального й морального напруження, бути готовим навчатися протягом всього життя, ефективно працювати в умовах глобалізації та полікультурності.
 • Item
  Формування вольових якостей особистості студентів в процесі занять спортивною гімнастикою
  (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, 2022) Пічурін, Валерій Васильович; Пічурін, Віктор Васильович
  UKR: Ефективність професійної діяльності сучасного фахівця значною мірою визначається сформованістю у нього вольових якостей особистості. Це ставить перед закладами вищої освіти питання про забезпечення їх формування у студентів в ході навчального процесу. Однією із небагатьох сфер життєдіяльності студентів, у яких можна ефективно вирішувати це питання є фізичне виховання. Мета дослідження – виявити вплив занять спортивною гімнастикою на формування вольових якостей у студентів закладів вищої освіти. Методологія. У дослідженні прийняли участь 60 студентів. Вік учасників дослідження складав 17-20 років. Діагностика вольових якостей студентів проводилась з використанням опитування викладачів, які працювали зі студентами на протязі 3,5 років. Для статистичної обробки отриманих даних використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок. Статистичною нульовою гіпотезою приймалося припущення про те, що зсув між показниками вольових якостей особистості у студентів експериментальної і контрольної груп у початковому і кінцевому зрізі значуще не відрізняється від нуля. Альтернативною статистичною гіпотезою було припущення про те, що зсув між показниками вольових якостей особистості у студентів експериментальної і контрольної груп у початковому і кінцевому зрізі значуще відрізняється від нуля. Наукова новизна. Встановлено: 1) ефективність занять спортивною гімнастикою для формування у студентів таких вольових якостей як наполегливість, стійкість, ініціативність, рішучість, сміливість, цілеспрямованість, дисциплінованість, енергійність; 2) неефективність занять спортивною гімнастикою для формування у студентів таких вольових якостей як самостійність, витримка, терпеливість, самовладання. Висновки. Рекомендується використовувати заняття спортивною гімнастикою для формування у студентів наполегливості, стійкості, ініціативності, рішучості, сміливості, цілеспрямованості, дисциплінованості, енергійності.
 • Item
  Особливості впливу занять стаєрським бігом на формування вольових якостей у студентів
  (Придніпровська державна академія фізичної культури i спорту, Дніпро, 2022) Пічурін, Валерій Васильович; Москаленко, Наталія Василівна
  UKR: Вступ і мета дослідження. Ефективність професійної діяльності сучасного фахівця значною мірою визначається сформованістю у нього вольових якостей особистості. Це ставить перед закладами вищої освіти питання про забезпечення їх формування у студентів в ході навчального процесу. Однією із небагатьох сфер життєдіяльності студентів, у яких можна ефективно вирішувати це питання є фізичне виховання. Мета дослідження – виявити вплив занять стайєрським бігом на формування вольових якостей у студентів закладів вищої освіти. Матеріал і методи. У дослідженні взяти участь 60 студентів. Вік учасників дослідження складав 17-20 років. Діагностика вольових якостей студентів проводилась з використанням опитування викладачів, які працювали зі студентами протягом 3,5 років. Для статистичної обробки отриманих даних використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок. Результати. Встановлено: 1) ефективність занять стайєрським бігом для формування у студентів таких вольових якостей як наполегливість, стійкість, ініціативність, самостійність, рішучість, сміливість, цілеспрямованість, дисциплінованість, витримка, енергійність, терпеливість; 2) неефективність занять стайєрським бігом для формування у студентів такої вольової якості як самовладання. Висновки. Рекомендується використовувати заняття стайєрським бігом для формування у студентів значної кількості вольових якостей.
 • Item
  Теоретико-методологічні основи психофізичної підготовки студентів інженерних спеціальностей у процесі фізичного виховання
  (Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2021) Москаленко, Наталія Василівна; Пічурін, Валерій Васильович
  UKR: До сьогодні у сфері освіти домінує спрощена думка, відповідно до якої професійні знання є основою професійної підготовки, а інші сторони покликані обслуговувати їх освоєння. У той самий час звичними стають претензії до психофізичної підготовленості фахівця (багато, наприклад, говориться про так званий людський фактор у зв’язку з аварійністю). Проте в загальній підготовці інженера як такій місця для психофізичної підготовки немає. Таким чином, спостерігається розрив між вимогами практики і реаліями підготовки інженера. Мета. Науково обґрунтувати та розробити теоретико-методологічні основи психофізичної підготовки студентів інженерних спеціальностей у процесі фізичного ви ховання (на прикладі закладів вищої освіти залізничного транспорту) для підвищення рівня їх готовності до професійної діяльності в умовах виробництва. Методи. Вивчення та аналіз літературних джерел, опитування, педагогічне спостереження, педагогічне тестування,педагогічний експеримент, методи психологічної діагностики, методи математичної статистики. Результати. Теоретично узагальнено й подано авторський підхід до вирішення проблеми професійно орієнтованої психофізичної підготовки студентів інженерних спеціальностей у процесі фізичного виховання. В рамках підходу обґрунтовано й розроблено концепцію психофізичної підготовки студентів закладів вищої освіти залізничного транспорту. Доведено ефективність реалізації у процесі викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» авторської концепції. Запропоновано нове вирішення проблеми професійно-орієнтованої психофізичної підготовки студентів інженерних спеціальностей у фізичному вихованні.
 • Item
  Вплив занять міні-футболом на формування вольових якостей студентів
  (Придніпровська державна академія фізичної культури i спорту, Дніпро, 2021) Пічурін, Валерій Васильович; Москаленко, Наталія Василівна
  UKR: Вступ і мета дослідження. Професійна діяльність сучасного фахівця значною мірою визначається сформованістю у нього вольових якостей особистості. Це ставить перед закладами вищої освіти питання про забезпечення їх формування у студентів в ході навчального процесу. Однією із небагатьох сфер життєдіяль ності студентів, у яких можна ефективно вирішувати це питання є фізичне виховання. Мета дослідження – виявити вплив занять міні-футболом на формування вольових якостей у студентів закладів вищої освіти для підготовки до професійної діяльності. Матеріал і методи. У дослідженні прийняли участь 60 студентів. Вік учасників дослідження складав 17-20 років. Діагностика вольових якостей студентів проводилась з використанням опитування викладачів, які працювали зі студентами на протязі 3,5 років. Для статистичної обробки отриманих даних використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок. Результати. В ході педагогічного експерименту не виявлено статистично значущих змін щодо сформованості у студентів експериментальної і контрольної груп таких вольових якостей особистості як самовладання, стійкість, самостійність, цілеспрямованість, дисциплінованість, витримка, енергійність, терпеливість. Водночас, зафіксовано ність, рішучість, сміливість. Експериментальні дослідження підтверджують думку, що кількість, специфіка і величина зовнішніх і внутрішніх перешкод, які доводиться долати студентам під час занять тим чи іншим видом спорту, визначальною мірою впливають на формування у них тих чи інших вольових якостей. Висновки. Рекомендується використовувати заняття міні-футболом для формування у студентів наполегливості, ініціативності, рішучості, сміливості.
 • Item
  Motor Activity and the Respiratory System of High School Students During the Coronavirus Pandemic
  (Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia, 2021) Stepanova, Iryna; Dutko, Taras
  EN: Regular physical activity is important for young people’s health. However, people have trouble maintaining their physical activity in Ukraine and across the world as a result of acute quarantine measures. Due to the outbreak of a new, dangerous coronavirus (COVID-19) desease, people across the world have had a disruption in their common life and have found themselves unable to maintain their normal physical activity patterns. While a student’s physical activity level should be at least 8-12 hours per week, online learning, social distancing, and lockdown have dramatically decreased it.