Особливості взаємозв'язку фізичної підготовленості і толерантності до невизначеності у студентів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавнича група «Наукові перспективи»
Abstract
UKR: Толерантність до невизначеності є властивістю особистості, яка забезпечує успішність її функціонування в умовах сучасного світу. Свій вклад в процес формування у студентів цієї характеристики може внести і така навчальна дисципліна, як фізичне виховання. Це проілюстровано в ряді робіт. В той же час, у цій сфері залишається ще чимало невирішених важливих питань, які стримують цілеспрямоване використання фізичного виховання для формування у студентів толерантності до невизначеності. Мета дослідження – виявити наявність (чи відсутність) у студентів взаємозв᾽язку показників фізичної підготовленості і толерантності до невизначеності. Матеріал і методи. У дослідженні брали участь 29 студентів Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Вік учасників дослідження складав 17 – 20 років. Діагностика показників фізичної підготовленості проводилась з використанням тестів, запропонованих в Державних тестах і нормативах оцінки фізичної підготовленості населення України. Діагностика толерантності до невизначеності проводилась за методикою PCRS (Personal change readiness survey) в адаптації Н. А. Бажанова і Г. Л. Бардієр. Результати. Встановлено статистично значущу кореляцію у студентів таких показників як: 1) човниковий біг 4×9 метрів – пристрасність; 2) біг 100 метрів – сміливість, підприємливість та толерантність до двозначності; 3) біг 3000 метрів – адаптивність; 4) піднімання тулубу в сід за одну хвилину – упевненість та толерантність до двозначності. Висновки. Результати, отримані в ході дослідження, дають підстави зробити важливі для фізичного виховання висновки: 1) покращення результатів студентів у такому виді тестування як човниковий біг 4x9 метрів сприяє формуванню у них такої характеристики толерантності до невизначеності як пристрасність; 2)покращення результатів з бігу на 100 метрів сприяє формуванню у студентів таких характеристик як сміливість, підприємливість та толерантність до двозначності; 3) покращення результатів з бігу на 3000 метрів сприяє формуванню у студентів такої характеристики як адаптивність; 4) покращення результатів у такому виді тестування як піднімання тулубу в сід за одну хвилину сприяє формуванню у студентів таких характеристик як упевненість та толерантність до двозначності.
ENG: Introduction and purpose of the study. Tolerance to uncertainty is a personality trait that largely ensures the success of its functioning in the conditions of the modern world. Such an academic discipline as physical education can also make its contribution to the process of formation of this characteristic among students. This is illustrated in a number of works. At the same time, there are still many unresolved important issues in this area that hinder the purposeful use of physical education to form students' tolerance for uncertainty. The purpose of the study is to reveal the presence (or absence) of the interrelation of indicators of physical readiness and tolerance for uncertainty among students. Material and methods. The study involved 29 students of the Dnipro National University of Railway Transport named after Academician Lazaryan. The age of the study participants was 17–20 years. Diagnostics of indicators of physical fitness was carried out using tests proposed in state tests and standards for assessing the physical fitness of the population of Ukraine. Uncertainty tolerance was diagnosed using the PCRS (Personal change readiness survey) method adapted by N. A. Bazhanov and G. L. Bardier. Results. A statistically significant correlation was established among students of such indicators as: 1) shuttle run 4 × 9 meters - passion; 2) running 100 meters – adventurousness and tolerance for ambiguity; 3) running 3000 meters - adaptability; 4) lifting the torso into a squat in one minute - confidence and tolerance for ambiguity. Findings. The results obtained in the course of the study give grounds to draw conclusions that are important for physical education: 1) improving the results of students in such a type of testing as a shuttle run of 4x9 meters contributes to the formation of such a characteristic of tolerance for uncertainty as passion; 2) improving the results of students in the 100-meter run contributes to the formation of such characteristics as courage, enterprise and tolerance for ambiguity; 3) improving results in the 3000-meter run contributes to the formation of such characteristics as adaptability among students; 4) improving the results in such a type of testing as lifting the torso into a sitting position in one minute contributes to the formation of such characteristics in students as confidence and tolerance for ambiguity.
Description
В. Пічурін: ORCID 0000-0002-3893-375X; Вік. Пічурін: ORCID 0000-0002-4426-4089
Keywords
фізичне виховання, студенти, толерантність до двозначності, пристрасність, адаптивність, упевненість, physical education, students, tolerance for ambiguity, passion, adaptability, confidence, КФВ
Citation
Пічурін В. В., Пічурін Вік. В. Особливості взаємозв'язку фізичної підготовленості і толерантності до невизначеності у студентів. Наукові перспективи. 2022. No. 11 (29). C. 480–492. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-11(29)-480-492.