Peculiarities of Relationship between the Trait Anxiety and the Level of Subjective Control in Students

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавнича група «Наукові перспективи»
Abstract
ENG: Backgrounds and aims of the research. An important research area of psychophysical training of students in the process of physical education is the research of relationship of professionally significant psychophysical characteristics in future professionals. The information obtained in this area can be used as a basis for the development of scientific concepts and pedagogical technologies. Trait anxiety and the level of subjective control are important characteristics of personality, which significantly influence the level of psychophysical preparedness of a professional. The research is aimed to test the assumption that the indicators of trait anxiety and the level of subjective control in students are to some extent interrelated. Material and methods. 50 students of Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan took part in the research. 28 of them are boys and 22 are girls. Age of the research participants is 17-19 years. Psychological diagnosis of trait anxiety was performed using the State-Trait Anxiety Inventory. The level of subjective control was measured using the test questionnaire “Research of subjective control” by E. F. Bazhin, developed on the basis of J. Rotter’s Locus of Control Scale. Statistical processing of the results obtained was performed using Spearman’s rank correlation coefficient. Results. A statistically significant negative correlation between the indicators of trait anxiety and the level of subjective control in students was established. It concerns both boys and girls. The correlation between indicators of trait anxiety and the level of subjective control is greater in girls. Conclusions. The results obtained during the research reveal the nature of relationship of such personal characteristics as trait anxiety and the level of subjective control in students.
UKR: Передумови і мета дослідження. Важливим напрямком досліджень психофізичної підготовки студентів в процесі фізичного виховання є вивчення взаємозвʼязку професійно значущих психофізичних характеристик у майбутніх фахівців. Отримані у цій сфері дані можуть бути покладені в основу розробки наукових концепцій та педагогічних технологій. Важливими характеристиками особистості, які здійснюють суттєвий вплив на рівень психофізичної підготовленості фахівця, є особистісна тривожність і рівень субʼєктивного контролю. Метою дослідження є перевірка припущення про те, що показники особистісної тривожності і рівня субʼєктивного контролю у студентів певним чином взаємоповʼзані. Матеріал і методи. В дослідженні приймали участь 50 студентів Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. З них 28 – юнаки, і 22 – дівчата. Вік учасників дослідження від 17 до 19 років. Психологічна діагностика особистісної тривожності проводилась із застосуванням шкали оцінки рівня ситуативної і особистісної тривожності Ч. Спілбергера в адаптації Ю. Л. Ханіна. Рівень субʼєктивного контролю вимірювався за допомогою опитувальника рівня субʼєктивного контролю Є. Ф. Бажина, розробленого на основі шкали локусу контролю Дж. Роттера. Статистичну обробку отриманих результатів проведено з використанням коефіцієнта рангової кореляції Спірмена. Результати. Встановлено статистично значущу негативну кореляцію показників особистісної тривожності і рівня субʼєктивного контролю у студентів. При цьому, це стосується як юнаків так і дівчат. Кореляція показників особистісної тривожності і рівня субʼєктивного контролю є більшою у дівчат. Висновки. Результати, отримані в дослідженні, розкривають характер взаємозвʼязку таких характеристик особистості як особистісна тривожність та рівень субʼєктивного контролю у студентів. Встановлено статистично значущу негативну кореляцію особистісної тривожності і рівня субʼєктивного контролю у студентів.
Description
V. Pichurin: ORCID 0000-0002-3893-375X
Keywords
students, trait anxiety, level of subjective control, psychophysical training, correlation, студенти, особистісна тривожність, рівень субʼєктивного контролю, психофізична підготовка, кореляція, КФВ
Citation
Pichurin V. V. Peculiarities of Relationship between the Trait Anxiety and the Level of Subjective Control in Students. Naukovì perspektivi. 2022. No. 8 (26). P. 333–343. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-8(26)-333-343.