Фізичне виховання як складова підготовки до професійної діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавнича група «Наукові перспективи», Київ
Abstract
UKR: До цього часу поширеною є спрощена думка, відповідно до якої професійні знання є основою професійної підготовки, а інші сторони покликані обслуговувати їх освоєння. Водночас, все більш поширеними стають претензії до психологічної і фізичної підготовленості фахівця. Так, наприклад, багато говориться про так званий людський фактор у зв'язку з аварійністю. Проте, на загальній підготовці фахівця у закладах вищої освіти це ніяк не відображається. Таким чином, збільшується розрив між вимогами практики і реаліями підготовки інженера. Свій суттєвий внесок у вирішення цих завдань може зробити фізичне виховання як навчальна дисципліна у закладах вищої освіти. Мета дослідження – проаналізувати фізичне виховання студентів як складову підготовки до професійної діяльності. Вихідним положенням дослідження стало припущення про те, що для осмислення місця фізичного виховання як складової підготовки особистості до професійної діяльності необхідним є системний підхід, який включає його аналіз в контексті таких наукових сфер як психологія професійної придатності та зміст освіти. Встановлено велику кількість досліджень, присвячених проблемі професійної придатності, розвитку окремих професійно значущих компонентів і їх структури. Це вказує на велику практичну значущість досліджень цієї сфери. Одним із напрямків таких досліджень є вивчення особливостей використання фізкультурної і спортивної діяльності для підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності. На результати дослідження професійної придатності в психології спираються фахівці у сфері педагогіки, які досліджують проблеми змісту освіти. Зміст професійної освіти вони поділяють на теоретичну і практичну підготовку. Зазначено, що фізичне виховання, насамперед, пов'язане з практичним розділом професійної освіти. Воно спрямоване на розвиток тих передумов (задатків, структурних компонентів особистості), що являють собою фундамент для формування професійно-необхідних навиків і умінь.
ENG: Until now, there is a widespread view that professional knowledge is the basis of professional training, and other parties are called upon to serve its development. At the same time, claims to the psychological and physical fitness of a specialist are becoming more and more common. For example, there is a lot of talk about the so-called human factor in connection with accidents. However, this does not affect the general training of a specialist in higher education institutions. Thus, the gap between the requirements of practice and the realities of engineering training increases. Physical education as an academic discipline in higher education institutions can make a significant contribution to solving these problems. The purpose of the study is to analyze the physical education of students as a component of preparation for professional activity. The starting point of the study was the assumption that in order to comprehend the place of physical education as a component of the individual's preparation for professional activity, a systematic approach is needed, which includes its analysis in the context of such scientific areas as the psychology of professional aptitude and the content of education. A large number of studies devoted to the problem of professional suitability, the development of individual professionally significant components and their structure have been established. This indicates the great practical significance of research in this area. One of the directions of such research is the study of the peculiarities of the use of physical culture and sports activities to prepare future specialists for professional activities. The results of the study of professional aptitude in psychology are relied upon by specialists in the field of pedagogy who investigate the problems of the content of education. They divide the content of vocational education into theoretical and practical training. It is noted that physical education, first of all, is associated with the practical section of vocational education. It is aimed at the development of those prerequisites (inclinations, structural components of the personality) that are the foundation for the formation of professionally necessary skills and abilities.
Description
В. Пічурін: ORCID 0000-0002-3893-375X
Keywords
фізичне виховання, заклад вищої освіти, професійна придатність, зміст професійної освіти, physical education, higher education institution, professional aptitude, content of vocational education, КФВ
Citation
Пічурін В. В. Фізичне виховання як складова підготовки до професійної діяльності. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). 2023. № 14 (32). С. 357–367. DOI: 10.52058/2786-4952-2023-14(32)-357-367.