Контроль психоемоційного стану студентів як важливий елемент успішної навчальної та професійної діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ
Abstract
UKR: Автори даної статті зібрали та проаналізували матеріали досліджень, які розкривають сутність поняття психоемоційний стан та його вплив на якість навчальної діяльності студентів в умовах нової парадигми вищої освіти. Сучасні освітні стандарти базуються на компетентнісному підході та поділяють філософію (принципи і цінності) Європейського простору вищої освіти, визначену в комюніке Болонського процесу та в Міжнародному Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур» в Європі. Компетентнісний підхід є таким, що орієнтований на ступінь сформованості професійних, загальнокультурних компетенцій а не на оцінку засвоєних знань і вмінь - це означає, що сфера освіти з формування та вдосконалення конкретної людини змінюється на способи організації освітніх систем. При компетентнісному підході системні знання про навколишній світ випускникові вищої школи замінюються набором вузькопрофільних знань для орієнтації в просторі професії, при цьому вони не надають можливостей молодому спеціалісту змінювати той простір. З урахуванням того, що однією з основних задач вищої освіти в Україні визначено створення конкурентного людського капіталу, вимоги до людини, її фізичних та психічних якостей змінюються. Наразі, для особистості важливо навчитися повноцінно жити в новій енергетиці соціального й морального напруження, бути готовим навчатися протягом всього життя, ефективно працювати в умовах глобалізації та полікультурності.
ENG The authors of this article collected and analyzed research materials that reveal the essence of the concept of psycho-emotional state and its impact on the quality of educational activities of students in the new paradigm of higher education. The standards are based on a competency-based approach and share the philosophy (principles and values) of the European Higher Education Area as defined in the Bologna Communiqué and the European Commission's International Project on Harmonization of Educational Structures in Europeю. The competency approach is such that it is focused on the degree of formation of professional, general cultural competencies and not on the assessment of acquired knowledge and skills. This means that the field of education for the formation and improvement of a particular person is changing the ways of organizing educational systems. In the competency approach, systematic knowledge of the world around the graduate is replaced by a set of narrow-profile knowledge for orientation in the space of the profession, while they do not provide opportunities for young professionals to change that space. Given the fact that one of the main tasks of higher education in Ukraine is the creation of competitive human capital, the requirements for a person, his physical and mental qualities are changing. At present, it is important for an individual to learn to live fully in the new energy of social and moral tension, to be ready to learn throughout life, to work effectively in the context of globalization and multiculturalism.
Description
С. Черевко: ORCID 0000-0003-3129-659; Н. Лутаєва: ORCID 0000-0003-3222-815X ; В. Дорош: ORCID 0000-0002-5258-7283; А. Черевко: ORCID 0000-0002-1743-0547
Keywords
психоемоційний стан, ціннісні орієнтації, соціалізація, тривога, тривожність, компетентність, psycho-emotional state, value orientations, socialization, anxiety, competence, КФВ
Citation
Черевко С. В., Лутаєва Н. В., Дорош В. А., Черевко А. Д. Контроль психоемоційного стану студентів як важливий елемент успішної навчальної та професійної діяльності. Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2022. Вип. 5 (150). С. 119–124. DOI: 10.31392/NPU-nc.series15.2022.5(150).26.