Вплив занять міні-футболом на формування вольових якостей студентів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Придніпровська державна академія фізичної культури i спорту, Дніпро
Abstract
UKR: Вступ і мета дослідження. Професійна діяльність сучасного фахівця значною мірою визначається сформованістю у нього вольових якостей особистості. Це ставить перед закладами вищої освіти питання про забезпечення їх формування у студентів в ході навчального процесу. Однією із небагатьох сфер життєдіяль ності студентів, у яких можна ефективно вирішувати це питання є фізичне виховання. Мета дослідження – виявити вплив занять міні-футболом на формування вольових якостей у студентів закладів вищої освіти для підготовки до професійної діяльності. Матеріал і методи. У дослідженні прийняли участь 60 студентів. Вік учасників дослідження складав 17-20 років. Діагностика вольових якостей студентів проводилась з використанням опитування викладачів, які працювали зі студентами на протязі 3,5 років. Для статистичної обробки отриманих даних використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок. Результати. В ході педагогічного експерименту не виявлено статистично значущих змін щодо сформованості у студентів експериментальної і контрольної груп таких вольових якостей особистості як самовладання, стійкість, самостійність, цілеспрямованість, дисциплінованість, витримка, енергійність, терпеливість. Водночас, зафіксовано ність, рішучість, сміливість. Експериментальні дослідження підтверджують думку, що кількість, специфіка і величина зовнішніх і внутрішніх перешкод, які доводиться долати студентам під час занять тим чи іншим видом спорту, визначальною мірою впливають на формування у них тих чи інших вольових якостей. Висновки. Рекомендується використовувати заняття міні-футболом для формування у студентів наполегливості, ініціативності, рішучості, сміливості.
ENG: Introduction and purpose of the study. The professional activity of a modern specialist is largely determined by the formation of his volitional personality qualities. This raises the question of higher education institutions toensure their formation in students during the educational process. One of the few areas of student life in which this issue can be effectively addressed is physical education. The purpose of the study is to identify the impact of minifootballclasses on the formation of strong-willed qualities in students of higher education institutions to preparefor professional activities. Material and methods. The study involved 60 students. The age of study participants was 17-20 years. Diagnosis of students' volitional qualities was performed using a survey of teachers who worked with students for 3.5 years. Student's t-test for dependent samples was used for statistical processing of the obtained data. Results. During the pedagogical experiment there were no statistically significant changes in the formation of students of the experimental and control groups of such volitional personality traits as self-control, resilience, independence, purposefulness, discipline, endurance, energy, patience. At the same time, significant changes were recorded in the experimental group in such strong-willed qualities as persistence, initiative, determination, courage. Experimental studies confirm the opinion that the number, specificity and magnitude of external and internal obstacles that students have to overcome during a particular sport, decisively affect the formation of certain willpower. Conclusions. It is recommended to use mini-football classes to form students' perseverance, initiative, determination, courage.
Description
В. Пічурін: ORCID 0000-0002-3893-375X, Н. Москаленко: ORCID 0000-0001-9162-5206
Keywords
фізичне виховання, студенти, воля, вольові якості, міні-футбол, physical education, students, will, strong-willed qualities, mini-football, КФВ
Citation
Пічурін В., Москаленко Н. Вплив занять міні-футболом на формування вольових якостей студентів. Спортивний вісник Придніпров’я. 2021. № 2. С. 121–128. DOI: 10.32540/2071-1476-2021-2-121.