Теоретико-методологічні основи психофізичної підготовки студентів інженерних спеціальностей у процесі фізичного виховання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ
Abstract
UKR: До сьогодні у сфері освіти домінує спрощена думка, відповідно до якої професійні знання є основою професійної підготовки, а інші сторони покликані обслуговувати їх освоєння. У той самий час звичними стають претензії до психофізичної підготовленості фахівця (багато, наприклад, говориться про так званий людський фактор у зв’язку з аварійністю). Проте в загальній підготовці інженера як такій місця для психофізичної підготовки немає. Таким чином, спостерігається розрив між вимогами практики і реаліями підготовки інженера. Мета. Науково обґрунтувати та розробити теоретико-методологічні основи психофізичної підготовки студентів інженерних спеціальностей у процесі фізичного ви ховання (на прикладі закладів вищої освіти залізничного транспорту) для підвищення рівня їх готовності до професійної діяльності в умовах виробництва. Методи. Вивчення та аналіз літературних джерел, опитування, педагогічне спостереження, педагогічне тестування,педагогічний експеримент, методи психологічної діагностики, методи математичної статистики. Результати. Теоретично узагальнено й подано авторський підхід до вирішення проблеми професійно орієнтованої психофізичної підготовки студентів інженерних спеціальностей у процесі фізичного виховання. В рамках підходу обґрунтовано й розроблено концепцію психофізичної підготовки студентів закладів вищої освіти залізничного транспорту. Доведено ефективність реалізації у процесі викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» авторської концепції. Запропоновано нове вирішення проблеми професійно-орієнтованої психофізичної підготовки студентів інженерних спеціальностей у фізичному вихованні.
ENG: To date, the field of education is dominated by a simplistic view, according to which professional knowledge is the basis of professional training, and other parties are called to serve their mastering. At the same time, claims to the psychophysical fitness of a specialist are becoming commonplace (for instance, much is said about the so-called human factor in connection with accidents). However, in the general training of the engineer as such there is no place for psychophysical training. Thus, there is a gap between the requirements of practice and the realities of engineer training. Objective. Scientifically substantiate and develop theoretical and methodological foundations of psychophysical training of engineering students in the process of physical education (on the example of higher education institutions of railway transport) to increase their readiness for professional activity in production. Methods. Study and analysis of literature sources, surveys, pedagogical observation, pedagogical testing, pedagogical experiment, methods of psychological diagnostics, methods of mathematical statistics. Results. The author’s approach to solving the problem of professionally oriented psychophysical training of engineering students in the process of physical education is theoretically generalized and presented. Within the framework of the approach, the concept of psychophysical training of students of higher education institutions of railway transport is substantiated and developed. The effectiveness of the author’s concept in the process of teaching the discipline «Physical Education» is proved. A new solution to the problem of professionally-oriented psychophysical training of engineering students in physical education is proposed.
Description
N. Moskalenko: ORCID 0000-0001-9162-5206, V. Pichurin: ORCID 0000-0002-3893-375X
Keywords
фізичне виховання, студенти, професійно значущі якості, увага, тривожність, копінг-стратегії, physical education, students, professionally significant qualities, attention, anxiety, coping strategies, КФВ
Citation
Москаленко Н. В., Пічурін В. В. Теоретико-методологічні основи психофізичної підготовки студентів інженерних спеціальностей у процесі фізичного виховання. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2021. № 1. С. 88–95. DOI: 10.32652/tmfvs.2021.1.82–89.