Фізична підготовленість студентів основного відділення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавнича група «Наукові перспективи»
Abstract
UKR: В наш час у закладах вищої освіти відбулось значне скорочення обсягу викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання», що, в свою чергу, дуже негативно відбивається на фізичній підготовленості студентів. Не береться до уваги важлива роль фізичного виховання в формуванні у студентів фізичного та морального здоров'я, удосконалення фізичної і психічної підготовленості до ведення активного життя, професійної діяльності та захисту Батьківщини. Мета дослідження. Мета дослідження – виявити існуючі тенденції щодо динаміки показників фізичної підготовленості студентів основного учбового відділення за період їх навчання з першого по четвертий курс. Матеріал і методи. У дослідженні брали участь 30 студентів. Вік учасників дослідження складав 17 – 20 років. Усі студенти відвідували навчальні заняття з фізичного виховання у основному учбовому відділенні. Обсяг навчальних занять складав чотири навчальних години на тиждень. При формуванні вибірки була застосована стратегія випадкового відбору. Діагностика показників фізичної підготовленості студентів проводилась з використанням тестів запропонованих в Державних тестах і нормативах оцінки фізичної підготовленості населення України. Результати. Встановлено тенденції щодо динаміки фізичної підготовленості студентів. Висновки. Під час навчання на першому курсі у студентів відбувається достовірне зростання усіх показників фізичної підготовленості. На другому курсі у студентів продовжуються достовірні позитивні зміни рівня фізичної підготовленості за всіма показниками. Під час навчання на третьому курсі для студентів є характерним достовірне зниження (порівняно із другим курсом) рівня результатів. На четвертому курсі (порівняно з третім) у студентів спостерігається достовірне зниження рівня результатів. При цьому воно є суттєво меншим у тесті «стрибок у довжину з місця». Порівняння динаміки фізичної підготовленості студентів основного відділення зі студентами спортивного дозволило встановити як тотожності так і відмінності цього процесу у зазначених групах.
ENG: Nowadays, in higher education institutions, there has been a significant reduction in the amount of teaching of the academic discipline "Physical education", which, in turn, has a very negative effect on the physical fitness of students. The important role of physical education in the formation of students' physical and moral health, improvement of physical and mental readiness for leading an active life, professional activity and protection of the Motherland is not taken into account. The aim of the study. The purpose of the study is to identify existing trends in the dynamics of indicators of physical fitness of students of the main academic department during the period of their studies from the first to the fourth year. Material and methods. 30 students participated in the study. The age of the research participants was 17-20 years. All students attended physical education classes in the main academic department. The volume of training consisted of four training hours per week. A random sampling strategy was used to form the sample. Diagnostics of the indicators of physical fitness of students was carried out using the tests proposed in the State tests and standards for assessing the physical fitness of the population of Ukraine. The results. Trends regarding the dynamics of students' physical fitness have been established. Conclusions. During the first year of study, students experience a significant increase in all indicators of physical fitness. In the second year, the students continue to see significant positive changes in the level of physical fitness according to all indicators. During the third year of study for students, a significant decrease (compared to the second year) in the level of results is characteristic. In the fourth year (compared to the third), students have a significant decrease in the level of results. At the same time, it is significantly smaller in the "standing long jump" test. A comparison of the dynamics of physical fitness of students of the main department with sports students made it possible to establish both the similarities and differences of this process in the specified groups.
Description
Валерій Пічурін: ORCID 0000-0002-3893-375X
Keywords
фізичне виховання, студенти, сила, витривалість, спритність, гнучкість, physical education, students, strength, endurance, dexterity, flexibility, КФВ
Citation
Пічурін В. В. Фізична підготовленість студентів основного відділення. Перспективи та інновації науки. 2023. № 7 (25). С. 218–226. DOI: 10.52058/2786-4952-2023-7(25)-218-226.