Формування вольових якостей особистості студентів в процесі занять спортивною гімнастикою

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ
Abstract
UKR: Ефективність професійної діяльності сучасного фахівця значною мірою визначається сформованістю у нього вольових якостей особистості. Це ставить перед закладами вищої освіти питання про забезпечення їх формування у студентів в ході навчального процесу. Однією із небагатьох сфер життєдіяльності студентів, у яких можна ефективно вирішувати це питання є фізичне виховання. Мета дослідження – виявити вплив занять спортивною гімнастикою на формування вольових якостей у студентів закладів вищої освіти. Методологія. У дослідженні прийняли участь 60 студентів. Вік учасників дослідження складав 17-20 років. Діагностика вольових якостей студентів проводилась з використанням опитування викладачів, які працювали зі студентами на протязі 3,5 років. Для статистичної обробки отриманих даних використано t-критерій Стьюдента для залежних вибірок. Статистичною нульовою гіпотезою приймалося припущення про те, що зсув між показниками вольових якостей особистості у студентів експериментальної і контрольної груп у початковому і кінцевому зрізі значуще не відрізняється від нуля. Альтернативною статистичною гіпотезою було припущення про те, що зсув між показниками вольових якостей особистості у студентів експериментальної і контрольної груп у початковому і кінцевому зрізі значуще відрізняється від нуля. Наукова новизна. Встановлено: 1) ефективність занять спортивною гімнастикою для формування у студентів таких вольових якостей як наполегливість, стійкість, ініціативність, рішучість, сміливість, цілеспрямованість, дисциплінованість, енергійність; 2) неефективність занять спортивною гімнастикою для формування у студентів таких вольових якостей як самостійність, витримка, терпеливість, самовладання. Висновки. Рекомендується використовувати заняття спортивною гімнастикою для формування у студентів наполегливості, стійкості, ініціативності, рішучості, сміливості, цілеспрямованості, дисциплінованості, енергійності.
ENG: The effectiveness of the professional activity of a modern specialist is largely determined by the formation of his volitional qualities of personality. This raises the question of higher education institutions to ensure their formation in students during the educational process. One of the few areas of student life in which this issue can be effectively addressed is physical education. The purpose of the study – to identify the impact of gymnastics on the formation of volitional qualities in students of higher education. Methodology. The study involved 60 students. The age of study participants was 17-20 years. Diagnosis of students' volitional qualities was performed using a survey of teachers who worked with students for 3.5 years. Student's t-test for dependent samples was used for statistical processing of the obtained data. The statistical null hypothesis was the assumption that the shift between the indicators of volitional qualities of personality in students of the experimental and control groups in the initial and final section does not differ significantly from zero. An alternative statistical hypothesis was the assumption that the shift between the indicators of volitional qualities of personality in students of the experimental and control groups in the initial and final section is significantly different from zero. Scientific novelty. It is established: 1) the effectiveness of gymnastics for the formation of students such strong-willed qualities as persistence, resilience, initiative, determination, courage, purposefulness, discipline, energy; 2) the ineffectiveness of gymnastics for the formation of students such strong-willed qualities as independence, endurance, patience, self-control. Conclusions. It is recommended to use gymnastics classes to form students' perseverance, resilience, initiative, determination, courage, purposefulness, discipline, energy.
Description
Валерій Пічурін: ORCID 0000-0002-3893-375X, Віктор Пічурін: ORCID 0000-0002-4426-4089
Keywords
фізичне виховання, студенти, воля, вольові якості, наполегливість, стійкість, спортивна гімнастика, physical education, students, will, volitional qualities, persistence, resilience, gymnastics, КФВ
Citation
Пічурін Валерій В., Пічурін Віктор В. Формування вольових якостей особистості студентів в процесі занять спортивною гімнастикою. Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ, 2022. Вип. № 3К (147). С. 324–329. DOI: 10.31392/NPU-nc.series15.2022.3К(147).70.