Теоретичні передумови розробки педагогічних концепцій і технологій розвитку особистості у фізичному вихованні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавнича група «Наукові перспективи»
Abstract
UKR: Фізичне виховання є однією із сфер життєдіяльності людини, яка здійснює суттєвий вплив на розвиток особистості. Водночас, відповідно спрямованих концепцій і педагогічних технологій у цій сфері явно бракує. Їх розробка повинна проводитись з врахуванням теоретичних засад сучасної психології, педагогіки, філософії. Дослідження спрямоване на окреслення теоретичних передумов для розробки педагогічних концепцій і технологій щодо розвитку особистості у сфері фізичного виховання. До їх складу віднесено: 1) врахування факту відсутності серед психологів єдиного погляду на теорію особистості; 2) врахування того, що особистість являє собою синтез всіх характеристик індивіда в унікальну структуру, яка визначається і змінюється внаслідок адаптації до середовища, яке постійно змінюється; 3) врахування розуміння розвитку як змін, що відбуваються з часом в будові тіла, психіці і поведінці людини внаслідок біологічних процесів в організмі і впливу оточуючого середовища; 4) врахування того факту, що розвиток проходить у фізичній, когнітивній і психосоціальній сфері і відбувається одночасно та взаємопов ̓язано; 5) принцип розгляду процесів розвитку в єдності з завданнями управління ними на основі навчання, виховання, формування, психотерапії та психокорекції; 6) розгляд розвитку як якісного перетворення взаємозалежних, різноякісних психічних утворень, що входять в систему; 7) включення людини в значущу для неї діяльність як ключову умову формування нових психічних якостей; 8) уявлення про те, що різні рівні психологічної організації людини мають різну ступінь стійкості (змінності); 9) уявлення про те, що в процесі розвитку особистості зростає її активність, яка спрямована на управління власним розвитком. Зазначено, що діяльність людей у сфері фізичного виховання і спорту характеризується надзвичайно високою динамікою зміни подій, підвищеним навантаженням на психіку, необхідністю проявити емоційну стійкість, вольові якості, необхідністю швидко реагувати та пристосовуватись до зміни умов діяльності. Важливим завданням сучасних концепцій і педагогічних технологій щодо розвитку особистості у фізичному вихованні повинні стати: 1) пошук дієвих засобів (який враховує вікові особливості вихованців); 2) розробка відповідних навчальних програм з фізичного виховання; 3) розробка ефективних методик для використання в процесі навчальних занять та ін. Це створює сприятливі умови для розвитку особистості.
ENG: Physical education is one of the spheres of human life, which has a significant impact on personal development. At the same time, there is a clear lack of correspondingly directed concepts and pedagogical technologies in this area. Their development should be carried out taking into account the theoretical foundations of modern psychology, pedagogy, philosophy. The research is aimed at outlining the theoretical prerequisites for the development of pedagogical concepts and technologies for the development of personality in the field of physical education. These include: 1) taking into account the fact that psychologists do not have a single view on the theory of personality; 2) taking into account that the personality is a synthesis of all the characteristics of the individual in a unique structure, which is determined and changed due to adaptation to an environment that is constantly changing; 3) taking into account the understanding of development as changes that occur over time in the body structure, psyche and human behavior due to biological processes in the body and the impact of the environment; 4) taking into account the fact that development takes place in the physical, cognitive and psychosocial spheres and occurs simultaneously and interconnectedly; 5) the principle of consideration of development processes in unity with the tasks of their management on the basis of training, education, formation, psychotherapy and psychocorrection; 6) consideration of development as a qualitative transformation of interdependent, different mental formations that are part of the system; 7) the inclusion of man in significant activities for him as a key condition for the formation of new mental qualities; 8) the idea that different levels of psychological organization of man have different degrees of stability (variability); 9) the idea that in the process of personal development increases its activity, which is aimed at managing their own development. It is noted that the activity of people in the field of physical education and sports is characterized by extremely high dynamics of change of events, increased mental load, the need to show emotional stability, willpower, the need to respond quickly and adapt to changing conditions. An important task of modern concepts and pedagogical technologies for the development of personality in physical education should be: 1) the search for effective tools (which takes into account the age characteristics of students); 2) development of appropriate training programs in physical education; 3) development of effective methods for use in the training process, etc. This creates favorable conditions for personal development.
Description
В. Пічурін: ORCID 0000-0002-3893-375X
Keywords
розвиток, особистість, психіка, діяльність, фізичне виховання, спорт, development, personality, psyche, activity, physical education, sport, КФВ
Citation
Пічурін В. В. Теоретичні передумови розробки педагогічних концепцій і технологій розвитку особистості у фізичному вихованні. Наукові перспективи. 2022. № 7 (25). C. 448–459. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-7(25)-448-459.