Експериментальні дослідження роботи залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5

dc.contributor.authorНастечик, Микола Петровичuk_UA
dc.contributor.authorМаркуль, Руслан Володимировичuk_UA
dc.contributor.authorСавлук, Віталій Євгеновичuk_UA
dc.date.accessioned2016-03-02T08:20:42Z
dc.date.available2016-03-02T08:20:42Z
dc.date.issued2014
dc.descriptionМ. Настечик: ORCID 0000-0002-4178-6092, Р. Маркуль: ORCID 0000-0002-7630-8963, В. Савлук: ORCID 0000-0002-4341-9333uk_UA
dc.description.abstractUKR: Мета. При впровадженні швидкісного та високошвидкісного руху поїздів на залізницях України підвищились пред’явлені до проміжних рейкових скріплень вимоги. Саме на колійні роботи по утриманню та ремонту вузла скріплення припадає від 10 до 18 % трудових затрат. Одним із основних видів скріплення, яке ввійшло в постійну експлуатацію є проміжне рейкове скріплення типу КПП-5. Дані попередніх експериментальних досліджень достовірно не давали чітких науково-обгрунтованих результатів роботи вузла скріплення. Тому метою являється розробка та обґрунтування методики проведення експериментального дослідження роботи вузла скріплення типу КПП-5 з детальною оцінкою місць появи напруженого стану в його елементах підчас експлуатації. Методика. В основі експериментального дослідження роботи залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5 виникає необхідність у виборі дослідної ділянки колії, замірюванні параметрів утримання колії, обґрунтування місць установки вимірювальних приладів. Результати. З допомогою проведених експериментальних досліджень взаємодії залізничної колії із скріпленням типу КПП-5 були визначені та обґрунтовані такі значення: бокових сил, вертикальних сил, напружень в рейках вертикальні прогини та горизонтальні віджимання рейкових ниток. Всі попередньо перелічені, отримані експериментальним способом значення не перевищують гранично-допустимих величин. Напружений стан в прутках клем типу КП-5 у вузлі скріплення являється – неоднорідний, особливо в кривих ділянках колії. Середні значення напружень в прутках клеми по зовнішній стороні рейкової нитки на 48-50 % менше чим напруження, які виникають в прутках клеми по внутрішній стороні рейкової нитки. Наукова новизна. На сьогоднішній ден в даній роботі вперше були отримані положення та експериментальні результати роботи залізничної колії із скріпленням типу КПП-5. Це дозволило більш чітко дослідити та проаналізувати роботу проміжних елементів вузла скріплення, а саме найбільш імовірні місця появи напруженого стану в прутках клеми. Практична значимість. О тримані в даній роботі експериментальні результати дозволили практично в повній мірі дослідити роботу залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5, особливо дослідити роботу пружних клем типу КП-5, як основних елементів у вузлі скріплення. Стабільність роботи яких суттєво впливає на силовий ланцюжок – «рейка-клема-прокладка», а також на надійність роботи залізничної колії вцілому. Одночасно від цього буде забезпечуватись безпека руху поїздів на залізничному транспорті.uk_UA
dc.description.abstractRUS: Цель. При внедрении скоростного и высокоскоростного движения поездов на железных дорогах Украины повысились предъявлены к промежуточным рельсовых скреплений требования. Именно на путевые работы по содержанию и ремонту узла скрепления приходится от 10 до 18% трудовых затрат. Одним из основных видов скрепления, которое вошло в постоянную эксплуатацию является промежуточное рельсовое скрепление типа КПП-5. Данные предыдущих экспериментальных исследований достоверно не давали четких научно обоснованных результатов работы узла скрепления. Поэтому целью является разработка и обоснование методики проведения экспериментального исследования работы узла скрепления типа КПП-5 с детальной оценкой мест появления напряженного состояния в его элементах во время эксплуатации. Методика. В основе экспериментального исследования работы железнодорожного пути с промежуточным рельсовым скреплением типа КПП-5 возникает необходимость в выборе опытного участка пути, замере параметров содержания пути, обоснование мест установки измерительных приборов. Результаты. С помощью проведенных экспериментальных исследований взаимодействия железнодорожного пути со связыванием типа КПП-5 были определены и обоснованы следующие значения: боковых сил, вертикальных сил, напряжений в рельсах вертикальные прогибы и горизонтальные отжима рельсовых нитей. Все ранее перечисленные, полученные экспериментальным способом значения не превышают предельно допустимых величин. Напряженное состояние в прутках клемм типа КП-5 в узле скрепления является - неоднородное, особенно в кривых участках пути. Средние значения напряжений в прутках клеммы по внешней стороне рельсовой нити на 48-50% меньше чем напряжения, возникающие в прутках клеммы по внутренней стороне рельсовой нити. Научная новизна. На сегодняшний день в данной работе впервые были получены положения и экспериментальные результаты работы железнодорожного пути со скреплением типа КПП-5. Это позволило более четко исследовать и проанализировать работу промежуточных элементов узла скрепления, а именно наиболее вероятные места появления напряженного состояния в прутках клеммы. Практическая значимость. В держанные в данной работе экспериментальные результаты позволили практически в полной мере исследовать работу железнодорожного пути с промежуточным рельсовым скреплением типа КПП-5, особенно исследовать работу упругих клемм типа КП-5, в качестве основных элементов в узле крепления. Стабильность работы которых существенно влияет на силовую цепочку - «рейка-клемма-прокладка», а также на надежность работы железнодорожного пути в целом. Одновременно от этого обеспечиваться безопасность движения поездов на железнодорожном транспорте.ru_RU
dc.description.abstractENG: Purpose. With the implementation of high-speed trains on the railways of Ukraine increased presented to the intermediate rail fastening requirements. It is on track work on the maintenance and repair of unit bonds account for 10 to 18% of labor costs. One of the main types of bonds, which went into operation is an intermediate rail fastening type KPP-5. Data from previous experimental studies reliably prevented clear science-based performance bonding site. Therefore, the aim is to develop a methodology and rationale of the pilot study work node bonding type KPP-5 with a detailed assessment of the appearance of places stress state in his cell during operation. Methodology. In the pilot study of railway track with intermediate rail fastening type KPP-5 there is a need in the selection of the pilot area the way, measurements of parameters of track, study places measurement devices. Findings. With the help of experimental studies of the interaction of railway track with the binding type KPP-5 were identified and justified following values: lateral forces, vertical forces, stresses in the rail vertical and horizontal deflections extraction of rails. All listed previously obtained experimental method values do not exceed the limit values. The state of stress in bars type terminals KP-5 binding site is - heterogeneous, especially in the curved sections of track. The average values of stresses in the bars on the outside of the terminal rail thread for 48-50% less than the stresses in the bars on the inside of the terminal rail thread. Originality. To date, in this paper were first obtained by the position and the experimental results of the railway track staple type KPP-5. This allowed more clearly examine and analyze the work of the intermediate elements binding site, namely the most likely place the appearance of the stress state in the terminal bars. Practical value. In keeping in this paper experimental results have allowed almost fully investigate the work of railway track with intermediate rail fastening type KPP-5, especially to explore the work of elastic-type terminals KP-5, as essential elements in the node mounting. Stable operation which significantly affects the power chain - "terminal-rail pad", and the reliability of the whole railway. At the same time from that provided traffic safety on the railways.en
dc.identifierDOI: 10.15802/ecsrt2014/57938en
dc.identifier.citationНастечик, М. П. Експериментальні дослідження роботи залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5 / М. П. Настечик, Р. В. Маркуль, В. Є. Савлук / Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2014. – № 8. – С. 69–76. – DOI: 10.15802/ecsrt2014/57938.uk_UA
dc.identifier.issn2223–5620 (Print)
dc.identifier.issn2411–1554 (Online)
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/4586en
dc.identifier.urihttp://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/57938en
dc.identifier.urihttp://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/57938/pdf_73en
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськuk_UA
dc.relation.urihttp://ecsrt.diit.edu.ua/article/view/57938/pdf_73en
dc.subjectпроміжне скріплення типу КПП 5uk_UA
dc.subjectпружна клемаuk_UA
dc.subjectекспериментальні дослідженняuk_UA
dc.subjectнапружений станuk_UA
dc.subjectпромежуточное скрепление типа КПП 5ru_RU
dc.subjectупругая клеммаru_RU
dc.subjectэкспериментальные исследованияru_RU
dc.subjectнапряженное состояниеru_RU
dc.subjectwith intermediate rail fastening type KPP-5en
dc.subjectthe elastic terminalen
dc.subjectexperimental researchen
dc.subjectthe state of stressen
dc.subjectКККГuk_UA
dc.titleЕкспериментальні дослідження роботи залізничної колії із проміжним рейковим скріпленням типу КПП-5uk_UA
dc.title.alternativeЭкспериментальные исследования работы железнодорожного пути с промежуточным рельсовым скреплением типа КПП-5ru_RU
dc.title.alternativeExperimental Studies of Railway Track with Intermediate Rail Fastening Type KPP-5en
dc.typeArticleen
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
10.pdf
Size:
1.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: