Моделювання системи економічної безпеки ДП "Придніпровська залізниця"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Мелітопольський інститут державного та муніципального управління “Класичний приватний університет”, Мелітополь
Abstract
UK: Сучасні умови, в яких працюють підприємства, стають усе більш бурхливі, мінливі й непередбачувані. Така ситуація змушує всіх суб’єктів господарювання створювати глибокі організаційні зміни у своїх системах економічної безпеки. Тому такою актуальною є необхідність побудови моделі економічної безпеки. Потреби в моделюванні економічних процесів виникають за таких умов: наявності складної економічної проблеми, необхідності попереднього моделювання способів її вирішення та наявності в розпорядженні певних ресурсів (засобів) для вирішення економічної проблеми. У статті подано компонентну структуру моделювання економічних процесів, яка складається із семи етапів: ідентифікації, концептуалізації, формалізації, алгоритмізації інформатизації, верифікації, адаптації. Кожна з форм впливу від економічних загроз на залізниці має безліч модифікацій. Тому вибір оптимального методу вирішення проблеми повинен мати прогнозний характер. Побудована модель системи економічної безпеки ДП "Придніпровська залізниця" надає можливість найбільш повно оцінити ситуацію у сфері безпеки підприємства.
RU: Современные условия, в которых работают предприятия, становятся все более бурные, изменчивы и непредсказуемы. Такая ситуация заставляет всех субъектов хозяйствования создавать глубокие организационные изменения в своих системах экономической безопасности. Поэтому столь актуальна необходимость построения модели экономической безопасности. Потребности в моделировании экономических процессов возникают при следующих условиях: наличии сложной экономической проблемы, необходимости предварительного моделирования способов ее решения и наличии в распоряжении определенных ресурсов (средств) для решения экономической проблемы. В статье представлена компонентная структура моделирования экономических процессов, которая состоит из семи этапов: идентификации, концептуализации, формализации, алгоритмизации информатизации, верификации, адаптации. Каждая из форм влияние экономических угроз на железной дороге имеет множество модификаций. Поэтому выбор оптимального метода решения проблемы должен иметь прогнозный характер. Построена модель системы экономической безопасности ГП "Приднепровская железная дорога" дает возможность наиболее полно оценить ситуацию в сфере безопасности предприятия.
EN: Modern conditions in which businesses operate, are becoming more and more changeable and unpredictable. This situation is forcing all business entities to provide considerable organizational changes in their systems of economic security. So this is an urgent need to build models of economic security. The need to model economic processes occur when there is coincidence of three conditions: the presence of complex economic problems, the need for prior modeling of how to resolve it and available specific resources (money) to solve economic problems. The article presents the component structure of simulation of economic processes, which consists of seven stages: identification, conceptualization, formalization, information, verification, adaptation. Each of the influential forms from economic threats on the railroad has a lot of modifications. Therefore, the choice of the optional method of solution must be forward looking. The model of system of economic security of DP "Prydniprovska zaliznycia" gives the most complete assessment of the situation in the aspect of business security.
Description
І. Рекун: ORCID 0000-0002-3536-7369
Keywords
економічне моделювання, економічна безпека, організаційні зміни, ідентифікації, концептуалізації, формалізації, інформатизації, верифікації, адаптації, экономическое моделирование, экономическая безопасность, организационные изменения, идентификации, концептуализации, формализации, информатизации, верификации, адаптации, economic modeling, economic security, organizational changes, identification, conceptualization, formalization, information, verification, adaptation, КФЕБ
Citation
Рекун, І. І. Моделювання системи економічної безпеки ДП «Придніпровська залізниця» / І. І. Рекун // Інституціональний вектор економічного розвитку : зб. наук. праць МІДМУ "КПУ". – Мелітополь, 2015. – Вип. 8 (1). – С. 183–192.