Статті КФЕБ

Permanent URI for this collection

RU: Статьи
EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 177
 • Item
  Особливості викликів та можливостей формування інтелектуального капіталу вітчизняних підприємств машинобудівного сектору України в умовах цифровізації
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, Україна, 2022) Нагорняк, Галина Степанівна; Ханнуф, Катерина Євгенівна
  UKR: У статті розглянуто особливості викликів та можливостей формування інтелектуального капіталу вітчизняних підприємств машинобудівного сектору України в умовах цифровізації. Галузі промисловості мають ключове значення для економіки України, показники її функціонування виступають головним чинником соціального та економічного розвитку країни. Зокрема машинобудування є однією з базових галузей економіки України та стратегічно важливою галуззю, яка впливає на розвиток технологічного потенціалу та конкурентоспроможності економіки України у цілому. Рівень розвитку машинобудування є одним з основних факторів, що дозволяє забезпечити сталий розвиток української економіки, від його рівня та динаміки розвитку залежить розвиток країни у цілому. Тому, дослідження сучасного стану машинобудівної галузі, ефективності діяльності підприємств машинобудування, виявлення актуальних проблем дозволить визначити інструменти для відновлення та подальшого сталого розвитку підприємств машинобудування, як однієї з ключових галузей національної економіки. У сучасній концепції економічного розвитку саме інтелектуальний капітал стає вирішальним фактором зростання національного багатства, конкурентоспроможності країни, регіону, суб’єкта господарювання, якості життя. Незважаючи на наявний ступінь вивченості, на сьогоднішній день питання особливостей викликів та можливостей формування інтелектуального капіталу мають гостру потребу у продовженні більш глибокого вивчення та наукового обґрунтування, тому що дана категорія є вкрай динамічною. Також приводиться аналізування цифрових трансформацій у контексті формування інтелектуального капіталу, тенденції змін у роботі управління персоналом в умовах цифрової економіки, дається огляд потреби у людських ресурсах в умовах розбудови цифрової економіки. Стрімкий розвиток цифрових технологій і сфер IT приводять до автоматизації виробничих процесів, що обумовлює тенденцію до зникнення частини професій. У недалекому майбутньому багато професій, які є необхідними зараз, втратять свою затребуваність, кількість робочих місць зменшиться, що загрожує збільшенням безробіття, якщо сучасні фахівці не володітимуть навичками, необхідними для трудової діяльності у реаліях цифрової економіки. Це суттєво змінить управління сукупним інтелектуальним капіталом у майбутньому, що обумовлює актуальність даної статті. У роботі проаналізовано публікації та дослідження на тему формування та розвитку основних складових інтелектуального капіталу в умовах цифровізації. На підставі дослідження сформульовані висновки про потребу застосування механізмів ефективного управління інтелектуальним капіталом машинобудівних підприємств у майбутньому. На сьогодні Україна перебуває на шляху становлення інформаційного суспільства та відповідного типу економічних відносин. Інформатизація промисловості, сфери послуг, підприємницького сектору, науки й освіти, державних установ є пріоритетною метою розвитку економіки України. Інформація та знання є не тільки ефективним каталізатором для переходу до шостого технологічного укладу, основою якого є наукові дослідження та розроблення, але і його стратегічним ресурсом. Інформатизація науково-дослідної діяльності галузі машинобудування є важливим чинником формування сучасної інформаційної інфраструктури науково-дослідних організацій і створення єдиного інформаційного простору, що є актуальним в умовах розвитку інформаційного суспільства, мережної економіки та переходу до економіки знань. Проаналізовано стан сучасного машинобудування, виявлено основні тенденції та проблем промислового комплексу у сучасних умовах господарювання та надано рекомендації щодо їх вирішення задля забезпечення сталого розвитку машинобудівних підприємств та підвищення рівня економічного потенціалу промисловості загалом. У статті викладено результати порівняльного аналізування праць українських та зарубіжних вчених, економістів та експертів з вивчення інтелектуального капіталу промислового підприємства. У процесі дослідження інтелектуального капіталу підприємства машинобудівної галузі висновки та пропозиції здійснені під призмою специфіки формування його складових елементів в епоху становлення та розвитку цифрової економіки. Провідним вектором подальшого розвитку інтелектуального капіталу підприємств в умовах цифрової економіки мають стати питання класифікації, вимірювання та трансформації вказаного капіталу, а також розроблення інструментів переведення його елементів в матеріалізовані та інноваційні активи підприємства.
 • Item
  Сучасна парадигма соціально-економічного розвитку: якою вона має бути?
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Мямлін, Владислав Віталійович
  UKR: Мета. Основна мета статті полягає в ознайомленні наукової громадськості з результатами власних макроекономічних досліджень і з тим, яка парадигма має бути прийнята в наш час для ефективного соціально-економічного розвитку держави. Методика. Здійснено критичний аналіз публікацій, присвячених удосконаленню економічної теорії та переходу до нових парадигм. Під час розробки власної соціально-економічної парадигми використано методологічний підхід, згідно з яким розвиток людини і суспільства є головною метою планетарної еволюції, а економіка є лише допоміжною сферою, що забезпечує цей розвиток. Найбільш прийнятною для створення «механізму» економіки запропоновано методологію інженерної діяльності, яка давно добре зарекомендувала себе під час розробки нових технологій та обладнання у промисловості. Результати. В економічному співтоваристві відсутня єдина думка щодо подальшого функціонування економічної теорії та вибору нової парадигми розвитку. Усі парадигми, які ґрунтуються на «прибутковій» ідеології і які не спроможні уникнути криз, є неприйнятними. Соціально-економічною парадигмою можуть називатися лише такі наукові досягнення, які дозволять створити надійний антикризовий «механізм» макроекономіки. Парадигми гуманітарних наук повинні відрізнятися від парадигм фізичних наук тим, що мають показувати кінцеву мету, якої потрібно прагнути. Наукова новизна. Запропоновано абсолютно нову модель соціально-економічного розвитку держави, яка не має аналогів у світовій практиці, а на її основі – нову соціально-економічну парадигму. Описано головні принципи, які мають бути покладені в основу функціонування високоефективного «механізму» макроекономіки. Найважливіший принцип нової економічної моделі полягає у відмові від псевдонаукової категорії «прибуток», яка постійно штовхає економіку в бік криз. Практична значимість. Тільки в Україні впровадження цієї моделі дозволить уже на початковому етапі отримати економічний ефект – більше одного трильйона гривень на рік, а наслідки соціального ефекту можуть бути ще набагато вищими.
 • Item
  Формалізація інтегрованого підходу формування та управління гнучких об’єднань корпоративних структур
  (Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна, 2020) Байгушев, Володимир Володимирович; Головкова, Людмила Степанівна
  UKR: Предмет. Процес розробки та дослідження синтезу концептуальної моделі для формування та управління гнучкими об'єднаними корпоративними структурами в умовах невизначеності ринкового середовища. Мета роботи. Формалізація інтегрованого підходу формування та управління гнучких бізнес-систем об'єднань корпоративних структур на основі розробки та обґрунтування концептуальної моделі системи проектного орієнтованого гнучкого управління діяльності учасників об’єднань корпоративних структур. Методологія проведення роботи. Теорія обмежених множин вимірних за Лебегом, теорія формування та управління організаційних структур бізнесу. Результати роботи. Розроблено та обґрунтовано концептуальна модель для формування та управління гнучкими об'єднаними корпоративними структурами в умовах невизначеності ринкового середовища, подано результати розробки та розрахунків. Сфера застосування. Застосовується при розробці проектів формування та управління об'єднаних корпоративних структур в умовах невизначеності ринкового середовища для нормативних і гнучких сфер ведення бізнесу. Висновок. Розроблено та теоретично обґрунтовано концептуальну математичну модель для формування та управління гнучкими об'єднаними корпоративними структурами в умовах невизначеності ринкового середовища.
 • Item
  Chernobyl Exclusion Zone – a World Famous Tourist Brand of Ukraine
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Kniazevych, Anna; Golovkova, Lyudmila S.; Diachenko, Lidiya
  ENG: The article identifies the main principles of of functioning and development of the tourism in the Chornobyl radiation and ecological biosphere reserveaffected by the technogenic disaster. The paper provides a rationale fortourismdevelopmentto the Chernobyl exclusion zone as anew direction of the international tourism service market.It defines the main principles of planning and development of thebrand of “Chornobyl radiation and ecological biosphere reserve” (Chernobyl exclusion zone) and providesproposals for itspromotion astheworldfamous tourist brand of Ukraineon the international tourism service market through popularisation of the safe tours to Chernobyl exclusion zone.This article examines the important role of the state in the optimization and arrangementof the market participants activity in this region and tourist offers.The study has confirmedthe safety of the proposed tours with the assistance of specialists of the State Agency of Ukraine on the Exclusion Zone Management, the Chornobyl radiation and ecological biosphere reserve, and State specialised enterprise "Ecocentre". This paper proposes a number ofpractical measures in the context of the formation of the renewed Strategy of the Chernobyl exclusion zone development for optimization of the international tourism service marketthat will ensure the highest level of the travel market consumer's interest in purchasing tours to this region of Ukraine.
 • Item
  Організаційно - правовий інструментарій збалансування волі перших керівників держави з думкою громадськості – необхідна компонента удосконалення системи державного управління (Організаційно-правові моменти участі громадськості в управлінні державою)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Андрушків, Б. М.; Головкова, Людмила Степанівна; Кирич, Наталія Богданівна; Погайдак, О. Б.; Шерстюк, Р. П.; Безкоровайний, З. Г.; Ханнуф, Катерина Євгенівна
  UKR: Мета. У статті піднято проблему удосконалення державного управління в умовах перманентного реформування посттоталітарного суспільства. Розкрито взаємозв'язок використання громадської ініціативи у цьому процесі з ефективністю державного управління, раціональним використанням ресурсів, висхідним розвитком суспільства. Результати. За результатами вивчення громадської думки та наявними публікаціями вироблено пропозиції з визначення напрямів удосконалення управління. Розглянуто характер прорахунків та ріст можливих збитків від низької відповідальності за непрофесійні рішення або її відсутності в управлінців. Наведено приклади отримання можливих позитивних змін у сфері управління у результаті збалансування як волі Перших осіб Держави з громадською думкою, так і на низових рівнях управління, усунення прорахунків в національній економіці та розвитку суспільства і держави загалом. Наукова новизна. Обґрунтовано правові та законодавчі причини відсутності відповідальності за результати управління та шляхи і методи її забезпечення. Запропоновано принципи, які спроектувавши на будь-яку галузь національної економіки чи у регіональному плані дозволять, посилити відповідальність за прийняті рішення та таким чином забезпечити підвищення ефективності управління. Вироблено рекомендації підтримки поряд з концептом відповідальності, організаційно-правових механізмів збалансування волі першого керівника з громадською думкою на всіх управлінських рівнях від керівників підприємств до Першого керівника Державного рівня, формування кодексу моральності ін. Практична значимість творчої ідеї полягає у широких можливостях використання запропонованих розробок і пропозиції у цій сфері в практичну управлінську діяльність. При внесенні корективу в статут підприємства, галузі чи іншого господарського та державного формування, та кодекс правил поведінки держслужбовця, менеджера, пересічного працівника, підприємця, власника, дозволить сформувати сприятливий, творчий клімат на місцях та забезпечити стабільність у суспільстві.
 • Item
  Чинники впливу на систему управління соціально-економічним розвитком регіонів України
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Добрик, Лілія Олександрівна; Коренюк, Людмила Володимирівна; Руденко, Марина Вадимівна; Железняк, Вiкторiя Валеріївна
  UKR: Мета. Полягає у визначенні чинників впливу на систему управління соціально-економічним розвитком регіонів держави, їх класифікацію відповідно до цільових пріоритетів регіонального розвитку під впливом інтеграційних процесів входження України в європейське співтовариство. Методика. Дослідження ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів. У ході роботи використовувалися теоретичні та емпірічні методи, економічні, статистичні методи дослідження, метод порівняння, методи стратегічного управління, системного підходу й аналізу. Функціонально-структурне моделювання надало можливість сформулювати висновок про загальні функції ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем як важливої складової стратегічних програм регіонального розвитку. Результати. В даному дослідженні цільові пріоритети системи управління соціально-економічним розвитком регіонів країни були представлені схематично з урахуванням цілей і напрямів регіонального розвитку, закріплених в законодавстві України. Урахування регіональних особливостей впливу чинників на систему управління соціально-економічним розвитком регіону держави надало підстави для формування авторського погляду. Було запропоновано чинники за змістом впливу на систему управління розвитком регіону брати за основу у процесі формування та реалізації індикативної моделі ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем.
 • Item
  Управління комунікативними процесами підприємств у сучасних умовах: мотиваційні аспекти взаємодії із споживачами
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Садула, Л. М.; Величко, О. О.; Добрик, Лілія Олександрівна
  UKR: Мета. Метою наукової праці є дослідження комунікативних процесів підприємств в сучасних умовах, з урахуванням мотиваційних аспектів взаємодії із споживачами та зміни поведінки їх на ринку товарів і послуг. Запропонувати перспективні напрями взаємодії підприємств із споживачами товарів і послуг у сучасних умовах розвитку ринку та засоби їх досягнення. Це забезпечить вищий рівень вигід, які отримають споживачі при купівлі товарів чи послуг підприємств, що краще збалансує економічні та іміджеві результати діяльності усіх учасників ринку. Методика. Методичну основу дослідження становлять наукові праці зарубіжних та вітчизняних авторів з даного питання, матеріали Державної служби статистики України, Міністерства Фінансів України, а також інша доступна інформація з офіційних сайтів. Автори вважають, що мотиваційні аспекти взаємодії із споживачами на товари чи послуги підприємств, в сучасних умовах розвитку національної економіки, під впливом різних чинників, можна активізувати через їх мотивацію. Результати. У статті досліджено сутність комунікативних процесів підприємств, загальну цінність для споживачів, сукупність вигід для них та загальні витрати, що дозволяють їм зробити порівняння та прийняти остаточне рішення щодо купівлі товарів чи послуг. Автори запропонували основні концептуальні засади, що впливатимуть на мотивацію споживачів купувати певні товари чи послуги підприємств та засоби їх досягнення. Це створить нові можливості для більш успішної взаємодії між підприємствами та споживачами, підвищить рівень їх задоволення, об’єднає цілі економічної поведінки учасників ринку товарів і послуг, а також зменшить ризики для учасників таких процесів. Наукова новизна. Авторами доведено, що в сучасних економічних умовах поведінка споживачів зазнає еволюції. Підприємства повинні враховувати різні аспекти такої еволюції, у т.ч. мотиваційні аспекти. У статті запропоновано,для практичного впровадження підприємствами, низку практичних заходів та засоби їх досягнення. Практична значимість. Впровадження у практичну діяльність запропонованих авторами перспективних напрямів взаємодії підприємств із споживачами товарів і послуг у сучасних умовах розвитку ринку та засобів їх досягнення - збільшить обсяги продажу товарів та послуг, активізує ринковий попит, забезпечить інноваційний розвиток підприємств, краще збалансує взаємодію учасників ринку, підвищить рівень задоволення споживачів тощо.
 • Item
  Формування процесів стратегічного менеджменту підприємств малого бізнесу в умовах кризи
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Садула, Л. М.; Ханнуф, Катерина Євгенівна; Согуйко, Р. Р.
  UKR: Мета. Визначити роль держави у діяльності підприємств малого бізнесу в умовах кризи, напрями підтримки малого та середнього підприємництва. Узагальнити важливі чинники впливу на діяльність підприємств малого бізнесу в умовах кризи. Запропонувати оновлені управлінські інструменти щодо удосконалення процесів стратегічного менеджменту у підприємствах, а саме: «процеси реінжинірингу», впровадження яких забезпечить їх інноваційний розвиток. Методика. Методичну основу наукового дослідження, з питання формування процесів стратегічного менеджменту підприємств малого бізнесу в умовах кризи, становлять урядові документи, матеріали Державної служби статистики України, матеріали Міністерства економіки України та ін. Автори пропонують впроваджувати у діяльність підприємств у сучасних кризових умовах «процеси реінжинірингу» та зазначають найважливіші з них. Результати. Наукове дослідження з даної теми передбачало дослідження авторами низки нормативно-правових документів, які регулюють діяльність малих підприємств, стану розвитку малого бізнесу та підприємництва в Україні, а також показників України в «Індексі політики у сфері МСП: Країни Східного партнерства 2020». Наукова новизна. Автори вважають, що підприємства малого бізнесу в Україні, які функціонують в умовах кризи, для більш динамічного зростання, повинні періодично аналізувати стратегічні плани, робити узагальнюючі висновки відповідно до ринкових умов та впроваджувати «процеси реінжинірингу». Практична значимість. Впровадження «процесів реінжинірингу» в умовах кризи у діяльність підприємств, створює для них нові можливості, а саме: легше адаптуватися до негативних впливів, оптимізувати діяльність підприємств, попередити можливі майбутні втрати, забезпечити вищий рівень економічного розвитку тощо.
 • Item
  Формування цілісної концепції збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі областей України
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Головкова, Людмила Степанівна; Юхновська, Юлія Олександрівна
  UKR: У статті запропонована та обґрунтована цілісна концепція збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі, яка ґрунтується на методології маржиналізму та філософії позитивізму, гедонізму та утилітаризму, яка складається із сукупності послідовних та логічних етапів; охоплює економічні дії, пов’язані зі балансуванням ринкових процесів і поза ринкову діяльність на різних рівнях державного і недержавного управління. Визначена класифікація параметрів, які впливають на збалансованість розвитку потенціалу туристичної галузі областей України, які працюють ззовні, а також внутрішні чинники, що формуються всередині самої області. Найважливішою класифікаційною ознакою параметрів збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі областей та країни є взаємозв’язок структурних елементів (туристичні центри, туристичні райони тощо). Визначено формування нових можливостей та вигод при збалансованому розвитку потенціалу туристичної галузі внаслідок участі у кластері.
 • Item
  Психолого-педагогічні технології вдосконалення системи підготовки спортсменів (на прикладі темпоральності досвіду)
  (Університет «КРОК», Київ, 2021) Шевяков, Олексій Володимирович; Бурлакова, Ірина Анатоліївна; Кондес, Тетяна Василівна
  UKR: Ігнорування предметом вивчення темпоральності досвіду під час підготовки спортсменів зрозуміло, збіднює можливості соціального проектування. Вимога сьогодення у філософському осмисленні непростого вивчення та застосування досвіду, його використання при соціальному проектуванні системи спортивної підготовки. Звертаючись до аналізу досліджень, проведених останніми роками, звернемо увагу на досить вузьке коло публікацій, присвячених проблемі вивчення та застосування досвіду у завданнях його використання під час проектування соціальних систем. Необхідно визначити роль вивчення та використання досвіду провідних фахівців, довівши, що індивідуальний досвід фахівців є важливим елементом у розробці сучасної стратегії реформ та створення системи підготовки спортсменів. Метою статті було проаналізувати філософський та соціокультурний контекст використання досвіду підготовки спортсменів вищого рівня майстерності у завданнях темпоральності досвіду (перенесення його у майбутнє), тобто нової, бажаної системи спорту в Україні, що розвивається. У нашому дослідженні темпоральність використовувалась у контексті виявлення, оцінки та узагальнення індивідуального досвіду її носіїв під час проектування нової системи спорту найвищих досягнень в Україні. Дія конструкту розгортається у часовому просторі. Дослідження показали, що суть психолого – педагогічної компетентності спеціаліста у сфері спорту розкривається через постійне поповнення своїх знань та їх адаптація до фізичної культури та спорту; знання про побудову фізкультурно-педагогічного процесу як об'єкта проектування; систематичний опис та пояснення проблем, що виникають у галузі спорту, з погляду науки (гносеологічна функція); уміння застосовувати у фізкультурно-педагогічному процесі сучасні психолого-педагогічні технології дослідження. При переході спортсмена від етапу до наступного етапу у своїй спортивній картері, його відповідальність і вплив як активного суб'єкта на досягнення змагального результату постійно зростають. Це необхідно враховувати, по-перше, під час професійної підготовки спортивних тренерів. І, по-друге, використовувати тренерами під час подальшого вдосконалення системи підготовки спортсменів.
 • Item
  Управління організаційним розвитком підприємства на основі архітектурної моделі управління бізнесом
  (Міжнародний гуманітарний університет, Київ, 2021) Коренюк, Людмила Володимирівна; Чернявський, Марк В.
  UKR: У статті визначено особливості побудови системи управління організаційним розвитком підприємства на основі архітектурної моделі управління бізнесом. Обґрунтовано питання розроблення архітектури організаційного розвитку у постійно мінливому ландшафті бізнес-процесів у контексті архітектурного підходу до управління підприємством. Запропоновано використати методику TOGAF для проектування, планування, впровадження, управління ор-ганізаційним розвитком підприємства. Побудовано діаграму вигоди (Benefit Diagram) управління організаційним розвитком підприємства як складової частини методики TOGAF. Визначено, що управління організаційним розвитком повинно відбуватися на всіх рівнях архітектури підприємства. Перспективою подальшого розвитку є розроблення дорожньої карти (road map) для уточнення дій стосовно розроблення цільової архітектури бізнес-моделі.
 • Item
  Проблеми захисту персональних даних в системі фінансового маркетингу
  (Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, 2021) Коренюк, Петро Іванович; Коренюк, Людмила Володимирівна; Литвiн, Олександр Вікторович
  UKR: Вступ. В умовах значного посилення конкуренції між підприємствами на ринку важливим завданням для них є дотримання ділової етики – принципів та норм поведінки. Вони безпосередньо стосуються як внутрішнього середовища підприємств (розроблення ними товарної, цінової та збутової політики, просування товарів і послуг), так і зовнішнього середовища (обслуговування споживачів, підтримання відносин з постачальниками та посередниками, провадження екологічно безпечної діяльності). Попри те, що технології у сфері захисту інформації швидко прогресують, навіть провідні спеціалісти не завжди можуть гарантувати абсолютну безпеку персональних даних клієнтів. Чим впливовішою і прибутковішою є компанія, тим більше з’являється спроб і способів викрадення важливих даних сторонніми особами та конкуруючими компаніями. У статті окреслено проблеми захисту персональних даних в системі фінансового маркетингу. Мета – систематизувати наукове підґрунтя забезпечення ефективного захисту персональних даних споживачів у системі фінансового маркетингу. Методи. У дослідженні використано загальнонаукові та специфічні методи, що забезпечують достовірність отриманих результатів і висновків: діалектичні, гносеологічні й логічні; індукції, дедукції, наукової абстракції й узагальнення; структурний аналіз; прийоми абстрактно-логічного методу; компаративний та контент-аналіз. Результати. Встановлено, що більшість витоку персональних даних відбувається за рахунок людського фактора – навмисні чи ненавмисні дії працівників підприємств. Визначено основні причини витоку інформації за межі підприємства. Згруповано методи забезпечення захисту персональних даних: організаційно-економічні, правові, програмно-технічні. Перспективи. Предметом подальших наукових досліджень є поглиблене вивчення проблем фінансового маркетингу у системі захисту персональних даних.
 • Item
  Філософські та соціокультурні виміри психологічної безпеки особистості
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2018) Блинова, О. Є.; Головкова, Людмила Степанівна; Шевяков, Олексій Володимирович
  UK: Мета. Динаміка і темп соціально-економічних перетворень, що характерні для сучасного суспільства, призводять до зростання напруженості та руйнування звичних стереотипів – ідеалів, цінностей, норм, зразків поведінки, що об’єднують людей. Саме це спонукає до необхідності переосмислити розуміння сутності "безпеки", зокрема, психологічної, що підкреслює актуальність її вивчення у філософській та соціокультурній площині. Теоретичний базис дослідження ґрунтується на філософській методології К. Ясперса, Е. Фромма та психологічному підході до розуміння людини А. Маслоу. Наукова новизна. Психологічну безпеку розглянуто на різних рівнях: по-перше, суспільство – характеристика соціальної безпеки, тобто аналіз того, яким чином сьогоднішні соціальні технології, соціальні зміни впливають на забезпечення якості життя населення країни; по-друге, соціальне середовище – сім’я, найближче оточення, референтні групи, навчальні групи; по-третє, особистість – переживання своєї захищеності-незахищеності, коли можливо говорити про прояви психологічного насилля, коли певні поведінкові акти сприяють порушенню безпеки іншого або саморуйнуванню. З’ясовано, що пізнання психологічної безпеки тісно пов’язане з соціально-історичними умовами буття, з рівнем розвитку матеріальної і духовної культури, з пануючими в суспільстві інтересами і цінностями, що визначає її онтологічну, гносеологічну та аксіологічну особливості. Порушене питання розглянуто у співвіднесенні психологічної безпеки з типами наукової раціональності – класичним, некласичним, постнекласичним, у межах яких вивчаються різні ракурси, аспекти, форми і типи психологічної безпеки. Висновки. Поняття безпеки вимагає системного опису своїх проявів, видів, рівнів, концепцій: безпека як відсутність небезпек (на основі принципу дихотомії, тобто певне ціле, яке складається з двох протилежних частин, в даному випадку це ціле – існування людини); безпека як певна діяльність із забезпечення або щодо попередження будь-яких загроз, небезпек (діяльнісний підхід); безпека як усвідомлена потреба, цінність особистості. Систематизовано різні уявлення про психологічну безпеку відповідно до логіки руху наукового пізнання: у класичному, некласичному та постнекласичному підходах.
 • Item
  Potential of Integration of Natural Resources into the Market Influence Zone
  (Sciendo, 2021) Korenyuk, Petro; Sunduk, Anatolii; Levkovska, Liudmila; Koreniuk, Liudmila; Zienina-Bilichenko, Antonina
  EN: The article examines the problems of integration of natural resources into the zone of market influence. The analysis of researches on these questions is carried out, the problem moments are allocated. An algorithm for integrating natural resources into the market environment has been developed, which provides for the natural resource to go through stages with a change in their positions and the formation of market asset features. Possibilities of incorporation of land resources into the market, the potential of business development, and formation of the market of natural resource assets are investigated. The parameters of capitalization of natural resources and the concentration ratio of financial and economic regulation are calculated. Ways to strengthen the potential for integration of natural resources into the market area of influence have been developed. The study showed that to incorporate a natural resource into the area of market influence, it needs to go through several stages, and each of them is characterized by changes in the properties of resources, their gradual interaction with market participants. Even though there is a rather low level of capitalization of natural resources (in particular for land - 12.0%, water - 10.8%), the coefficient of concentration of activity can identify some regions with good opportunities for incorporation. The regions of Ukraine are grouped by the coefficient of concentration of land use activity and four groups of regions with coefficients are calculated: the highest priority by the activity of regulation, high level of concentration, medium and low.
 • Item
  Гуманітарно-суспільнісний інструментарій протистояння російській агресії, (публіцистичний погляд на вирішення проблеми російської агресії мовними засобами)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Андрушків, Б. М.; Головкова, Людмила Степанівна; Кирич, Наталія Богданівна; Погайдак, О. Б.; Шерстюк, Р. П.; Мельник, Л. М.; Кузь, Т. І.; Гагалюк, О. І.
  UK: Мета. Стаття присвячена вивченню механізмів використання психологічних засобів і протистояння агресивним намірам Росії. Методика. У процесі досліджень використано загальнонаукові методи: порівняльний аналіз і логічне узагальнення. Результати. У статті запропоновано організацію попереджувальних заходів на основі використання гуманітарного інструментарію. Виявлено причини безвідповідального вторгнення агресора в суверенне суспільство та мотиви державної агресивності росіян. Визначено у цих процесах місце і роль мовного контенту. Росіяни, у результаті використання фейкового інформування населення, створюють передумови до, нібито, протестних настроїв людей та нагло ідуть «визволяти російськомовних», здійснюють анексію української території і т.д. Названо недосконалості ідеології, що там панує... Наукова новизна полягає у висвітленні окремих розбіжностей у поглядах на російську монолітність. Окремі зарубіжні (здебільшого російські) політологи стверджують, що там народ масово підтримує свого правителя – президента, в силу численних соціальних і політичних, інформаційних чинників. Це відбувається, навіть, при тому, що він та його оточення безоглядно не лише «фейкують», а й безоглядно грабують народні ресурси і безсоромно вивозять награбоване за кордон, нагло лякаючи ним (закордоном) пограбованих…і вони вірять йому…бо у росіян нібито така ментальність. Хто не вірить, йому «пришивають ярлик» запроданця і так триває століттями. Вони, у принципі, патріоти і, навіть, у «ярмі вірності вождеві» завжди почуваються «щасливішими», ніж всі європейці разом узяті…Практична значимість полягає у реалізації певних заходів державою для попередження широкомасштабної агресії росіян, активізації державотворчих процесів в Україні. Виявлено, що багато українців уподобляються росіянам. Колись, комуністичними ідеологами стверджувалося, що ми браття, і суспільство повірило цьому, і теж, як засвідчує громадська думка, громадяни отримали право… першими гинути за… своїх гнобителів. Встановлено, що хто сіє зневіру в душах українців, хто позбавляє їх надії та оптимізму і чому ми це комусь дозволяємо. Висвітлено погляди на ці проблеми людей, які неупереджено оцінюють агресію росіян в Україні.
 • Item
  Вплив заробітної плати на рівень безробіття контексті соціальної відповідальності роботодавців
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Коренюк, Петро Іванович; Коренюк, Людмила Володимирівна
  UK: Мета. Робота присвячена проведенню аналізу впливу заробітної плати на рівень безробіття в контексті соціальної відповідальності роботодавців та конкретизація заходів щодо зниження безробіття. Методика. Для вирішення даної наукової проблематики застосовано: структурний метод; порівняльного аналізу емпіричних даних; абстрактно-логічного узагальнення. Результати. У роботі проаналізовано вплив заробітної плати на рівень безробіття в контексті соціальної відповідальності роботодавців. На основі аналізу визначено резерви щодо зниження безробіття та поліпшення соціальних стандартів життя населення через підвищення рівня його заробітної плати. Вказано на пріоритетні напрямки його перетворення в ефективний інструмент соціально-економічного розвитку промислового регіону. Наукова новизна. У процесі аналізу впливу заробітної плати на рівень безробіття в контексті соціальної відповідальності роботодавців висновки та пропозиції здійснені під призмою специфіки Дніпропетровської області як промислового регіону. Практична значимість. Окремі результати та висновки статті можуть бути використані органами місцевої влади та місцевого самоврядування промислових областей.
 • Item
  Підвищення ефективності діяльності банку шляхом управління витратами
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Головкова, Людмила Степанівна; Крисанова, Наталія Олександрівна; Добрик, Лілія Олександрівна
  UKR: Мета. Метою роботи є огляд та порівняння основних показники ефективності діяльності банків, визначення факторів, що на них впливають, виявлення ключових факторів ефективності найбільших за рівнем рентабельності активів банків України, визначення ролі управління витратами в управлінні ефективністю діяльності банку, а також надання практичних рекомендацій з управління та оптимізації витрат банку. Методика. Ефективність в загальному розумінні визначається як співвідношення результату до витрат на його отримання. Тому в роботі була проаналізована структура доходів та витрат банківської системи України за період з 2008 р. по жовтень 2020 р. Також для визначення впливу доходів чи витрат на ефективність діяльності банку були розраховані показники прибутковості та інші фінансові коефіцієнти сорока п’яти найбільших за розміром активів банків України. Виходячи з отриманих результатів, був проведений аналіз впливу окремих факторів на ефективність діяльності обраних банків. Результати. В роботі визначені тенденції зміни структури доходів та витрат банківської системи України, розраховані та проаналізовані два показника ефективності ROA та CIR за даними діяльності сорока п’яти банків України за 2019 рік, визначені ключові фактори ефективності та зазначений основний спосіб підвищення ефективності діяльності банку на даному етапі розвитку банківської системи України. Також в роботі запропоновані рекомендації з побудови витратного менеджменту для підвищення ефективності діяльності банку. Вказані результати мають практичне значення для використання в діяльності банків.
 • Item
  Управління об'єднаних корпоративних структур при заміщенні в галузі
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Байгушев, Володимир Володимирович; Ханнуф, Катерина Євгенівна
  UKR: Мета. Виконати дослідження управління бізнесом об'єднаних корпоративних структур (далі ОКС), коли стратегія заміщення товарів галузі на інші, так звані товари-субститути або товари-замінники, стає ефективною для отримання конкурентних переваг. Методика. Для досліджень використані метод вивчення та узагальнення відомостей, загальна теорія систем і системний аналіз. Результати. Визначено, що за період 2018-2021 рр. стратегія заміщення товарів у різних галузях ринку на інші, так звані товари-субститути або товари-замінники має принципові ознаки невизначеності. Запропонована схема потенційних джерел появи продуктів-замінників у галузі та схема моделі управління процесом реалізації конкурентної стратегії заміщення для ОКС з позитивними і негативними зворотними зв'язками. Наукова новизна. Вперше розроблено та визначено формалізовані вимоги до управління заданих показників реалізації конкурентної стратегії заміщення для ОКС за допомогою зворотних зв'язків. Практична значимість. Визначено основні формалізовані вимоги та заходи управління бізнесом об'єднаних корпоративних структур, коли стратегія заміщення товарів галузі стає головною.
 • Item
  Системный подход в исследовании социально-экономической безопасности
  (Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii Katedra Mikroekonomii, Rzeszyw, Polska, 2015) Якимова, Алла Михайловна
  RU: Целью настоящего исследования является анализ теоретических основ и обобщение научных взглядов относительно определения сущности понятия «социально- экономическая безопасность» с позиций системного подхода и функционирования сложных динамических систем, к которым относится безопасность, систематизация системообразующих свойств социально-экономической безопасности. Объектом исследования является система социально-экономической безопасности в целом, а предметом исследования – её системообразующие свойства.
 • Item
  Антикризове управління промисловими підприємствами в сучасних умовах: інноваційний аспект
  (Херсонський державний університет, Херсон, 2015) Коренюк, Людмила Володимирівна
  UK: В сучасних умовах зростає значення і роль антикризового управління. Одним із чинників подолання кризи на підприємстві є впровадження інновацій. В статті визначено чинники, які сприяють та заважають розробці інновацій на підприємствах. Крім того, досліджено та систематизовано окремі показники інноваційної діяльності на рівні підприємств. Удосконалення засобів та прийомів антикризового управління сприятиме вирішенню завдань інноваційної політики держави на рівні підприємств.