Вплив заробітної плати на рівень безробіття контексті соціальної відповідальності роботодавців

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UK: Мета. Робота присвячена проведенню аналізу впливу заробітної плати на рівень безробіття в контексті соціальної відповідальності роботодавців та конкретизація заходів щодо зниження безробіття. Методика. Для вирішення даної наукової проблематики застосовано: структурний метод; порівняльного аналізу емпіричних даних; абстрактно-логічного узагальнення. Результати. У роботі проаналізовано вплив заробітної плати на рівень безробіття в контексті соціальної відповідальності роботодавців. На основі аналізу визначено резерви щодо зниження безробіття та поліпшення соціальних стандартів життя населення через підвищення рівня його заробітної плати. Вказано на пріоритетні напрямки його перетворення в ефективний інструмент соціально-економічного розвитку промислового регіону. Наукова новизна. У процесі аналізу впливу заробітної плати на рівень безробіття в контексті соціальної відповідальності роботодавців висновки та пропозиції здійснені під призмою специфіки Дніпропетровської області як промислового регіону. Практична значимість. Окремі результати та висновки статті можуть бути використані органами місцевої влади та місцевого самоврядування промислових областей.
EN: Object. The work is devoted to the analysis of the impact of wages on the unemployment rate in the context of social responsibility of employers and the specification of measures to reduce unemployment. Methods. To solve this scientific problem used: structural method; comparative analysis of empirical data; abstract-logical generalization. Results. The paper analyzes the impact of wages on unemployment in the context of social responsibility of employers. Based on the analysis, reserves for reducing unemployment and improving social living standards by raising the level of wages have been identified. The priority directions of its transformation into an effective tool of socio-economic development of the industrial region are indicated. Scientific novelty. In the process of analyzing the impact of wages on the unemployment rate in the context of social responsibility of employers, conclusions and proposals are made under the prism of the specifics of the Dnipropetrovsk region as an industrial region. Practical significance. Some results and conclusions of the article can be used by local authorities and local governments of industrial areas.
Description
П. Коренюк: ORCID 0000-0001-8321-3199; Л. Коренюк: ORCID 0000-0003-3187-3288
Keywords
заробітна плата, безробіття, соціальна відповідальність, соціальні робочі стандарти, сила, salary wage, unemployment, social responsibility, social labor standards, force, КФЕБ
Citation
Коренюк П. І., Коренюк Л. В. Вплив заробітної плати на рівень безробіття в контексті соціальної відповідальності роботодавців. . Review of Transport Economics and Management. 2021. Вип. 5 (21). С. 148–154. DOI: 10.15802/rtem2021/243655.