Психолого-педагогічні технології вдосконалення системи підготовки спортсменів (на прикладі темпоральності досвіду)

Abstract
UKR: Ігнорування предметом вивчення темпоральності досвіду під час підготовки спортсменів зрозуміло, збіднює можливості соціального проектування. Вимога сьогодення у філософському осмисленні непростого вивчення та застосування досвіду, його використання при соціальному проектуванні системи спортивної підготовки. Звертаючись до аналізу досліджень, проведених останніми роками, звернемо увагу на досить вузьке коло публікацій, присвячених проблемі вивчення та застосування досвіду у завданнях його використання під час проектування соціальних систем. Необхідно визначити роль вивчення та використання досвіду провідних фахівців, довівши, що індивідуальний досвід фахівців є важливим елементом у розробці сучасної стратегії реформ та створення системи підготовки спортсменів. Метою статті було проаналізувати філософський та соціокультурний контекст використання досвіду підготовки спортсменів вищого рівня майстерності у завданнях темпоральності досвіду (перенесення його у майбутнє), тобто нової, бажаної системи спорту в Україні, що розвивається. У нашому дослідженні темпоральність використовувалась у контексті виявлення, оцінки та узагальнення індивідуального досвіду її носіїв під час проектування нової системи спорту найвищих досягнень в Україні. Дія конструкту розгортається у часовому просторі. Дослідження показали, що суть психолого – педагогічної компетентності спеціаліста у сфері спорту розкривається через постійне поповнення своїх знань та їх адаптація до фізичної культури та спорту; знання про побудову фізкультурно-педагогічного процесу як об'єкта проектування; систематичний опис та пояснення проблем, що виникають у галузі спорту, з погляду науки (гносеологічна функція); уміння застосовувати у фізкультурно-педагогічному процесі сучасні психолого-педагогічні технології дослідження. При переході спортсмена від етапу до наступного етапу у своїй спортивній картері, його відповідальність і вплив як активного суб'єкта на досягнення змагального результату постійно зростають. Це необхідно враховувати, по-перше, під час професійної підготовки спортивних тренерів. І, по-друге, використовувати тренерами під час подальшого вдосконалення системи підготовки спортсменів.
ENG: Ignoring the subject of the study of the temporality of experience in the training of athletes is understandable, impoverishes the possibilities of social design. The requirement of the present in the philosophical understanding of the difficult study and application of experience, its use in the social design of sports training. Turning to the analysis of research conducted in recent years, we draw attention to a rather narrow range of publications on the study and application of experience in the tasks of its use in the design of social systems. It is necessary to determine role of studying and using the experience of leading specialists, proving that the individual experience of specialists is and important element in developing a modern reform strategy and creating a system of training athletes. The aim of the article was to analyze the philosophical and sociocultural context of using the experience of training athletes of the highest level of skill in the temporality of experience (transfer it to the future), ie a new, desirable system of sports in developing Ukraine. In our study, temporality was used in the context of identifying, evaluating and summarizing the individual experience of its bearers when designing a new system of sports of the highest achievements in Ukraine. The action of the construct unfolds in time space. Research has shown that the essence of psychological – pedagogical competence of a specialist in the field of sports is revealed through the constant replenishment of their knowledge and their adaptation to physical culture and sports; knowledge of the construction of physical culture and pedagogical process as an object of design; systematic description and explanation of problems that arise in the field of sports, in terms of science (epistemological function); ability to apply modern psychological and pedagogical research technologies in the physical culture and pedagogical process. During the transition of an athlete from one stage to the next in his sports career, his responsibility and influence as an active subject to achieve a competitive result are constantly growing. This must be taken into account, first, during the training of sports coaches. And, secondly, to use coaches during the further improvement of the system of training athletes.
Description
O. Sheviakov: ORCID 0000-0001-8348-1935, I. Burlakova: ORCID: 0000-0002-6043-4359, T. Kondes: ORCID: 0000-0001-8514-9389
Keywords
тимчасовість, досвід фахівців, розробка стратегії розвитку спорту, вищі досягнення проектування системи підготовки спортсменів, temporality, experience of specialists, development of sports development strategy, higher achievements of designing of the system of training of athletes, КФЕБ
Citation
Шевяков О. В., Бурлакова І. А., Кондес Т. В. Психолого-педагогічні технології вдосконалення системи підготовки спортсменів (на прикладі темпоральності досвіду). Вчені записки Університету «КРОК». Київ, 2021. Вип. № 4. С. 240–248. DOI: 10.31732/2663-2209-2021-64-240-248.