Формування процесів стратегічного менеджменту підприємств малого бізнесу в умовах кризи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Визначити роль держави у діяльності підприємств малого бізнесу в умовах кризи, напрями підтримки малого та середнього підприємництва. Узагальнити важливі чинники впливу на діяльність підприємств малого бізнесу в умовах кризи. Запропонувати оновлені управлінські інструменти щодо удосконалення процесів стратегічного менеджменту у підприємствах, а саме: «процеси реінжинірингу», впровадження яких забезпечить їх інноваційний розвиток. Методика. Методичну основу наукового дослідження, з питання формування процесів стратегічного менеджменту підприємств малого бізнесу в умовах кризи, становлять урядові документи, матеріали Державної служби статистики України, матеріали Міністерства економіки України та ін. Автори пропонують впроваджувати у діяльність підприємств у сучасних кризових умовах «процеси реінжинірингу» та зазначають найважливіші з них. Результати. Наукове дослідження з даної теми передбачало дослідження авторами низки нормативно-правових документів, які регулюють діяльність малих підприємств, стану розвитку малого бізнесу та підприємництва в Україні, а також показників України в «Індексі політики у сфері МСП: Країни Східного партнерства 2020». Наукова новизна. Автори вважають, що підприємства малого бізнесу в Україні, які функціонують в умовах кризи, для більш динамічного зростання, повинні періодично аналізувати стратегічні плани, робити узагальнюючі висновки відповідно до ринкових умов та впроваджувати «процеси реінжинірингу». Практична значимість. Впровадження «процесів реінжинірингу» в умовах кризи у діяльність підприємств, створює для них нові можливості, а саме: легше адаптуватися до негативних впливів, оптимізувати діяльність підприємств, попередити можливі майбутні втрати, забезпечити вищий рівень економічного розвитку тощо.
ENG: Purpose. To de fine the role of the state in small business activity in crisis conditions, directions of support of small and medium enterprises. Summa rise the important factors that in flounce small business activity in the crisis. To of for up date dmanagementtoolsonimprovementofstrategicmanagementprocessesinenterprises, namely: "Reengineering processes", implementation of which will ensure their innovative development. Method. The methodological basis of the scientific research, on the issue of formation of processes of state mismanagement of small business enterprises in crisis conditions, are government documents, material soft the State Statistics Service of Ukraine, materials of the Ministry of Economy of Ukraine, etc. the authors propose to introduce in to the activity of enterprises in the modern crisis conditions "Reengineering processes" and note the most important ones. Results. There search on this topic included research by authors of a number of normative and legal documents regulating small enterprises, the state of small business and entrepreneur ship development in Ukraine, as well a indicators of Ukraine in the "Index of SME Policy: Eastern Partnership countries 2020". Scientific novelty. The authors believe that small business enterprises in Ukraine, which operate in crisis conditions, for more dynamic growth, should periodically analyze strategic plans, make generalizing conclusions in accordance with market conditions and implement "reengineering processes". Practical significance. Introduction of "Reengineering processes" in the conditions of crisis into the activ it yofenter prises creates new opportunities for them, namely: It is easier to adapt to negative influences, to optimize the activity of enterprises, to prevent possible future losses, to provide higher level of economic development, etc.
Description
L. Sadula: ORCID 0000-0002-1951-287X, R. Soguiko: ORCID 0000-0001-9293-6321.
Keywords
криза економічна, малий бізнес, реінжиніринг, реінжиніринг бізнес – процесів, economic crisis, small business, reengineering, business process reengineering, КФЕБ
Citation
Садула Л. М., Ханнуф К. Є., Согуйко Р. Р. Формування процесів стратегічного менеджменту підприємств малого бізнесу в умовах кризи. Review of Transport Economics and Management. 2021. Вип. 6 (22). С. 27–33. DOI: 10.15802/rtem2021/259239.