Випуск 6 (22) (RTEM)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Організаційно - правовий інструментарій збалансування волі перших керівників держави з думкою громадськості – необхідна компонента удосконалення системи державного управління (Організаційно-правові моменти участі громадськості в управлінні державою)
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Андрушків, Б. М.; Головкова, Людмила Степанівна; Кирич, Наталія Богданівна; Погайдак, О. Б.; Шерстюк, Р. П.; Безкоровайний, З. Г.; Ханнуф, Катерина Євгенівна
  UKR: Мета. У статті піднято проблему удосконалення державного управління в умовах перманентного реформування посттоталітарного суспільства. Розкрито взаємозв'язок використання громадської ініціативи у цьому процесі з ефективністю державного управління, раціональним використанням ресурсів, висхідним розвитком суспільства. Результати. За результатами вивчення громадської думки та наявними публікаціями вироблено пропозиції з визначення напрямів удосконалення управління. Розглянуто характер прорахунків та ріст можливих збитків від низької відповідальності за непрофесійні рішення або її відсутності в управлінців. Наведено приклади отримання можливих позитивних змін у сфері управління у результаті збалансування як волі Перших осіб Держави з громадською думкою, так і на низових рівнях управління, усунення прорахунків в національній економіці та розвитку суспільства і держави загалом. Наукова новизна. Обґрунтовано правові та законодавчі причини відсутності відповідальності за результати управління та шляхи і методи її забезпечення. Запропоновано принципи, які спроектувавши на будь-яку галузь національної економіки чи у регіональному плані дозволять, посилити відповідальність за прийняті рішення та таким чином забезпечити підвищення ефективності управління. Вироблено рекомендації підтримки поряд з концептом відповідальності, організаційно-правових механізмів збалансування волі першого керівника з громадською думкою на всіх управлінських рівнях від керівників підприємств до Першого керівника Державного рівня, формування кодексу моральності ін. Практична значимість творчої ідеї полягає у широких можливостях використання запропонованих розробок і пропозиції у цій сфері в практичну управлінську діяльність. При внесенні корективу в статут підприємства, галузі чи іншого господарського та державного формування, та кодекс правил поведінки держслужбовця, менеджера, пересічного працівника, підприємця, власника, дозволить сформувати сприятливий, творчий клімат на місцях та забезпечити стабільність у суспільстві.
 • Item
  Чинники впливу на систему управління соціально-економічним розвитком регіонів України
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Добрик, Лілія Олександрівна; Коренюк, Людмила Володимирівна; Руденко, Марина Вадимівна; Железняк, Вiкторiя Валеріївна
  UKR: Мета. Полягає у визначенні чинників впливу на систему управління соціально-економічним розвитком регіонів держави, їх класифікацію відповідно до цільових пріоритетів регіонального розвитку під впливом інтеграційних процесів входження України в європейське співтовариство. Методика. Дослідження ґрунтується на використанні загальнонаукових та спеціальних методів. У ході роботи використовувалися теоретичні та емпірічні методи, економічні, статистичні методи дослідження, метод порівняння, методи стратегічного управління, системного підходу й аналізу. Функціонально-структурне моделювання надало можливість сформулювати висновок про загальні функції ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем як важливої складової стратегічних програм регіонального розвитку. Результати. В даному дослідженні цільові пріоритети системи управління соціально-економічним розвитком регіонів країни були представлені схематично з урахуванням цілей і напрямів регіонального розвитку, закріплених в законодавстві України. Урахування регіональних особливостей впливу чинників на систему управління соціально-економічним розвитком регіону держави надало підстави для формування авторського погляду. Було запропоновано чинники за змістом впливу на систему управління розвитком регіону брати за основу у процесі формування та реалізації індикативної моделі ефективності розвитку регіональних соціально-економічних систем.
 • Item
  Управління комунікативними процесами підприємств у сучасних умовах: мотиваційні аспекти взаємодії із споживачами
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Садула, Л. М.; Величко, О. О.; Добрик, Лілія Олександрівна
  UKR: Мета. Метою наукової праці є дослідження комунікативних процесів підприємств в сучасних умовах, з урахуванням мотиваційних аспектів взаємодії із споживачами та зміни поведінки їх на ринку товарів і послуг. Запропонувати перспективні напрями взаємодії підприємств із споживачами товарів і послуг у сучасних умовах розвитку ринку та засоби їх досягнення. Це забезпечить вищий рівень вигід, які отримають споживачі при купівлі товарів чи послуг підприємств, що краще збалансує економічні та іміджеві результати діяльності усіх учасників ринку. Методика. Методичну основу дослідження становлять наукові праці зарубіжних та вітчизняних авторів з даного питання, матеріали Державної служби статистики України, Міністерства Фінансів України, а також інша доступна інформація з офіційних сайтів. Автори вважають, що мотиваційні аспекти взаємодії із споживачами на товари чи послуги підприємств, в сучасних умовах розвитку національної економіки, під впливом різних чинників, можна активізувати через їх мотивацію. Результати. У статті досліджено сутність комунікативних процесів підприємств, загальну цінність для споживачів, сукупність вигід для них та загальні витрати, що дозволяють їм зробити порівняння та прийняти остаточне рішення щодо купівлі товарів чи послуг. Автори запропонували основні концептуальні засади, що впливатимуть на мотивацію споживачів купувати певні товари чи послуги підприємств та засоби їх досягнення. Це створить нові можливості для більш успішної взаємодії між підприємствами та споживачами, підвищить рівень їх задоволення, об’єднає цілі економічної поведінки учасників ринку товарів і послуг, а також зменшить ризики для учасників таких процесів. Наукова новизна. Авторами доведено, що в сучасних економічних умовах поведінка споживачів зазнає еволюції. Підприємства повинні враховувати різні аспекти такої еволюції, у т.ч. мотиваційні аспекти. У статті запропоновано,для практичного впровадження підприємствами, низку практичних заходів та засоби їх досягнення. Практична значимість. Впровадження у практичну діяльність запропонованих авторами перспективних напрямів взаємодії підприємств із споживачами товарів і послуг у сучасних умовах розвитку ринку та засобів їх досягнення - збільшить обсяги продажу товарів та послуг, активізує ринковий попит, забезпечить інноваційний розвиток підприємств, краще збалансує взаємодію учасників ринку, підвищить рівень задоволення споживачів тощо.
 • Item
  Формування процесів стратегічного менеджменту підприємств малого бізнесу в умовах кризи
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Садула, Л. М.; Ханнуф, Катерина Євгенівна; Согуйко, Р. Р.
  UKR: Мета. Визначити роль держави у діяльності підприємств малого бізнесу в умовах кризи, напрями підтримки малого та середнього підприємництва. Узагальнити важливі чинники впливу на діяльність підприємств малого бізнесу в умовах кризи. Запропонувати оновлені управлінські інструменти щодо удосконалення процесів стратегічного менеджменту у підприємствах, а саме: «процеси реінжинірингу», впровадження яких забезпечить їх інноваційний розвиток. Методика. Методичну основу наукового дослідження, з питання формування процесів стратегічного менеджменту підприємств малого бізнесу в умовах кризи, становлять урядові документи, матеріали Державної служби статистики України, матеріали Міністерства економіки України та ін. Автори пропонують впроваджувати у діяльність підприємств у сучасних кризових умовах «процеси реінжинірингу» та зазначають найважливіші з них. Результати. Наукове дослідження з даної теми передбачало дослідження авторами низки нормативно-правових документів, які регулюють діяльність малих підприємств, стану розвитку малого бізнесу та підприємництва в Україні, а також показників України в «Індексі політики у сфері МСП: Країни Східного партнерства 2020». Наукова новизна. Автори вважають, що підприємства малого бізнесу в Україні, які функціонують в умовах кризи, для більш динамічного зростання, повинні періодично аналізувати стратегічні плани, робити узагальнюючі висновки відповідно до ринкових умов та впроваджувати «процеси реінжинірингу». Практична значимість. Впровадження «процесів реінжинірингу» в умовах кризи у діяльність підприємств, створює для них нові можливості, а саме: легше адаптуватися до негативних впливів, оптимізувати діяльність підприємств, попередити можливі майбутні втрати, забезпечити вищий рівень економічного розвитку тощо.
 • Item
  Формування цілісної концепції збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі областей України
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2021) Головкова, Людмила Степанівна; Юхновська, Юлія Олександрівна
  UKR: У статті запропонована та обґрунтована цілісна концепція збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі, яка ґрунтується на методології маржиналізму та філософії позитивізму, гедонізму та утилітаризму, яка складається із сукупності послідовних та логічних етапів; охоплює економічні дії, пов’язані зі балансуванням ринкових процесів і поза ринкову діяльність на різних рівнях державного і недержавного управління. Визначена класифікація параметрів, які впливають на збалансованість розвитку потенціалу туристичної галузі областей України, які працюють ззовні, а також внутрішні чинники, що формуються всередині самої області. Найважливішою класифікаційною ознакою параметрів збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі областей та країни є взаємозв’язок структурних елементів (туристичні центри, туристичні райони тощо). Визначено формування нових можливостей та вигод при збалансованому розвитку потенціалу туристичної галузі внаслідок участі у кластері.