Формування цілісної концепції збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі областей України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Abstract
UKR: У статті запропонована та обґрунтована цілісна концепція збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі, яка ґрунтується на методології маржиналізму та філософії позитивізму, гедонізму та утилітаризму, яка складається із сукупності послідовних та логічних етапів; охоплює економічні дії, пов’язані зі балансуванням ринкових процесів і поза ринкову діяльність на різних рівнях державного і недержавного управління. Визначена класифікація параметрів, які впливають на збалансованість розвитку потенціалу туристичної галузі областей України, які працюють ззовні, а також внутрішні чинники, що формуються всередині самої області. Найважливішою класифікаційною ознакою параметрів збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі областей та країни є взаємозв’язок структурних елементів (туристичні центри, туристичні райони тощо). Визначено формування нових можливостей та вигод при збалансованому розвитку потенціалу туристичної галузі внаслідок участі у кластері.
ENG: The article proposes and substantiates a holistic concept of balanced development of the potential of the tourism industry. This concept is based on the methodology of marginalism and the philosophy of positivism, hedonism and utilitarianism and consists of a set of sequential and logical stages. The concept covers economic activities related to the balancing of market activities and non-market activities at different levels of government and non-government. The authors of the article determined the classification of parameters that affect the balance of development of the potential of the tourism industry in the regions of Ukraine, working from the outside, as well as certain internal factors formed within the region itself. The most important classification feature of the parameters for the balanced development of the potential of the tourism industry of the regions and the country is the relationship of structural elements (tourist centers, tourist areas, etc.). This study defines the formation of new opportunities and benefits with a balanced development of the potential of the tourism industry as a result of participation in the cluster.
Description
L. Golovkova: ORCID 0000-0001-5473-6644, Yu. Yukhnovskaya: ORCID 0000-0003-1643-0825
Keywords
збалансований розвиток, потенціал, туристична галузь, цілісна концепція, соціальна підсистема, економічна підсистема, екологічна підсистема, balanced developmen, potential, tourism industry, holistic concept, social subsystem, economic subsystem, environmental subsystem, КФЕБ
Citation
Головкова Л., Юхновська Ю. Формування цілісної концепції збалансованого розвитку потенціалу туристичної галузі областей України. Review of Transport Economics and Management. 2021. Вип. 6 (22). С. 17–26. DOI: 10.15802/rtem2021/243761.