Сучасна парадигма соціально-економічного розвитку: якою вона має бути?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. Основна мета статті полягає в ознайомленні наукової громадськості з результатами власних макроекономічних досліджень і з тим, яка парадигма має бути прийнята в наш час для ефективного соціально-економічного розвитку держави. Методика. Здійснено критичний аналіз публікацій, присвячених удосконаленню економічної теорії та переходу до нових парадигм. Під час розробки власної соціально-економічної парадигми використано методологічний підхід, згідно з яким розвиток людини і суспільства є головною метою планетарної еволюції, а економіка є лише допоміжною сферою, що забезпечує цей розвиток. Найбільш прийнятною для створення «механізму» економіки запропоновано методологію інженерної діяльності, яка давно добре зарекомендувала себе під час розробки нових технологій та обладнання у промисловості. Результати. В економічному співтоваристві відсутня єдина думка щодо подальшого функціонування економічної теорії та вибору нової парадигми розвитку. Усі парадигми, які ґрунтуються на «прибутковій» ідеології і які не спроможні уникнути криз, є неприйнятними. Соціально-економічною парадигмою можуть називатися лише такі наукові досягнення, які дозволять створити надійний антикризовий «механізм» макроекономіки. Парадигми гуманітарних наук повинні відрізнятися від парадигм фізичних наук тим, що мають показувати кінцеву мету, якої потрібно прагнути. Наукова новизна. Запропоновано абсолютно нову модель соціально-економічного розвитку держави, яка не має аналогів у світовій практиці, а на її основі – нову соціально-економічну парадигму. Описано головні принципи, які мають бути покладені в основу функціонування високоефективного «механізму» макроекономіки. Найважливіший принцип нової економічної моделі полягає у відмові від псевдонаукової категорії «прибуток», яка постійно штовхає економіку в бік криз. Практична значимість. Тільки в Україні впровадження цієї моделі дозволить уже на початковому етапі отримати економічний ефект – більше одного трильйона гривень на рік, а наслідки соціального ефекту можуть бути ще набагато вищими.
ENG: Purpose. The main purpose of the article is to inform the scientific community about the results of their own macroeconomic research, and about what paradigm should be adopted at the present time for the effective socio-economic development of the state. Methodology. A critical analysis of publications devoted to the further improve-ment of economic theory and the transition to new paradigms has been carried out. When developing our own socio-economic paradigm, a methodological approach was used, according to which the development of man and society is the main goal of planetary evolution, and the economy is just an auxiliary sphere that ensures this development. The most suitable methodology for the creation of an economic «mechanism» is the methodology of engineering activity, which has long proven itself well in the creation of new technologies and equipment in industry. Findings. There is no consensus in the economic community about the further development of economic theory and the choice of a new development paradigm. All paradigms that are based on a «profitable» ideology and cannot avoid crises are unac-ceptable. A socio-economic paradigm can only be called such scientific achievements that will allow creating a relia-ble anti-crisis macroeconomic «mechanism». Paradigms in the humanities must differ from paradigms in the physical sciences in that they must show the end goal to be pursued. Originality. A completely new model of the socio-economic development of the state is proposed, which has no analogues in world practice, and on its basis – a new socio-economic paradigm. The main principles that should be the basis for the functioning of a highly efficient macroeconomic «mechanism» are described. The most important principle of the new economic model is the rejection of the pseudo-scientific category of «profits» which constantly pushes the economy towards crises. Practical value. The introduction of this model in Ukraine alone will allow at the initial stage to obtain an economic effect of more than one trillion hryvnia per year, and the consequences of the social effect can be much greater.
Description
В. Мямлін: ORCID 0000-0002-8008-9097
Keywords
економічна парадигма, економічна теорія, макроекономіка, соціально-економічний розвиток, модель високоефективної національної економіки, гуманістична економіка, economic paradigm, economic theory, macroeconomics, socio-economic development, model of highly efficient national economy, humanistic economy, КФЕБ, КВВГ
Citation
Мямлін В. В. Сучасна парадигма соціально-економічного розвитку: якою вона має бути? Наука та прогрес транспорту. 2022. № 3–4 (99–100). С. 14–24. DOI: 10.15802/stp2022/275707.