Проблеми захисту персональних даних в системі фінансового маркетингу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль
Abstract
UKR: Вступ. В умовах значного посилення конкуренції між підприємствами на ринку важливим завданням для них є дотримання ділової етики – принципів та норм поведінки. Вони безпосередньо стосуються як внутрішнього середовища підприємств (розроблення ними товарної, цінової та збутової політики, просування товарів і послуг), так і зовнішнього середовища (обслуговування споживачів, підтримання відносин з постачальниками та посередниками, провадження екологічно безпечної діяльності). Попри те, що технології у сфері захисту інформації швидко прогресують, навіть провідні спеціалісти не завжди можуть гарантувати абсолютну безпеку персональних даних клієнтів. Чим впливовішою і прибутковішою є компанія, тим більше з’являється спроб і способів викрадення важливих даних сторонніми особами та конкуруючими компаніями. У статті окреслено проблеми захисту персональних даних в системі фінансового маркетингу. Мета – систематизувати наукове підґрунтя забезпечення ефективного захисту персональних даних споживачів у системі фінансового маркетингу. Методи. У дослідженні використано загальнонаукові та специфічні методи, що забезпечують достовірність отриманих результатів і висновків: діалектичні, гносеологічні й логічні; індукції, дедукції, наукової абстракції й узагальнення; структурний аналіз; прийоми абстрактно-логічного методу; компаративний та контент-аналіз. Результати. Встановлено, що більшість витоку персональних даних відбувається за рахунок людського фактора – навмисні чи ненавмисні дії працівників підприємств. Визначено основні причини витоку інформації за межі підприємства. Згруповано методи забезпечення захисту персональних даних: організаційно-економічні, правові, програмно-технічні. Перспективи. Предметом подальших наукових досліджень є поглиблене вивчення проблем фінансового маркетингу у системі захисту персональних даних.
ENG: Introduction. In the conditions of considerable strengthening of a competition between the enterprises in the market the important task for them is observance of business ethics – principles and norms of behavior. These norms directly concern both the internal environment of enterprises (their development of product, price and sales policy, promotion of goods and services) and the external environment (customer service, maintaining relations with suppliers and intermediaries, conducting environmentally friendly activities). Although information security technologies are advancing rapidly, even leading experts cannot always guarantee the absolute security of customers’ personal data. The bigger, more influential and profitable a company is, the more attempts and ways to steal important data from outsiders and competing companies appear. The article outlines the problems of personal data protection in the financial marketing system. The purpose of the article is to systematize the scientific basis for ensuring effective protection of personal data of consumers of financial marketing. Methods. The study used general scientific and specific methods that ensure the reliability of the results and conclusions: dialectical, epistemological and logical; induction, deduction, scientific abstraction and generalization; structural analysis; techniques of abstract-logical method; comparative and content analysis. Results. It has been established that the majority of personal data leaks occur due to the human factor – intentional or unintentional actions of employees of enterprises. The main reasons for information leakage outside the enterprise have been identified. The methods of ensuring the protection of personal data are grouped into three groups: economically organizational, legal, software and technical. Perspectives. The subject of further scientific research is an in-depth study of the problems of financial marketing in the personal data protection system.
Description
P. Korenyuk: ORCID 0000-0001-8321-3199; L Korenyuk: ORCID 0000-0003-3187-3288
Keywords
фінансовий маркетинг, захист персональний даних, соціально-етичний маркетинг, інформація, споживач, financial marketing, personal data protection, social and ethical marketing, information, consumer, КФЕБ
Citation
Коренюк П. І., Коренюк Л. В., Литвiн О. В. Проблеми захисту персональних даних в системі фінансового маркетингу. Світ фінансів. 2021. № 3 (68). С. 91–100. DOI: 10.35774/SF2021.03.091.