Дослідження впливу зовнішніх факторів на протікання струму в тональних рейкових колах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Дипломна робота виконана на 31 сторінках, містить 8 рисунків, 18 формул та 15 використаних джерел. В дипломній роботі проведено аналітичний огляд літератури з питань підвищення надійності роботи рейкових кіл АБТЦ, - ТРЦ та безпеки руху. Відповідно до галузевих вимог необхідно провадити щоденний контроль напруг на рейкових колах. Відповідно до поставленої в роботі мети досліджено вплив параметрів елементів ТРК на сигнальний струм в рейкових колах. Описано загальні відомості про рейкові кола. Розглянуто тональні рейкові кола. Виконано математичний опис ТРК. Дослідження впливу електромагнітних завад та дестабілізуючих факторів на роботу тональних рейкових кіл. Вплив відхилення параметрів елементів тональних рейкових кіл від номінальних на режими роботи ТРК. Мета дослідження полягає в проведенні аналізу, при цьому видно, що параметри елементів ТРК можуть значно впливати на електричний струм в рейкових колах і приводити до збоїв в їх роботі.
ENG: The thesis is completed on 31 pages, contains 8 figures, 18 formulas and 15 used sources. In the diploma work, an analytical review of the literature on issues of increasing the reliability of rail circuits of ABTC, - TRC and traffic safety was carried out. In accordance with industry requirements, it is necessary to carry out daily control of voltages on rail circles. In accordance with the goal set in the work, the effect of the parameters of the TRK elements on the signal current in the rail circuits was investigated. General information about rail circles is described. Tonal rail circles are considered. A mathematical description of the TRK has been completed. Study of the influence of electromagnetic interference and destabilizing factors on the operation of tonal rail circuits. The influence of the deviation of the parameters of the elements of tonal rail circles from the nominal ones on the modes of operation of the TRC. The purpose of the study is to conduct an analysis, while it is clear that the parameters of the TRK elements can significantly affect the electric current in the rail circuits and lead to malfunctions in their operation.
Description
Keywords
рейкові кола, ТРК, rail track, TRK, ВКР, КАТ
Citation
Нагорний І. А. Дослідження впливу зовнiшнiх факторів на протікання струму в тональних рейкових колах : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник В. І Гаврилюк ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 31 с.