Конкурентні переваги залізниці на ринку транспортних послуг України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ
Abstract
UK: У даній статті розглядаються проблеми опанування ринку транспортних послуг залізничною галуззю, проведено аналіз основних проблем залізниці стосовно перспектив діяльності в умовах ринкової економіки. За допомогою оцінки потенціалу галузі зроблено висновки щодо можливостей опанування національного транспортного ринку залізничним транспортом з метою утримання позиції лідера. Проведено аналіз конкурентних переваг галузі із визначенням основних можливостей, загроз розвитку і перспектив залізниці за допомогою SWOT-аналізу.
RU: В данной статье рассматриваются проблемы овладения рынком транспортных услуг железнодорожным транспортом, Проведен анализ основных проблем касательно перспектив деятельности в условиях рыночных отношений. С помощью оценки потенциала отрасли сделаны выводы относительно возможности завоевания национального транспортного рынка с целью удержания позиций лидера. Проведено анализ конкурентных преимуществ отрасли с определением основных возможностей, угроз в развитии и перспектив железной дороги с помощью SWOT-анализа.
EN: In this article problems of mastering by the market of transport services railway transport are considered, the analysis of the main problems concerning activity prospects in the conditions of the market relations Is carried out. By means of an assessment of capacity of branch conclusions concerning possibility of a gain of the national transport market for the purpose of deduction of positions of the leader are drawn. It is carried out the analysis of competitive advantages of branch with definition of the main opportunities, threats in development and railroad prospects by means of SWOT analysis.
Description
А. Бєлова: ORCID 0000-0003-4106-7351; О. Орловська: ORCID 0000-0002-7225-0717
Keywords
транспортний ринок, SWOT-аналіз, транспортна галузь, конкурентні переваги, конкурентоспроможність, стратегія, залізничний транспорт, транспортный рынок, SWOT-анализ, транспортная отрасль, конкурентные преимущества, стратегия, железнодорожный транспорт, transport market, SWOT analysis, transport branch, competitive advantages, strategy, railway transport, КГП (ЛФ)
Citation
Бєлова, А. І. Конкурентні переваги залізниці на ринку транспортних послуг України : [препринт] / А. І. Бєлова, О. В. Орловська // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту : Серія. Економіка і управління. – Київ, 2013 – Вип. 23-24. – С. 103–109.
Бєлова А. І., Орловська О. В. Конкурентні переваги залізниці на ринку транспортних послуг України. Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту : Серія. Економіка і управління. Київ, 2013 Вип. 23-24. С. 103–109.