Статті КЕГПФЗТ (ЛІ) (Раніше КГСЕП (ЛФ))

Permanent URI for this collection

EN: Articles

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 119
 • Item
  Концепція потестарної політії в контексті консолідуючого націєтворчого міфу
  (Західний науковий центр НАН України та МОН України, ГО «Львівський аналітичний дім», Україна, 2022) Вознюк, Оксана Миколаївна; Поцелуйко, Андрій Богданович
  UKR: У статті доводиться, що Територія України ще з трипільської доби це ойкумена, простір, топос потестарних мегаполітій, органічних соціальних мегаструктур, область потестарної мегакультури. Вказується, що можна окреслити дві соціосистемні (соціосистемотворчі) парадигми -- формалістичну техно-бюрократичну і потестарну (від лат. potestas — влада, міць), таку що базується на неписаному звичаєвому праві, на фундаменті усної соціальної комунікації. На базі останньої можуть створюватись маштабні потестарні мегаполітії, які в індійській традиції називались махаджанападами. Зазначається, що політія (грец. πολιτεία - держава) - поняття, що використовується для позначення політичної одиниці будь-якого рівня (політичної організації того чи іншого суспільства), тобто воно використовується як родове для таких понять, як "громада", "вождівство", "плем'я", "держава" та інших. Потестарна мегаполітія вища форма прояву культури усної соціальної комунікації. Обгрунтовується, що першу парадигму можемо назвати породженням раціоцентричної культури, царством "калькулюючого розуму", другу проявом кордоцентричності. Кордоцентризм (від лат. «cors — серце) — розуміння дійсності не стільки мисленням («головою»), скільки «серцем» — емоціями, почуттями, внутрішнім, «душею».
 • Item
  Розвиток мультимодальних перевезень у транскордонному сполученні між Україною та Європою
  (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро, 2021) Чаркіна, Тетяна Юріївна; Орловська, Олександра Володимирівна; Конюшок, Катерина Максимівна
  UKR: Сучасні умови розвитку національної економіки характеризуються активізацією зовнішньоекономічних відносин України з країнами Європи, посиленням взаєморозуміння між нашими країнами у ділових сферах. Особливого розгляду потребує європейський напрям, політика якого спрямована на розширення можливостей української транспортної системи у зовнішньоекономічній діяльності. Розглянуто питання сучасного стану мультимодальних перевезень в Україні у транскордонному сполученні між Україною та країнами ЄС. Надано увагу об‘єктам інфраструктури як учасникам здійснення мультимодальних зв‘язків. Надано характеристику мультимодальним перевезенням як одному із способів організації доставки пасажирів та вантажів «від дверей до дверей» до пункту призначення за набагато коротший час знаходження у дорозі. Вони є одним із найбільш перспективних способів розвитку транспортних перевезень, які дозволяють доставляти пасажирів та вантажі з оптимальним використанням можливостей задіяних у схемі усіх видів транспорту. Обґрунтовано необхідність розбудови на Закарпатті універсального транспортного хабу, що дозволить підвищити ефективність використання залізничного транспорту та отримати додаткові прибутки від збільшення залізничного туризму, та розвитку міжнародних перевезень.
 • Item
  Impact of the Main Threats from COVID-19 on the Labor Market in the Context of Ensuring Economic Security
  (International Information and Engineering Technology Association, Edmonton, Canada, 2022) Andriyiv, Nataliya; Voloshchuk, Kateryna; Petrukha, Sergii; Orlovska, Olexandra V.; Kurylо, Oksana
  ENG: The main research background involves identifying the factor that today, in the context of a pandemic and hostilities, the issue of labor migration, the labor market is an important problem for ensuring economic security. The main purpose of the article is to determine the major threats from COVID-19 and their impact on the labor market in the context of ensuring economic security. The basis of the methodology includes several theoretical methods for determining the key factors of influence and the method of graph theory and hierarchical ordering, which made it possible to structure the level of influence of these threats. The research process included identifying the main threats that negatively affect the labor market due to the onset of the pandemic and demonstrating the proposed methodological approach to streamlining their level of influence. Research conclusions shows that we have formed a model of hierarchical ordering of the influence of the principal threats from COVID-19 on the labor market in the context of ensuring economic security. Based on the results of the study, our suggestions are the proof of the fact that in modern economic conditions, theses of comprehensive research and monitoring of all negative factors that can affect the labor market are extremely relevant.
 • Item
  Світові економічні кризи: причини виникнення, наслідки та шляхи подолання
  (Національний лісотехнічний університет України, Львів, 2015) Орловська, Олександра Володимирівна
  UK: В статті досліджується та аналізується історія розвитку та передумови виникнення світових криз. Проведено аналіз робіт відомих економістів та політиків світового рівня стосовно природи виникнення економічних та фінансових криз та їх наслідків для світової економіки. Розглянуто та надано аналіз причин виникнення економічних криз в Україні та визначені основні проблеми національної економіки.
 • Item
  Hubs as a Key Tool for Improving the Quality of the Service and Development of Multimodal Passenger Traffic
  (The Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Katowice, Poland, 2022) Pshinko, Oleksandr M.; Charkina, Tetiana Yu.; Martseniuk, Larysa V.; Orlovska, Olexandra V.
  ENG: This article stresses the need to develop multimodal passenger transport. Particular attention is paid to the construction of HUBs based on railway stations. HUB is the transport interchange node, passenger complex, which redistributes passenger flows between transport modes and directions. They allow to optimize transportation processes, as well as to create an infrastructure for convenient and fast passenger transfer between different transport modes. The preconditions for creating organizational conditions to ensure the sustainable development of the passenger railway transport sector are outlined. In the near future, combined passenger transport with the participation of several modes of transport will attract tourists from around the world. The authors’ concept of the term “passenger comfort zone” is proposed, which takes into account all the needs of modern tourists. The mechanism of multimodal transportations of passengers by railway transport in interaction with other participants of the servicing process is presented. A model of institutional support for the development of multimodal passenger railway transport is proposed to create conditions for integrated transport services for passengers by the passenger railway transport complex. The expediency of forming a system of railway passenger HUBs in Ukraine is vital to attracting investments to improve transport and tourism infrastructure, as well as to roll stock and a range of services for the benefit of all stakeholders in the transport sector (e.g., the state, investors, and passengers).
 • Item
  Значення та проблеми вивчення лінгвогуманітарних дисциплін при підготовці інженерів залізничного транспорту на початку ХХІ століття
  (Херсонська академія неперервної освіти, Херсон, 2021) Шаргун, Тетяна Олексіївна; Поцелуйко, Андрій Богданович
  UKR: Стаття присвячена одній з актуальних тем підготовки майбутніх інженерів залізничного транспорту – вивченню лінгвогуманітарних дисциплін, набуттю професійно спрямованої іншомовної компетентності. Розкривається сутність таких понять, як: стратегія навчання іноземних мов, комунікативна компетентність, особистісно орієнтований (особистісно розвиваючий) підхід в освіті, який передбачає навчально- професійний процес, де суб’єкту надається можливість реалізувати себе як особистість. Основна увага зосереджується на тому, що комунікативні вміння повинні розглядатись як важливий компонент структури професійної компетентності інженера будь-якого профілю, зокрема залізничного. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури обґрунтовується значення гуманістичного аспекту освітнього процесу, оскільки жорстке конкурентне середовище потенційно містить у собі загрозу дегуманізації, то надзвичайно важливим є ставити акцент на проблемі особистісного розвитку студента. Висвітлюється значення та роль євроінтеграційного процесу. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти визначають основні напрями професійної підготовки фахівців на початку ХХІ століття, що передбачає досягнення студентами технічного закладу освіти достатнього рівня іншомовної комунікативної компетенції у професійній сфері спілкування. Встановлено, що завдання формування лінгвогуманітарної культури у студентів передбачає: вивчення загальнотеоретичних основ культурного розвитку особистості студента і підготовку його до виконання ролі суб’єкта діалогу культур, з чого випливає визначення стратегії лінгвістичної освіти з урахуванням соціокультурного контексту вивчення іноземних мов і його ціннісно-орієнтаційного змісту. Особливу роль відіграє відбір культурознавчого матеріалу для заданих навчальних цілей, його дидактичне структурування та наукова розробка технологій реалізації для конкретних дидактичних контекстів (при ґрунтовному аналізі навчальної іншомовної літератури на предмет її придатності або адаптованості в заданих умовах).
 • Item
  Формування професійної культури майбутніх фахівців крізь аспекти навчання хмарними технологіями
  (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Одеса, 2021) Вознюк, Оксана Миколаївна; Лехіцький, Тарас Володимирович
  UKR: Стаття присвячена актуальній проблемі вищої освіти – формуванню професійної культури майбутніх фахівців засобами сучасної освіти, а саме застосуванням хмарних технологій. Розкривається суть таких понять, як «професійна культура», «навчальний процес», «хмарні технології», «освітня діяльність». Основна увага зосереджується на методичних засадах формування професійної культури майбутніх фахівців у закладах вищої освіти. Національна освіта на сучасних етапах свого розвитку досить уваги приділяє умовам формування професійної культури, зокрема й у період навчання за допомогою хмарних технологій. Запорукою знаннєвої складової частини майбутнього фахівця є професійна культура. Фахівець повинен панувати всі компоненти професійної культури, уміти правильно вирішувати завдання будь-якої складності. Висвітлюються критерії, показники та рівні сформованості досліджуваного явища. На основі аналізу педагогічної літератури обґрунтовуються впливи на процеси формування професійної культури сучасними методами дистанційного навчання. Зазначається, що хмарні технології натепер є невід’ємною складовою частиною навчально-виховних процесів у закладах вищої освіти, розглядаються серед технологій для формування професійних компетентностей. Приділяється увага питанню інформатизації суспільства, що передбачає інформатизацію галузі науки й освіти, у якій формуються пізнавальні процеси й соціально-економічні явища, що в майбутньому сприяє прогресивному розвитку суспільства загалом. Хмарні технології виявилися високоефективними для задоволення освітніх потреб. Професійна культура розглядається на таких рівнях розвитку (початковий рівень, вищий рівень), що несуть у собі обсяг професійного світогляду, професійних знань, інтересів і вмінь, здатності розв’язувати завдання. Нові освітні стандарти, хмарні технології допомагають формуванню нової інформаційної культури педагога та здобувача освіти, що надають унікальну можливість поєднати проєктну методику й інформаційно-комунікаційні технології. Використання хмарних технологій у навчальному процесі дозволяє зробити освітній простір відкритим. Взаємодія новітніх інформаційних досягнень взаємопов’язана з формуванням у здобувачів освіти професійних знань, міжкультурного спілкування, професійної культури.
 • Item
  Логістичний підхід до планування вантажних перевезень та комерційних операцій на залізничному транспорті
  (Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ, 2013) Копитко, Василь Іванович; Орловська, Олександра Володимирівна
  UK: Вступ: у даній статті розглядається питання застосування логістики та її інструментарію при здійсненні вантажних та комерційних перевезень залізницею. Мета статті полягає у розкритті ролі, функцій і принципів логістики при плануванні вантажних перевезень залізничним транспортом. Результати: основну увагу приділено впровадженню логістики при розробці ефективних транспортних маршрутів з метою підвищення рівня надання комерційних послуг потенційним клієнтам. Висновки: запропоновано шляхи впровадження логістичних підходів у комерційну роботу залізничної галузі.
 • Item
  Дух берсеркерів
  (Західний науковий центр НАН України та МОН України, ГО «Львівський аналітичний дім», Україна, 2021) Поцелуйко, Андрій Богданович
  UK: Розглядається основа архаїчного підгрунтя української етнокультурної спадщини за допомогою методологічних принципів порівняльної індоєвропейської міфології та висновків порівняльно-історичного індоєвропейського мовознавства. Реконструюються та аналізуються загальноїндоєвропейські соціо-функціональні архетипи, досліджуються загальноіндоєвропейські міфологем.
 • Item
  The Impact of European Educational Integration on the Process Study of Foreign Languages in Institutions of Higher Education of Ukraine
  (Medknow Publications, Malaysia, 2020) Zheliaskov, Vasyl; Krasnopolskyi, Volodymyr; Sharhun, Tetiana; Ihnatenko, Victoriia; Hinsirovska, Iryna; Tymofyeyeva, Oksana
  EN: The article reviews the integration into the world educational space, the outlined period is marked by the following trends: paradigmatic (introduction of values of national authenticity in the study of foreign languages by future specialists in the maritime field); structural-educational (development of curricula on the basis of educational-professional program and structurallogical scheme of training); semantic (deepening of the branch direction of the content of foreign language education); instrumental and methodical (introduction of a communicative approach, computerization of education, expansion of the list of educational literature with manuals of foreign publishers). The integration period (2003 - 2017) is considered, which is marked by the introduction of European norms and standards in education, updating the content, forms and methods of teaching. In particular, in 2009 it was investigated that in the process of European integration into the world educational space the emphasis was shifted from theoretical to practical training, the competence approach was introduced; reformatted programs, curricula, etc., which are consistent with European integration areas and European standards; formation of higher education students' ability to learn throughout life. In the educational activity of learning a foreign language, the interaction between teacher and cadet changes, the importance of foreign languages is updated, information and communication technologies are actively used during the control of knowledge of foreign languages. At the same time, the unwillingness of institutions to implement reforms can be traced (lack of professional teachers, incorrect use of forms, methods and means of teaching). The analysis of the source base was carried out, which allowed to state the tendencies of the integration period. Perspective directions of using productive ideas of historical and pedagogical experience for improvement of foreign language professional training of future specialists of the maritime branch are revealed.
 • Item
  Educational Dialogue in the Conditions of Edification of Primary Education: Axiological Aspect
  (United States, 2020) Yashchuk, Inna P.; Vykhrushch, Vira O.; Rusnak, Ivan S.; Sharhun, Tetiana; Vasylyk, Maryna S.
  EN: The article presents an empirical research of the problem of educational edification in the axiological plane, analyzes scientific literature, history, and strategies of edificatory changes in response to contemporary challenges in primary education, substantiates the features of cultural and historical and pedagogical processes related to the changes in pedagogical mentality in the context of edification and the new paradigm of education. The essence of edifying changes in the sphere of human culture and educational activity as a part of this culture are analyzed, including systematized general historical and pedagogical and general pedagogical foundations of edification in elementary education through educational dialogue as the means of active formation of a personality of the younger student. It is established that valuable and epistemological anthropocentrism determine the specifics of social philosophical analysis of the role of human-centric education, that sociocentrism of the sociological approach promotes the integration of modern theories into a unified methodological educational strategy, and that in the world a hermeneutical-dialogical tradition has been created, according to which a person develops through action and dialogue that which connects him with culture and the world. The credibility of the research results was confirmed by means of a Mann-Whitney U-test and the accuracy criterion for the differences of averages of the student's t-test for independent selections. On the basis of the research conducted the problems and directions are defined, and strategic, general pedagogical means of changes bringing edification through educational dialogue in primary education are outlined as an effective direction of its reformation.
 • Item
  Базові риси релігійно-світоглядних вірувань давніх індоєвропейців
  (Західний науковий центр НАН України та МОН України, ГО «Львівський аналітичний дім», Україна, 2021) Поцелуйко, Андрій Богданович
  UK: Розглядаються дофілософські світоглядні уявлення стародавніх індоєвропейських народів. Дослідження опирається на методологію сучасної порівняльної індоєвропейської міфології, зокрема на теорію трихотомічної соціо-функціональної структури індоєвропейської ідеології.
 • Item
  Розробка методу закріплення приватних локомотивів за поїздами
  (Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро, 2020) Санницький, Назар Мирославович; Германюк, Юлія Миколаївна; Шаргун, Тетяна Олексіївна
  UK: Мета. У наш час в Україні відбувається процес реформування ринку залізничних перевезень, що пов’язано з імплементацією директив Європейського Союзу до її законодавства. У результаті цих реформ передбачається відкриття ринку залізничних перевезень для незалежних від Укрзалізниці перевізників. У таких умовах проблема забезпечення доступу рухомого складу до головних і приймально-відправних колій та усунення конфліктних ситуацій із поїзними та маневровими пересуваннями рухомого складу Укрзалізниці може бути вирішена шляхом пропуску поїздів незалежних перевізників за жорстким розкладом руху. Одним із напрямів використання приватних локомотивів є обслуговування пунктів масового завантаження чи вивантаження вантажів. Основним завданням, яке виникає при цьому, є вдосконалення методів закріплення приватних локомотивів за нитками графіка руху поїздів. Методика. Дослідження виконано на основі методів організації експлуатаційної роботи залізниць та методів лінійного програмування. Результати. У роботі розглянуто проблему вдосконалення методів розрахунку величини робочого парку локомотивів. На основі аналізу можливих умов взаємодії АТ «Укрзалізниця» і приватних перевізників визначено, що одним із варіантів використання приватних перевізних компаній на етапі впровадження їх послуг буде обслуговування пунктів масового завантаження чи вивантаження вантажів. У ході дослідження розроблено метод визначення кількості локомотивів шляхом зведення цієї задачі до оптимізаційної задачі про призначення. Наведено приклад розв’язання задачі визначення необхідного робочого парку локомотивів для обслуговування перевезень зернових вантажів, які відправляють у порт відправницькими маршрутами, та розробки графіків їх обігу. Установлено кількість локомотивів, необхідну для обслуговування перевезень, розроблено порядок їх підв’язки до поїздів. Наукова новизна. У дослідженні вдосконалено методи закріплення локомотивів за нитками графіка руху поїздів на основі використання методів лінійного програмування. Практична значимість. Результати роботи дозволяють оцінити потреби робочого парку локомотивів в умовах відкритого ринку залізничних перевезень для незалежних перевізників.
 • Item
  Historical and Pedagogical Aspects of Application of Forms and Methods of Learning Foreign Languages In Institutions of Higher Education of Ukraine
  (Wolters Kluwer Medknow Publications, India, 2020) Syniavska, Alla; Sharhun, Tetiana; Lauta, Olena; Bets, Iryna; Yarmolenko, Mariya; Berezovska, Viktoriia
  EN: The analysis of the source base is carried out in the article, which allows to single out the following tendencies of the unification period: paradigmatic (realization of the ideological imperative in the language and professional training of future specialists in the maritime field); structural-educational (preparation according to unified curricula and programs, reading and translation as a leading type of speech activity); semantic (integration of foreign language training and multicultural education); instrumental and methodical (use of traditional verbal methods, standardized textbooks, limited to information and reproduction exercises). Trends in the study of foreign languages in maritime higher education institutions in the 70s of the XX - early XXI century are found: paradigmatic (consistency with world standards of training future maritime professionals in the study of foreign languages in higher education institutions); structural and educational (standardization of training in higher education institutions with increasing academic freedom of the institution); content (updating the sectoral focus of the content of foreign language education in accordance with international standards); instrumental and methodical introduction of personality-oriented technologies, expansion of educational opportunities, evolution of its forms, methods and means from traditional to innovative). It is determined that the unification period is marked by the fact that the teaching of foreign languages in maritime educational institutions of the outlined period took place according to unified curricula using traditional forms and methods that had a relay character. The leading types of speech activity were reading and listening. The formation of the content of readiness of specialists in the maritime industry provided for the implementation of the ideological imperative, in particular in the process of foreign language training. Identified factors that had a destructive effect on the development of maritime education, such as excessive centralization and unification of management of higher education institutions.
 • Item
  Специфічні «ендемічні» риси протоіндоєвропейської релігії
  (Західний науковий центр НАН України та МОН України, ГО «Львівський аналітичний дім», Україна, 2020) Поцелуйко, Андрій Богданович
  UK: Розглядається основа архаїчного підґрунтя української етнокультурної спадщини за допомогою методологічних принципів порівняльної індоєвропейської міфології та висновків порівняльно-історичного індоєвропейського мовознавства. Реконструюються та аналізуються загально-індоєвропейські соціо-функціональні архетипи, досліджуються загально-індоєвропейські міфологеми.
 • Item
  The Impact of International Labour Migration on the Socio-Economic Development of the Region
  (IAEME Publication, 2020) Khumarova, Nina; Doroshenko, Andrii; Ukhanova, Inna; Matiuk, Тetiana; Kopytko, Vasyl; Poluiaktova, Olha
  EN: The article considers the main aspects of the development of international labour migration and the nature of its impact on the socio-economic development of the region. A method of forecasting migration flows proposed, taking into account the socioeconomic development of the sending and receiving regions. To forecast the migration flows of the region is proposed to use the index of regional migration attractiveness of the region. The article considers and defines the nature and prospects of migration processes, both external and internal, for Ukraine. It is shown that uncontrolled migration flows lead to a deepening of the imbalance of development of the regions of Ukraine. An essential element of migration policy should be the formation of appropriate conditions to reduce the outflow of highly qualified personnel abroad and the formation of mechanisms for the return of migrant workers to Ukraine.
 • Item
  Teaching General Professional Foreign Language Vocabulary Students Based on Integrated Modular Course
  (IAEME Publication, 2020) Sharhun, Tetiana; Tsaryk, Olga; Kuzmenko, Nadiia; Yanovets, Anzhelika; Movchan, Valentyna; Dovbenko, Tetyana
  EN: In this study, an attempt is made to solve the problem of better language training of students at the general professional stage of higher education. Having studied the basic methodological principles of teaching the lexical side of the language, we concluded that the learning process should be organized based on an integrated modular course that teaches English and the subject side of the future field of activity. A set of exercises based on the materials of authentic popular science texts and videos has been developed for the effective formation of lexical skills and abilities. Working with videos is an integral part of the complex and plays a potent activator of the learning process. In the process of learning stimulates the educational and cognitive activity of students, the ability to work independently on educational projects is formed; provides humanitarian and social development of the individual, which, in turn, leads to the development of professional, communicative competence. Experimental training confirmed the effectiveness of the developed method of teaching professionally-oriented vocabulary based on an integrated modular course.
 • Item
  Linguistic and Humanitarian Competence of Future Engineers: The Philosophical and Anthropological Aspect
  (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна, 2020) Sharhun, Tetiana; Potseluiko, Andriy
  EN: In the article the theoretical foundations of forming the linguistic and humanitarian competence of technical university students as an important factor of personal development are discussed, based on the analysis of scientific sources and empirical material. The linguistic humanitarian competence of a specialist with higher technical education is defined as an integrative dynamic structural quality of a personal that combines a set of linguistic, humanitarian, communicative and socio-cultural competences, communicative and cognitive skills. It has been demonstrated that the process of personal development consists primarily in qualitative changes in mental activity, in the formation of new personality traits. The role of competence approach in the organization of the educational process in universities has been studied. The ability to solve problems that arise during the cognitive, technological and mental activities, in the spheres of ethical, social, legal, professional, personal relationships is given the priority. It has been established that the linguistic humanitarian practices are extremely important in the philosophical and anthropological context as one of the key factors of the personal development. Generalized characteristic features of different forms of intelligence are provided. It is stated that the linguistic humanitarian practices develop not only the verbal linguistic intelligence, but also the creativity, that is, the ability to use the results of different types of intelligence. The influence of the linguistic humanities on the social communicativeness of future specialists is highlighted, which is important for the implementation of moral norms as a condition for the social adaptation of an individual. It requires improvement of the content and procedure of the educational process, the development of cognitive independence and commitment of students, the formation of self-education and self-criticism skills, as well as communication skills.
 • Item
  Різновиди древніх ініціаційних практик збережені в українському фольклорі
  (Західний науковий центр НАН України та МОН України, ГО «Львівський аналітичний дім», Україна, 2020) Поцелуйко, Андрій Богданович
  UK: Стаття присвячена дослідженню архаїчного підґрунтя української етнокультурної спадщини за допомогою методологічних принципів порівняльної індоєвропейської міфології та висновків порівняльно-історичного індоєвропейського мовознавства. Реконструюються та аналізуються загальноіндоєвропейські соціофункціональні архетипи, досліджуються загальноіндоєвропейські міфологеми.
 • Item
  Evaluation of the Effectiveness of Implementation Blockchain Technology in Public Administration
  (Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication, Bhopal, India, 2019) Salnikova, Olha; Lagodiienko, Volodymyr; Ivanchenkova, Larysa; Kopytko, Vasyl; Kulak, Nataliia; Usachenko, Oleksandr
  EN: Abstract: One of the new technologies that will determine our future is Blockchain. The article describes the technology of the Blockchain, analyzes the world experience of using the technology, gives examples of the use of the Blockchain in public administration. Special attention is paid to mathematical methods of evaluating the effectiveness of technology implementation in the public sector.