Логістичний підхід до планування вантажних перевезень та комерційних операцій на залізничному транспорті

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Abstract
UK: Вступ: у даній статті розглядається питання застосування логістики та її інструментарію при здійсненні вантажних та комерційних перевезень залізницею. Мета статті полягає у розкритті ролі, функцій і принципів логістики при плануванні вантажних перевезень залізничним транспортом. Результати: основну увагу приділено впровадженню логістики при розробці ефективних транспортних маршрутів з метою підвищення рівня надання комерційних послуг потенційним клієнтам. Висновки: запропоновано шляхи впровадження логістичних підходів у комерційну роботу залізничної галузі.
RU: Введение: в данной статье рассматривается вопрос применения логистики и ее инструментария при осуществлении грузовых и коммерческих перевозок по железной дороге. Цель статьи заключается в раскрытии роли функций и принципов логистики при планировании грузовых перевозок железнодорожным транспортом. Результаты основное внимание уделено внедрению логистики при разработке эффективных транспортных маршрутов с целью повышения уровня предоставления коммерческих услуг потенциальным клиентам. Выводы: предложены пути внедрения логистических подходов в коммерческую работу железнодорожной отрасли.
EN: Introduction: This article discusses the use of logistics and its tools in the implementation of freight and commercial transportation by rail. The purpose of the article is in uncovering the role , functions and principles of logistics in the planning of freight by rail. Results focuses on the implementation of logistics in the development of efficient transport routes in order to improve the provision of commercial services to potential clients. Conclusions: The ways of implementing logistic approaches in commercial operation the railway industry .
Description
В. Копитко: ORCID 0000-0003-2457-1505; О. Орловська: ORCID 0000-0002-7225-0717
Keywords
транспорт, залізниця, комерційні перевезення, логістика, вантажні перевезення, ринкова економіка, конкурентноздатність, послуги, железная дорога, коммерческие перевозки, логистика, грузовые перевозки, рыночная экономика, конкурентоспособность, услуги, transportation, rail, commercial transportation, freight transportation, logistics, market economy, competitiveness, services, КГП (ЛФ)
Citation
Копитко, В. І. Логістичний підхід до планування вантажних перевезень та комерційних операцій на залізничному транспорті / В. І. Копитко, О. В. Орловська // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 22–29. – DOI: 10.15802/pte.v0i5.19469.