Linguistic and Humanitarian Competence of Future Engineers: The Philosophical and Anthropological Aspect

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Україна
Abstract
EN: In the article the theoretical foundations of forming the linguistic and humanitarian competence of technical university students as an important factor of personal development are discussed, based on the analysis of scientific sources and empirical material. The linguistic humanitarian competence of a specialist with higher technical education is defined as an integrative dynamic structural quality of a personal that combines a set of linguistic, humanitarian, communicative and socio-cultural competences, communicative and cognitive skills. It has been demonstrated that the process of personal development consists primarily in qualitative changes in mental activity, in the formation of new personality traits. The role of competence approach in the organization of the educational process in universities has been studied. The ability to solve problems that arise during the cognitive, technological and mental activities, in the spheres of ethical, social, legal, professional, personal relationships is given the priority. It has been established that the linguistic humanitarian practices are extremely important in the philosophical and anthropological context as one of the key factors of the personal development. Generalized characteristic features of different forms of intelligence are provided. It is stated that the linguistic humanitarian practices develop not only the verbal linguistic intelligence, but also the creativity, that is, the ability to use the results of different types of intelligence. The influence of the linguistic humanities on the social communicativeness of future specialists is highlighted, which is important for the implementation of moral norms as a condition for the social adaptation of an individual. It requires improvement of the content and procedure of the educational process, the development of cognitive independence and commitment of students, the formation of self-education and self-criticism skills, as well as communication skills.
UK: У статті на основі аналізу наукових джерел та емпіричного матеріалу розкрито теоретичні засади формування лінгвогуманітарної компетентності студентів технічних закладів вищої освіти як вагомого чинника особистісного розвитку. Лінгвогуманітарну компетентність фахівця з вищою технічною освітою визначено як інтегративну динамічну структурно-рівневу якість особистості, що поєднує сукупність лінгвістичних, гуманітарно-комунікативних і соціокультурних компетенцій, комунікативних і пізнавальних здібностей. Показано, що процес особистісного розвитку полягає передусім у якісних змінах психічної діяльності, формуванні нових якостей особистості. Досліджено роль компетентнісного підходу в організації освітнього процесу вищої школи. На перше місце поставлено вміння розв’язувати проблеми, що виникають у пізнавальній, технологічній і психічній діяльності, у сферах етичних, соціальних, правових, професійних, особистих взаємовідносин. Констатовано, що лінгвогуманітарні практики є надзвичайно важливими у філософськоантропологічному контексті як одні з ключових чинників особистісного розвитку. Надано узагальнювальну характеристику різних форм інтелекту. Вказано, що лінгвогуманітарні практики розвивають не лише вербально-лінгвістичний інтелект, але й креативність, тобто здатність користуватися результатами роботи різних видів інтелекту. Висвітлено вплив лінгвогуманітарних наук на соціальну комунікативність майбутніх фахівців, що є важливою для втілення моральних норм як умови соціальної адаптації особистості. Це вимагає удосконалення змісту та процедури освітнього процесу, розвитку пізнавальної самостійності й цілеспрямованості студентів, формування навичок самоосвіти та самокритики, комунікативних умінь.
Description
T. Sharhun: ORCID 0000-0002-6014-4941; A. Potseluiko: ORCID 0000-0002-1078-7615
Keywords
linguistic humanitarian competence, verbal intelligence, creative intelligence, professional development, philosophical and anthropological analysis, лінгвогуманітарна компетентність, вербальний інтелект, креативний інтелект, професійний розвиток, філософсько-антропологічний аналіз, КГСЕП (ЛФ)
Citation
Sharhun T., Potseluiko A. Linguistic and Humanitarian Competence of Future Engineers: The Philosophical and Anthropological Aspect. Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. Дрогобич, 2020. Вип. 10/42. С. 122‒132. DOI: 10.24919/2413-2039.10/42.199852.