Концепція потестарної політії в контексті консолідуючого націєтворчого міфу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Західний науковий центр НАН України та МОН України, ГО «Львівський аналітичний дім», Україна
Abstract
UKR: У статті доводиться, що Територія України ще з трипільської доби це ойкумена, простір, топос потестарних мегаполітій, органічних соціальних мегаструктур, область потестарної мегакультури. Вказується, що можна окреслити дві соціосистемні (соціосистемотворчі) парадигми -- формалістичну техно-бюрократичну і потестарну (від лат. potestas — влада, міць), таку що базується на неписаному звичаєвому праві, на фундаменті усної соціальної комунікації. На базі останньої можуть створюватись маштабні потестарні мегаполітії, які в індійській традиції називались махаджанападами. Зазначається, що політія (грец. πολιτεία - держава) - поняття, що використовується для позначення політичної одиниці будь-якого рівня (політичної організації того чи іншого суспільства), тобто воно використовується як родове для таких понять, як "громада", "вождівство", "плем'я", "держава" та інших. Потестарна мегаполітія вища форма прояву культури усної соціальної комунікації. Обгрунтовується, що першу парадигму можемо назвати породженням раціоцентричної культури, царством "калькулюючого розуму", другу проявом кордоцентричності. Кордоцентризм (від лат. «cors — серце) — розуміння дійсності не стільки мисленням («головою»), скільки «серцем» — емоціями, почуттями, внутрішнім, «душею».
ENG: Ukraine since the Trypillia era is an oikumena, a space, a topos of potestar mega-politys, organic social megastructures. We can outline two socio-systemic (socio-system-creating) paradigms: formalistic techno-bureaucratic and potestar (from the Latin potestas - power, power), which is based on unwritten customary law, on the foundation of oral social communication. On the basis of the latter, large-scale potestar megapolities can be created, which in the Indian tradition were called mahajanapadas. Polity (Greek πολιτεία - state) - a term used to denote a political unit of any level (political organization of a society) it is used as a generic for such concepts as "community", "leadership", "tribe" , "state" and others. Potestar megapolititys is the highest form of manifestation of the culture of oral social communication.
Description
О. Вознюк: ORCID 0000-0002-4186-6113; А. Поцелуйко: ORCID 0000-0002-1078-7615
Keywords
Україна, топос потестарних мегаполітій, потестарна мегаполітія, націєтворчий міф, Ukraine, topos of post-terrestrial megacities, post-terrestrial megacity, nation-building myth, КЕГПФЗТ (ЛІ)
Citation
Вознюк О. М., Поцелуйко А. Б. Концепція потестарної політії в контексті консолідуючого націєтворчого міфу. Психологічні виміри культури, економіки, управління. 2022. Вип. 24. С. 163–171.