Значення та проблеми вивчення лінгвогуманітарних дисциплін при підготовці інженерів залізничного транспорту на початку ХХІ століття

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Херсонська академія неперервної освіти, Херсон
Abstract
UKR: Стаття присвячена одній з актуальних тем підготовки майбутніх інженерів залізничного транспорту – вивченню лінгвогуманітарних дисциплін, набуттю професійно спрямованої іншомовної компетентності. Розкривається сутність таких понять, як: стратегія навчання іноземних мов, комунікативна компетентність, особистісно орієнтований (особистісно розвиваючий) підхід в освіті, який передбачає навчально- професійний процес, де суб’єкту надається можливість реалізувати себе як особистість. Основна увага зосереджується на тому, що комунікативні вміння повинні розглядатись як важливий компонент структури професійної компетентності інженера будь-якого профілю, зокрема залізничного. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури обґрунтовується значення гуманістичного аспекту освітнього процесу, оскільки жорстке конкурентне середовище потенційно містить у собі загрозу дегуманізації, то надзвичайно важливим є ставити акцент на проблемі особистісного розвитку студента. Висвітлюється значення та роль євроінтеграційного процесу. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти визначають основні напрями професійної підготовки фахівців на початку ХХІ століття, що передбачає досягнення студентами технічного закладу освіти достатнього рівня іншомовної комунікативної компетенції у професійній сфері спілкування. Встановлено, що завдання формування лінгвогуманітарної культури у студентів передбачає: вивчення загальнотеоретичних основ культурного розвитку особистості студента і підготовку його до виконання ролі суб’єкта діалогу культур, з чого випливає визначення стратегії лінгвістичної освіти з урахуванням соціокультурного контексту вивчення іноземних мов і його ціннісно-орієнтаційного змісту. Особливу роль відіграє відбір культурознавчого матеріалу для заданих навчальних цілей, його дидактичне структурування та наукова розробка технологій реалізації для конкретних дидактичних контекстів (при ґрунтовному аналізі навчальної іншомовної літератури на предмет її придатності або адаптованості в заданих умовах).
ENG: The article is devoted to one of the topical issues of future railway transport engineers’ training. It is study of lingua-humanities subjects, the acquisition of professionally oriented foreign language competence. The essence isrevealed of such concepts as the strategy of learning foreign languages, communicative competence, personallyoriented (personally developing) approach in education which involves the educational and professional process where the student is given an opportunity to realize himself as a person.The main focus is on the fact that communication skills should be considered as an important component of the engineer’s professional competence structure of any profile, including railway one. Based on the psychological and pedagogical literature analysis, the importance of the humanistic aspect of the educational process is substantiated.Because a tough competitive environment potentially poses a threat of dehumanization, it is extremely important to emphasize the problem of students’ personal development.The significance and role of the European integration process is highlighted. The pan-European recommendations on language education define the main directions of specialists’ vocational training at the beginning of the XXI century which involves the achievement by students of a technical educational institution a sufficient level of foreign language communicative competence in the professional sphere of communication. It is established that the task of forming linguistic-humanitarian culture by students involves studying the general theoretical foundations of student’s personality cultural development and training him to play the role of cultures dialogue subject.From which follows the definition of the linguistic education strategy, taking into account the socio-cultural context of foreign languages studying and its value-oriented content. For given educational purposes a special role plays the selection of cultural material, its didactic structuring and scientific development of implementation technologies for specific didactic contexts (with a thorough analysis of foreign language literature for its suitability or adaptability to given conditions).
Description
А. Поцелуйко: ORCID 0000-0002-1078-7615, T. Шаргун: ORCID 0000-0002-6014-4941
Keywords
лінгвогуманітарні дисципліни, лінгвогуманітарна культура, професійно спрямована іншомовна компетентність, інженер залізничного транспорту, стратегія навчання іноземних мов, комунікативна компетентність, особистісно орієнтований підхід в освіті, особистісно розвиваючий підхід в освіті, linguistic-humanitarian disciplines, linguistic-humanitarian culture, professionally oriented foreign language competence, engineer of railway transport, foreign language learning strategy, communicative competence, personality-oriented approach in education, personally developing approach in education, КГСЕП (ЛФ)
Citation
Шаргун Т. О., Поцелуйко А. Б. Значення та проблеми вивчення лінгвогуманітарних дисциплін при підготовці інженерів залізничного транспорту на початку ХХІ століття. Педагогічний альманах. Херсон, 2021. Вип 49. С. 243–251. DOI: 10.37915/pa.vi49.282.