Формування професійної культури майбутніх фахівців крізь аспекти навчання хмарними технологіями

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Одеса
Abstract
UKR: Стаття присвячена актуальній проблемі вищої освіти – формуванню професійної культури майбутніх фахівців засобами сучасної освіти, а саме застосуванням хмарних технологій. Розкривається суть таких понять, як «професійна культура», «навчальний процес», «хмарні технології», «освітня діяльність». Основна увага зосереджується на методичних засадах формування професійної культури майбутніх фахівців у закладах вищої освіти. Національна освіта на сучасних етапах свого розвитку досить уваги приділяє умовам формування професійної культури, зокрема й у період навчання за допомогою хмарних технологій. Запорукою знаннєвої складової частини майбутнього фахівця є професійна культура. Фахівець повинен панувати всі компоненти професійної культури, уміти правильно вирішувати завдання будь-якої складності. Висвітлюються критерії, показники та рівні сформованості досліджуваного явища. На основі аналізу педагогічної літератури обґрунтовуються впливи на процеси формування професійної культури сучасними методами дистанційного навчання. Зазначається, що хмарні технології натепер є невід’ємною складовою частиною навчально-виховних процесів у закладах вищої освіти, розглядаються серед технологій для формування професійних компетентностей. Приділяється увага питанню інформатизації суспільства, що передбачає інформатизацію галузі науки й освіти, у якій формуються пізнавальні процеси й соціально-економічні явища, що в майбутньому сприяє прогресивному розвитку суспільства загалом. Хмарні технології виявилися високоефективними для задоволення освітніх потреб. Професійна культура розглядається на таких рівнях розвитку (початковий рівень, вищий рівень), що несуть у собі обсяг професійного світогляду, професійних знань, інтересів і вмінь, здатності розв’язувати завдання. Нові освітні стандарти, хмарні технології допомагають формуванню нової інформаційної культури педагога та здобувача освіти, що надають унікальну можливість поєднати проєктну методику й інформаційно-комунікаційні технології. Використання хмарних технологій у навчальному процесі дозволяє зробити освітній простір відкритим. Взаємодія новітніх інформаційних досягнень взаємопов’язана з формуванням у здобувачів освіти професійних знань, міжкультурного спілкування, професійної культури.
ENG: The article is devoted to the current problem of higher education – the formation of professional culture of future professionals by means of modern education, namely the use of cloud technologies. In particular, the essence of such concepts as “professional culture”, “educational process”, “cloud technologies”, “educational activity” is revealed. The main attention is focused on the methodological principles of forming the professional culture of future specialists in higher education institutions. National education at the present stages of its development pays sufficient attention to the conditions for the formation of professional culture, including during training with the help of cloud technologies. The key to the knowledge component of the future specialist is undoubtedly professional culture. The specialist must master all the components of professional culture and be able to correctly solve problems of any complexity. Criteria, indicators and levels of formation of the studied phenomenon are covered. Based on the analysis of pedagogical literature, the influences on the processes of formation of professional culture by modern methods of distance learning are substantiated. It is noted that cloud technologies are currently an integral part of educational processes in higher education institutions and are considered as one of the technologies for the formation of professional competencies. The issue of informatization of society, which involves the informatization of science and education, in which cognitive processes and socio-economic phenomena are formed, which in the future reaches the progressive development of society as a whole. Cloud technologies have proven to be highly effective in meeting educational needs. Professional culture is considered at such levels of development (initial level, higher level), which include the scope of professional worldview, professional knowledge, interests and skills, the ability to solve problems. New educational standards of cloud technologies help to form a new information culture of the teacher and the learner, which provides a unique opportunity to combine project methodology and information and communication technologies. The use of cloud technologies in the educational process allows to make the educational space open. The interaction of the latest information achievements is interconnected with the formation of professional knowledge, intercultural communication, the formation of professional culture in students.
Description
О. Вознюк: ORCID 0000-0002-4186-6113, Т. Лехіцький; ORCID: 0000-0002-4759-0496
Keywords
професійна культура, професійна діяльність, культура особистості, професійна культура фахівця, хмарні технології, professional culture, professional activity, personality culture, professional culture of specialist, cloud technologies, КГСЕП (ЛФ)
Citation
Вознюк О. М., Лехіцький Т. В. Формування професійної культури майбутніх фахівців крізь аспекти навчання хмарними технологіями. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 41, т. 1. С. 92–96. DOI: 10.32843/2663-6085/2021/41/1.18.