Зниження швидкості відчепів на початку сортувальних колій, оснащених системою розподіленого регулювання швидкості

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ТОВ «Рухомий склад», Харків
Abstract
UKR: У статті розглянуто способи зниження швидкості скочування відчепів до безпечного рівня на початку сортувальних колій, оснащених системою розподіленого регулювання швидкості. Оснащення сортувальної гірки системою розподіленого регулювання швидкості відчепів дозволить максимально виключити людський фактор з процесу регулювання швидкості відчепів на спускній частині сортувальної гірки. Проведений аналіз способів зниження швидкості скочування відчепів до безпечного рівня на початку сортувальних колій недоцільно використовувати протиухил на спускній частині гірки за останнім розділовим стрілочним переводом. Точкові регулятори швидкості вагонів можна використовувати для зниження швидкості скочування відчепів на початку сортувальних колій, але це приводить до погіршення умов розділення на останніх розділових стрілочних переводах довгих відчепів із наступними за ними короткими відчепами. Для усунення цієї проблеми рекомендується додатково розчіпляти довгі відчепи, особливо у випадках, коли за ними прямують короткі відчепи з розділенням на останніх розділових стрілочних переводах. Недоцільно відсовувати зону розташування точкових вагонних уповільнювачів для зниження швидкості відчепів до безпечного рівня убік зони накопичення вагонів на сортувальних коліях, тому що тоді збільшується ризик не встигнути загальмувати важкі відчепи з гарними ходовими властивостями до безпечної швидкості підходу до вагонів на сортувальній колії. Питання де починати зону розташування точкових вагонних уповільнювачів для зниження рівня швидкості відчепів потребує додаткових досліджень. Зниження швидкості скочування відчепів на початку сортувальних колій можна здійснювати за допомогою балкових вагонних уповільнювачів на стаціонарній парковій гальмовій позиції. Алгоритм керування парковою гальмовою позицією доволі простий. Всі відчепи треба випускати з неї з безпечною швидкістю. Якщо точність реалізації заданої швидкості виходу відчепів із паркової гальмової позиції невисока, то є можливість ліквідувати погрішність точковими регуляторами швидкості вагонів.
RUS: В статье рассмотрены способы снижения скорости скатывания отцепов до безопасного уровня в начале сортировочных путей, оснащенных системой распределенного регулирования скорости. Оснащение сортировочной горки системой распределенного регулирования скорости отцепов позволит максимально исключить человеческий фактор из процесса регулирования скорости отцепов на спускной части сортировочной горки. Проведенный анализ способов снижения скорости скатывания отцепов до безопасного уровня в начале сортировочных путей нецелесообразно использовать противоуклон на спускной части горки за последним разделительным стрелочным переводом. Точечные регуляторы скорости вагонов можно использовать для снижения скорости скатывания отцепов в начале сортировочных путей, но это приводит к ухудшению условий разделения на последних разделительных стрелочных переводах длинных отцепов со следующими за ними короткими отцепами. Для устранения этой проблемы рекомендуется дополнительно расцеплять длинные отцепы, особенно в случаях, когда за ними следуют короткие отцепы с разделением на последних разделительных стрелочных переводах. Нецелесообразно отодвигать зону расположения точечных вагонных замедлителей для снижения скорости отцепов до безопасного уровня в сторону зоны накопления вагонов на сортировочных путях, потому что тогда увеличивается риск не успеть затормозить тяжелые отцепы с хорошими ходовыми свойствами до безопасной скорости подхода к вагонам на сортировочном пути. Вопрос, где начинать зону расположения точечных вагонных замедлителей для снижения уровня скорости отцепов требует дополнительных исследований. Снижение скорости скатывания отцепов в начале сортировочных путей можно осуществлять с помощью балочных вагонных замедлителей на стационарной парковой тормозной позиции. Алгоритм управления парковой тормозной позицией довольно простой. Все отцепы надо выпускать из нее с безопасной скоростью. Если точность реализации заданной скорости выхода отцепов из парковой тормозной позиции невысокая, то есть возможность ликвидировать погрешность точечными регуляторами скорости вагонов.
ENG: The article discusses ways to reduce the rolling cut speed to a safe level at the beginning of the sorting sidings equipped with quasi-continuous speed control system. Equipment of a hump yard by quasi-continuous speed control of cuts will allow to exclude at the most the human factor from process of regulation of speed of cuts on roll-down parts of a hump yard. The analysis of the ways to reduce rolling cut speed to a safe level at the beginning of the sorting sidings inappropriate use opposite slope on the roll-out part of the hump after the last separation switch point. Spot regulators cars speed can be used to reduce the rolling speed cut at the beginning of the sorting sidings, but this leads to a deterioration of conditions in the last division separating switch points long cut the following short cut them. To resolve this problem, we recommend further uncouple cut long, especially when they are followed by short cut the division on the last dividing switch points. It is inappropriate to remove the location of the zone of point of wagon retarders for reducing cut speed to a safe level in the direction of the accumulation zone wagons in sorting sidings, because then increases the risk not to have time to brake hard to cut from the good driving characteristics to a safe approach speed to the cars on the sorting siding. The question where to start location point of wagon retarders zone to reduce speed to cut level requires additional research. Reducing rolling cut the speed at the beginning of the sorting sidings can be carried out using the beam on a stationary wagon retarders park brake position. Control Algorithm park brake position is quite simple. All produce should be cut from it at a safe speed. If the accuracy of the implementation of the set speed output to cut from the park brake position is low, it is possible to eliminate the error of point regulators cars speed.
Description
О. Назаров: ORCID 0000-0001-8837-2041
Keywords
сортувальна гірка, сортувальна колія, ухил колії, відчеп, точкові вагонні уповільнювачі, гальмова позиція, система розподіленого регулювання швидкості, сортировочная горка, сортировочный путь, уклон пути, отцеп, точечные вагонные замедлители, тормозная позиция, система распределенного регулирования скорости, hump, sorting siding, slope of siding, cut, point of wagon retarders, brake position, quasi-continuous speed control system, КСВ
Citation
Назаров, О. А. Зниження швидкості відчепів на початку сортувальних колій, оснащених системою розподіленого регулювання швидкості / О. А. Назаров // Вагонний парк. – 2017. – № 7–8 (124–125). – С. 20–22.