Трансформація діяльності університетської бібліотеки в умовах сучасних викликів

No Thumbnail Available
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Мета. В статті проаналізовано діяльність університетської бібліотеки в умовах трансформаційних змін, викликаних об’єднанням книгозбірень 4 закладів вищої освіти одночасно з вирішенням проблем діяльності в умовах війни Росії проти України. Методика. Дослідження проводилось шляхом огляду публікацій, пов’язаних з використанням в практиці роботи сучасних університетських бібліотек дистанційних форм роботи, узагальнення досвіду Наукової бібліотеки Державного біотехнологічного університету з організації роботи в умовах реструктуризації діяльності у воєнний час. Результати. Перегляд публікацій і вивчення досвіду дозволив знайти найкращі способи очолити зміни та впоратися із завданнями реорганізації в умовах онлайн-діяльності. Підходи та методи, наведені в цьому дослідженні, ґрунтуються на особистому досвіді автора як керівника університетської бібліотеки, а також на міжнародному досвіді бібліотек світу. Під час дослідження автором визначено, що головна відповідь Наукової бібліотеки ДБТУ на виклики часу – це теоретичне обґрунтування, практична апробація, мобільність та своєчасність виконання завдань інформаційного забезпечення наукового та навчального процесів в умовах дистанційної роботи. Висновки. Наукова новизна полягає в розширенні уявлень про можливості використання дистанційних форм роботи в діяльності університетської бібліотеки, що є важливим чинником для оцінювання результативності її управлінської діяльності. Практична значимість. Отримані результати можуть використовуватись для удосконалення управління університетськими бібліотеками в умовах трансформаційних змін.
ENG: Objective. The article analyzes the activity of the university library under conditions of transformational changes caused by the unification of the book collections of 4 higher education institutions simultaneously with the solution of the problems of activity under conditions of the war between Russia and Ukraine. Methods. The research was conducted by reviewing publications related to the use of remote forms of work in the practice of modern university libraries, summarizing the experience of the Scientific Library of the State Biotechnology University in the organization of work under conditions of activities restructuring in wartime. Results. Reviewing the publications and studying the experiences made it possible to find the best ways to lead the changes and cope with the tasks of reorganization under conditions of online activities. The approaches and methods presented in this study are based on the personal experience of the author as a head of a university library, as well as on the international experience of libraries around the world. During the research, the author determined that the main response of the Scientific Library of DBTU to the challenges of time is theoretical substantiation, practical testing, mobility and timeliness of the tasks of information support of scientific and educational processes under conditions of remote work. Conclusions. Originalityof the work consists in expanding ideas about the possibilities of using remote forms of work in the activities of a university library, which is an important factor for evaluating the effectiveness of its management activities. Practical value. The obtained results can be used to improve the management of university libraries under conditions of transformational changes.
Description
N. Nikolaienko: ORCID 0000-0003-1700-6540
Keywords
трансформація діяльності, виклики часу, управління кадровим потенціалом, library, transformation of activities, challenges of time, management of personnel potential
Citation
Ніколаєнко Н. М. Трансформація діяльності університетської бібліотеки в умовах сучасних викликів : [презентація]. University Library at a New Stage of Social Communications Development : матеріали VІI Міжнар. конф., (м. Дніпро, 06.10–07.10.2022 р.). Дніпро, 2022. URL: http://conflib.diit.edu.ua/Conf_univ_Library_2022/paper/view/26757/15256.