Дослідження впливу проектних рішень на навколишнє середовище при проектуванні високошвидкісної магістралі Одеса-Західний кордон України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська робота виконана на 160 сторінках, містить 53 рисунки, 7 таблиць та 36 використаних джерел. Автором роботи проведено огляд наукових досліджень з проблемних питань, що виникають при впровадження високошвидкісного транспорту. Показано, що актуальним завданням сьогодення є розробка теоретико-методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо будівництва високошвидкісних магістралей в Україні. Для цього потрібно розробити технічні вимоги й норми проектування траси високошвидкісної магістралі, обґрунтувати максимально допустиму швидкість, раціональні конструкції колійної інфраструктури. В магістерській роботі проведені дослідження пов’язані з впливом проєктних рішень на навколишнє середовище. Наукова новизна роботи полягає в застосуванні системи САПР Autodesk AutoCAD Civil 3D при проектуванні траси ВШМ з використанням супутникової зйомки та цифрової моделі місцевості. Інтелектуальний зв'язок між профілем і планом лінії дозволяє динамічно оновлювати всі пов'язані об'єкти при внесенні змін до проектних рішень. Дослідження автора спрямоване на розробку методичних підходів щодо виявлення факторів, які впливають на вибір проєктних рішень з метою мінімізації впливу траси Одеса-Жмеринка на навколишнє середовище. На основі проведеного аналізу та виконаних в роботі досліджень показано що для більш повного задоволення попиту на ринку транспортних послуг необхідно впроваджувати в Україні високошвидкісний транспорт, який забезпечує безпеку, надійність і мінімальний негативний вплив на навколишнє середовище. Розв’язання окреслених в магістерській роботі завдань сприятиме підвищенню конкурентоспроможності залізничного транспорту, виведенню України на новий рівень економічної взаємодії з Європейським Союзом.
ENG: The master's thesis is performed on 160 pages, contains 53 figures, 7 tables and 36 sources used. The author of the work reviews the research on problematic issues that arise during the introduction of high-speed transport. It is shown that the urgent task of today is to develop theoretical and methodological approaches and practical recommendations for the construction of high-speed highways in Ukraine. For this purpose it is necessary to develop technical requirements and norms of designing of a route of a high-speed highway, to substantiate the maximum admissible speed, rational designs of a track infrastructure. In the master's thesis, research is conducted related to the impact of design decisions on the environment. The scientific novelty of the work is the use of Autodesk AutoCAD Civil 3D CAD system in the design of the HSM route using satellite imagery and digital terrain model. The intelligent connection between the profile and the line plan allows you to dynamically update all related objects when making changes to design decisions. The author's research is aimed at developing methodological approaches to identify factors that influence the choice of design solutions in order to minimize the impact of the Odessa-Zhmerynka highway on the environment. Based on the analysis and research, it is shown that in order to better meet the demand in the market of transport services, it is necessary to introduce high-speed transport in Ukraine, which ensures safety, reliability and minimal negative impact on the environment. Solving the tasks outlined in the master's thesis will help increase the competitiveness of railway transport, bring Ukraine to a new level of economic cooperation with the European Union.
Description
Keywords
високошвидкісна магістраль, траса, поздовжній профіль, план лінії, максимальна швидкість, навколишнє середовище, high-speed highway, route, longitudinal profile, line plan, maximum speed, environment, ВКР, КТІ
Citation
Чернов Д. С. Дослідження впливу проектних рішень на навколишнє середовище при проектуванні високошвидкісної магістралі Одеса-Західний кордон України : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник М. Б. Курган ; Укр. держ. ун-т науки і техногогій. Дніпро, 2021. 160 с.