Автоматизація визначення поточного стану стрілочних переводів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Бакалаврська робота виконана на 21 сторінках, 4 таблиці, 5 рисунків та 12 джерел літератури. Дослідження в роботі присвячені визначенню способу автоматизованого дистанційного пошуку порушень у роботі централізованої стрілки в залежності від стану її складових елементів. Мета дослідження – розробка способу визначення поточного стану стрілочного переводу за струмом живлення двигуна. Об’єкт дослідження – вплив відхилення від встановлених норм функціонування робочих механізмів стрілочного переводу на часові та частотні характеристики струму електродвигуна. Предмет дослідження – вплив зміни характеру навантаження на струмову криву. Методи дослідження – аналіз відмов у роботі стрілочного переводу та аналіз впливу порушень у роботі стрілочних переводів на характеристики струму електродвигуна.
ENG: The bachelor's thesis consist of 21 pages, 4 tables, 5 illustrations and 12 sources. Research in the work is devoted to determining the method of automated remote search for violations in the operation of a centralized switch, depending on its constituent elements. The purpose of the study is to develop a method for determining the current state of the turnout by powering the engine. The object of research is the influence of deviations from the established norms for the functioning of the working mechanisms of a turnout switch on the time and frequency characteristics of the electric motor current. The subject of research is the effect of changing the nature of the load on the current curve. Research methods - analysis of failures in the work of the turnout and analysis of the impact of violations in the work of turnouts on the properties of the electric motor current.
Description
Keywords
централізована стрілка, стрілочний перевід, стрілочний електропривод, електричний двигун, крива струму, математична модель, interlocking point, switch, switch electric drive, electric motor, current curve, mathematical model, ВКР, КАТ
Citation
Клюзов Р. Г. Автоматизація визначення поточного стану стрілочних переводів (комплексна) : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 273 – Залізничний транспорт / наук. керівник С. Ю. Буряк ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 21 с.