Обґрунтування щитової проходки, що відбувається в слабкому масиві, із аналізом варіації оправи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UK: В магістерській роботі виконано аналіз інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов будівництва. Проведене варіантне проєктування оправ перегінного тунелю та виконане техніко-економічне порівняння. Виконане дослідження міцності оправи перегінного тунелю методом скінченних елементів на основі модифікованого методу Метродіпротрансу. Виконаний аналіз варіації оправи із дослідженням силових факторів. Обґрунтовано технологію щитової проходки перегінного тунелю в слабкому масиві із застосуванням щита «Херренкнехт». Розроблені основи охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях при щитовій проходці. Мета дослідження – обґрунтування щитової проходки, що відбувається в слабкому масиві, із аналізом варіації оправи. Об’єкт дослідження – перегінний тунель. Предмет дослідження – силові фактори в оправі перегінного тунелю із урахуванням її варіації. Метод дослідження – метод скінченних елементів на основі модифікованого методу Метродіпротрансу.
EN: The master's thesis consist of 97 pages, contains 9 illustrations, 5 tables and 35 sources. In the master's thesis the analysis of engineering-geological and hydrogeological conditions of construction is performed. An option design of the running tunnel linings was carried out and a technical and economic comparison was performed. A study of the strength of the running tunnel lining by the finite element method based on the modified method of Metrodiprotrans. The analysis of the variation of the lining with the study of force factors is performed. The technology of shield penetration of the running tunnel in a weak massif with the use of the Herrenknecht shield is substantiated. The basics of labor protection and safety in emergency situations during shield driving technology have been developed. The purpose of the study is to substantiate the shield driving technology, which takes place in a weak massif, with the analysis of the variation of the lining. The object of research is a running tunnel. The subject of research is power factors in the lining of the running tunnel, taking into account its variation. The research method is the finite element method based on the modified Metrodiprotrans method.
Description
Keywords
перегінний тунель, щитова проходка, слабкий масив, статичний розрахунок, силові фактори, метод скінченних елементів, охорона праці, running tunnel, shield driving technology, weak massif, static calculation, power factors, finite element method, labor protection, ВКР, КТІ
Citation
Агєєв А. О. Обґрунтування щитової проходки, що відбувається в слабкому масиві, із аналізом варіації оправи : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 192 – Будівництво та цивільна інженерія / наук. керівник О. Л. Тютькін ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 97 с.