Діагностування двигунів змінного струму

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська дисертація виконана на 66 сторінках, містить 14 ілюстрацій, 6 таблиць та 20 використаних джерел. У дисертації досліджується проблема діагностування двигунів стрілочних електроприводів. Мета дослідження – розробка методу діагностування двигунів змінного струму стрілочних приводів за спектральним аналізом струму статору, дати йому математичне обґрунтування. Об’єкт дослідження – двигуни змінного струму. Предмет дослідження – діагностування двигунів стрілочних електроприводів. В першому розділі виконано аналіз існуючих методів і засобів діагностування двигунів змінного струму. В другому розділі удосконалено методику діагностування двигунів стрілочних приводів змінного струму. В третьому розділі виконано експериментальні дослідження з контролю параметрів двигунів змінного струму і визначення несправностей. В четвертому розділі описані питання охорони праці при догляді за стрілочним електроприводом.
ENG: The master's dissertation is made on 66 pages, contains 14 illustrations, 6 tables and 20 used sources. The dissertation investigates the problem of diagnosing electric motor motors. The purpose of the study is to develop a method for diagnosing AC motors of turnouts by spectral analysis of the stator current, to give it a mathematical justification. The object of research is AC motors. The subject of research - diagnosing motors of electric switches. The first section analyzes the existing methods and tools for diagnosing AC motors. The second section improves the method of diagnosing AC motors. In the third section, experimental studies were performed to control the parameters of AC motors and identify faults. The fourth section describes the issues of labor protection in the care of electric switches.
Description
Keywords
діагностування, двигун змінного струму, математична модель, робочий струм двигуна, спектральний аналіз, diagnostics, AC motor, mathematical model, operating current of the engine, spectral analysis, ВКР, КАТ
Citation
Шозда І. В. Діагностування двигунів змінного струму: дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / наук. керівник Т. М. Сердюк ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 66 с.