Магістерські роботи кафедри Автоматика та телекомунікації (КАТ)

Permanent URI for this collection

UK:Магістерські роботи кафедри Автоматика та телекомунікації (КАТ)
EN: Master Thesis " Automation and Telecommunications"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 66
 • Item
  Математичне моделювання відмов пристроїв залізничної автоматики
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Якимчук, Владислав Вікторович
  UKR: Магістерська робота виконана на 59 сторінках, містить 3 рисунка, 4 таблиці та 35 джерел літератури. В магістерській роботі проведено дослідження зі з’ясування взаємозв’язків між відмовами пристроїв залізничної автоматики на основі кореляційного аналізу та відношення толерантності. В роботі виконано аналіз методів структурного моделювання, обґрунтовано та описано обраний метод дослідження. Виконано статистичний аналіз відмов пристроїв залізничної автоматики та телемеханіки. За статистичними даними про відмови пристроїв системи залізничної автоматики та телемеханіки (СЗАТ) побудовано математичну модель на основі структурного моделювання. Отриману модель досліджено на адекватність. Розроблена модель є математичною моделлю короткострокового прогнозування. Результати роботи можуть бути використано для короткострокового прогнозування стану пристроїв СЗАТ за статистичними даними про відмови пристроїв СЗАТ. За результатами прогнозу може бути внесено корекції в діючу систему утримання пристроїв СЗАТ. За розробленою моделлю запропоновано рекомендації що до покращення системи утримання пристроїв СЗАТ.
 • Item
  Удосконалення систем забезпечення безпеки руху поїздів шляхом застосування колійних баліз
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Токар, Володимир Володимирович
  UKR: Магістерська робота виконана на 63 сторінках, містить 32 рисунки, 1 таблицю та 15 використаних джерела. В магістерській роботі ми розробили систему забезпечення безпеки руху поїздів на базі колійних баліз; привели алгоритми роботи локомотивного пристрою та визначення поточної координати поїзда; розглянули структуру та принцип дії точкового каналу зв’язку з локомотивом; привели математичну модель точкового каналу зв’язку з локомотивом; розробили локомотивний та колійний модуль точкового каналу зв’язку «колія-локомотив».
 • Item
  Дослідження фільтра низьких частот
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Перельотов, Антон Володимирович
  UKR: Магістерська робота виконана на 57 сторінок, містить 30 рисунків та 19 джерел літератури. В магістерській роботі приведено аналіз існуючої класифікації фільтрів, приведено їх амплітудно-частотні характеристики, розглянуто активні та пасивні фільтри низьких частот. Приведено методику вимірів частотних характеристик фільтрів низьких частот, описані вимоги до вимірювання частотних характеристик фільтру низьких частот, приведені приклади режимів роботи фільтра низьких частот таких як common mode та differential mode. Порівняно два види шумів, що мають місце при роботі фільтра в різних режимах. Розглянуто результати вимірів характеристик фільтра низьких частот у common mode та differential mode, визначено внесені втрати у фільтрі шляхом вибору правильної топології та дослідженні їх імпедансу.
 • Item
  Дистанційна діагностика станційних рейкових кіл
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Мацкевич, Станіслав Сергійович
  UKR: Магістерський проект виконано на 59 сторінках, містить 9 рисунків, 1 таблицю та 19 джерел використаної літератури. В магістерському проекті проаналізовано існуючі сучасні системи діагностування, виконаний аналіз несправностей, які виникають у пристроях автоматики та у рейкових колах. Приведено перелік основних вимог до рейкових кіл, проведено процес вибору точок для контролювання параметрів сигнальних систем автоблокування. Розроблено математичну модель розрахунку рейкових кіл 50 Гц та оснований на її базі метод автоматизованого діагностування рейкових кіл. Розроблено структурну схему автоматизованої системи діагностування рейкових кіл, розроблено принципову схему лінійного контролера та показано алгоритм його роботи. Висновок: впровадження спроектованого методу автоматизованого діагностування рейкових кіл кодового автоблокування з частотою 50 Гц дозволить знизити експлуатаційні витрати, підвищити надійність роботи рейкових кіл та підвищити безпеку руху поїздів на перегонах.
 • Item
  Дослідження стійкості математичної моделі формування поїздів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Єрешко, Дар’я Сергіївна
  UKR: Магістерська робота виконана на 57 сторінках, містить 10 рисунків, 1 таблицю та 20 джерел посилань. В роботі проведено дослідження з оцінки стану системи залізничної автоматики з взаємодією процесу обробки потоку поїздів на сортувальній станції, що дозволяє кваліфікувати тему роботи як актуальну. Розглянуто літературні джерела з моделювання складних систем. Процес потоку обробки поїздів на станції розглядається як найпростіший пуассонівський потік подій. Зроблено припущення, що процес формування поїздів пов’язано з станом системи залізничної автоматики. Розроблено математичну модель каналу формування поїздів як систему масового обслуговування на основі статистичних даних про вантажообіг на станції. Проведено дослідження на стійкість математичної моделі каналу формування поїздів. На основі отриманих результатів дослідження сформульовано висновки про потужності та стан системи залізничної автоматики при виконанні процедур сортувальної роботи. Відповідно до розробленої моделі процес обробки потоку поїздів для обраної станції є стійким процесом. Модернізації система залізничної автоматики не потребує. Результати роботи можуть бути використано для оцінювання стану систем залізничної автоматики при проектуванні та експлуатації сортувальних станцій.
 • Item
  Підвищення функціональної надійності системи мікропроцесорної централізації МПЦ-У шляхом модернізації її апаратури
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Пивовар, Тарас Валерійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 67 сторінках, 4 таблиці, 5 рисунків та 22 джерела літератури. У магістерській роботі досліджується вибір безпечної структури підключення каналів передачі даних та пристроїв обробки інформації в системі МПЦ-У та виведені формули для визначення структур інших МПЦ. Також розроблені схеми покращення електроживлення систем МПЦ з децентралізованим розміщенням апаратури у вигляді додаткових мережевих фільтрів. Розроблена універсальна схема керування маневровою колонкою на мікропроцесорній елементній базі, що дозволяє використовувати її як в мікропроцесорних так і в релейній централізації. Розроблені засоби для підвищення надійності передачі даних у вигляді фільтрів нижніх та верхніх частот, продемонстровано оригінальні технічні рішення для підвищення якості електроживлення. Практичним значенням даної роботи є підвищення надійності роботи систем МПЦ-У що вже експлуатуються шляхом впровадження запропонованих засобів.
 • Item
  Обладнання залізничної ділянки системою цифрового транкінгового радіозв’язку
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Камінська, Марина Василівна
  UKR: Магістерська робота виконана на 63 сторінках, вона містить 8 таблиць, 16 рисунків та 10 джерел літератури. Об’єкт розробки – мережа цифрового транкінгового радіозв’язку TETRA для заданої залізничної ділянки. Мета роботи – обладнання залізничної ділянки системою цифрового транкінгового радіозв’язку. Методи дослідження – методи математичного моделювання розповсюдження радіохвиль; методи територіально-частотного планування мережі транкінгового радіозв’язку; методи теорії масового обслуговування; імітаційне моделювання. У роботі пропонується розробка обладнання системи транкінгового радіозв’язку TETRA для залізничної ділянки. Обладнання залізничної ділянки системою цифрового транкінгового зв’язку TETRA згідно з рекомендаціями, отриманими в рамках даної дипломної роботи, дозволить забезпечити надійний радіозв’язок для всіх категорії користувачів.
 • Item
  Підвищення безпеки руху шляхом удосконалення пристроїв визначення місцезнаходження та швидкості поїзда
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Чепурний, Андрій Миколайович
  UKR: Магістерська робота виконана на 63 сторінках, вона містить 5 таблиць, 22 рисунки, та 24 джерел літератури. Мета дослідження - підвищення безпеки руху шляхом удосконалення локомотивних пристроїв визначення місцезнаходження та швидкості поїзда. Об’єкт дослідження – локомотивні пристрої визначення місцезнаходження та швидкості руху поїзда. Методи дослідження – аналіз існуючих технічних рішень; методи розробки електронних схем та алгоритмів роботи; методи проектування електричних фільтрів. У першому розділі проведено аналіз існуючих локомотивних пристроїв визначення місцезнаходження і швидкості поїзда, а також проаналізована можливість використання ефекту Допплера в системі локомотивної автоматики. У другому розділі розроблено структуру та алгоритм роботи мікропроцесорного локомотивного пристрою визначення місцезнаходження та швидкості поїзда. Третій розділ присвячений розробці локомотивного навігаційного пристрою на базі модуля супутникової навігації L76-L. В четвертому розділі розроблено принципові електричні схеми вимірювача швидкості поїзда на основі радару Допплера та датчика шляху і швидкості, запропоновано алгоритм роботи такого пристрою.
 • Item
  Цифрова система діагностування рейкових кіл на перегоні 25 Гц
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Петровський, Олександр Сергійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 66 сторінках, містить 22 рисунка, 2 таблиці та 13 джерел літератури. В магістерській роботі приведений аналіз існуючих сучасних систем діагностики, які використовуються на ділянках Укрзалізниці та виявлені важливі недоліки даних систем. приведені вимоги до рейкових кіл, обрані точки вимірювання, представлена методика автоматизованого визначення параметрів рейкового кола частотою 25 Гц та проведені експериментальні розрахунки використовуючи даний метод, які доводять, що даний метод можна використовувати на практиці. розроблені структурна схема системи діагностики рейкового кола на перегоні 25 Гц та принципова схема лінійного контролера. Приведені принцип роботи та розрахунки окремих блоків лінійного контролеру для введення аналогового сигналу в цифровій системи. Висновок. Впровадження методу автоматизованого діагностування рейкових кіл кодового автоблокування з частотою 25 Гц дозволить суттєво знизити експлуатаційні витрати, підвищити надійність роботи рейкових кіл та підвищити безпеку руху поїздів на перегонах.
 • Item
  Електромагнітна сумісність системи тягового електропостачання з пристроями залізничної автоматики
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Кужиль, Сергій Олександрович
  UKR: Магістерська робота виконана на 68 сторінках, містить 23 рисунка, 10 таблиць та 24 джерел літератури. В магістерській роботі приведений аналіз існуючих систем діагностики, виконаний аналіз проблем, що виникають у системах електропостачання з пристроями залізничної автоматики. Приведено основні вимоги до електромагнітної сумісності, правил експлуатації, причини виникнення перешкод на лініях зв'язку. Розроблена математична модель розрахунку тягової системи одноколійного електроживлення. Виконані розрахунки гармонік на лініях зв'язку систем одноколійного електроживлення. Проведена робота по дослідженню розподілення струму за довжиною фідерної зони з рівномірним навантаженням при однорідному навантаженні та неоднорідною рейковою мережею. Досліджено електромагнітну сумісність системи тягового електропостачання з пристроями залізничної автоматики та електромагнітний вплив гармонійних складових зворотного тягового струму на роботу перегінних і станційних рейкових кіл.
 • Item
  Підвищення функційної надійності тональних рейкових кіл (комплексна)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Касьянов, Микола Валерійович
  UKR: Магістерська робота виконана на 74 сторінках, містить 13 рисунків та 40 джерел літератури. В магістерській роботі проведений аналіз загальних характеристик тональних рейкових кіл та їх галузей використання, особливості розрахунку і методики регулювання ТРК, проведено аналіз щодо пошуку та усунення виявлених несправностей. Розроблено діагностичний пристрій автоматизованого контролю стану елементів тональних рейкових кіл, приведена схема пристрою для автоматизованого контролю елементів тональних рейкових кіл, проведено розрахунки номінальної потужності для елементів лінійного контролера. Висновок: Розглянуто напрями підвищення функціональної безпеки, надійності і зменшення експлуатаційних витрат шляхом розробки автоматизованого пристрою контролю напруги на колійному приймачу КП і колійному генераторі (КГ) ТРК.
 • Item
  Підвищення функційної надійності тональних рейкових кіл (комплексна)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Дудка, Олександр Олександрович
  UKR: Магістерська робота виконана на 58 сторінках, містить 10 рисунків, 1 таблицю та 22 джерела літератури. В магістерській роботі досліджено методи розрахунку тональних рейкових кіл, методики регулювання роботи і виявлення несправностей ТРК, використання констант для уніфікації розрахунків для лінійних контролерів. Приведений аналіз загальних характеристик тональних рейкових кіл та їх галузей використання. Приведені особливості розрахунку і методики регулювання ТРК, проведено аналіз щодо пошуку та усунення виявлених несправностей. Дослідили вплив дестабілізуючих факторів на роботу ТРК, загальний аналіз проблеми та вплив відхилення параметрів елементів тональних колій від номінальних на режими роботи ТРК. Також дослідили вплив опору ізоляції баласту на режими роботи ТРК. Мета дослідження – підвищення функційної надійності тональних рейкових кіл. Галузь застосування: системи керування рухом поїздів на залізничному транспорті. Висновок: розглянуто напрями підвищення функціональної безпеки, надійності і зменшення експлуатаційних витрат шляхом розробки автоматизованого пристрою контролю напруги на колійному приймачу КП і колійному генераторі (КГ) ТРК.
 • Item
  Електромагнітна сумісність систем тягового електропостачання з пристроями зв’язку
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Денисенко, Юлія Дмитрівна
  UKR: Магістерська робота виконана на 69 сторінках, містить 31 ілюстрації, 11 таблиць та 20 використаних джерела. В магістерській роботі ми провели аналіз систем залізничного зв’язку України та його частотного діапазону; провели дослідження рівнів корисного сигналу з вагону лабораторії; розрахували електричний та магнітний вплив тягової мережі на провідний зв’язок та провели дослідження електромагнітного впливу тягової мережі 25 кВ на кабельні лінії станції також розглянули методи захисту залізничних ліній зв’язку від електромагнітних завад.
 • Item
  Розробка та дослідження перетворювача напруги для живлення електродвигунів виконавчих пристроїв залізничної автоматики (комплексна)
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2022) Ананченко, Денис Олегович
  UKR: Магістерська робота виконана на 70 сторінках, містить 49 рисунка, 3 таблиці та 38 джерел літератури. В магістерській роботі приведений аналіз існуючих сучасних систем діагностики, розглянуто основні методи регулювання механічних характеристик асинхронного електроприводу. Вибрано скалярне керуванням асинхронним електроприводом, як найпростіше. Проведено аналіз і вибір схеми частотного керування асинхронним приводом. Проведено дослідження керованого електроприводу стрілочного переводу зі скалярним керуванням з використанням трифазного інвертора і схеми управління з ШІМ. Мета дослідження – розробити та дослідити систему керування асинхронним приводом стрілочного переводу з керованими механічними характеристиками. Галузь застосування: системи керування рухом поїздів на залізничному транспорті. Висновок. Шляхом моделювання показано, що при використанні напруги з частотою, що поступово збільшується при включенні електроприводу можна суттєво зменшити пусковий струм електроприводу, а зменшуючи частоту в кінці переводу можна усунути надмірний удар і відскок вістряка стрілки від рамної рейки в кінці переводу.
 • Item
  Діагностування двигунів змінного струму
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Шозда, Ігор Вадимович
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 66 сторінках, містить 14 ілюстрацій, 6 таблиць та 20 використаних джерел. У дисертації досліджується проблема діагностування двигунів стрілочних електроприводів. Мета дослідження – розробка методу діагностування двигунів змінного струму стрілочних приводів за спектральним аналізом струму статору, дати йому математичне обґрунтування. Об’єкт дослідження – двигуни змінного струму. Предмет дослідження – діагностування двигунів стрілочних електроприводів. В першому розділі виконано аналіз існуючих методів і засобів діагностування двигунів змінного струму. В другому розділі удосконалено методику діагностування двигунів стрілочних приводів змінного струму. В третьому розділі виконано експериментальні дослідження з контролю параметрів двигунів змінного струму і визначення несправностей. В четвертому розділі описані питання охорони праці при догляді за стрілочним електроприводом.
 • Item
  Визначення раціональної періодичності технічного обслуговування елементів технологічного радіозв’язку
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Чернявський, Максим Олегович
  UKR: Кваліфікаційна робота виконана на 52 сторінках, містить 12 ілюстрацій, 3 таблиці, 20 використаних джерел. У роботі розглянуто визначення раціональної періодичності технічного обслуговування елементів технологічного радіозв’язку. Метою роботи є підвищення ефективності експлуатації елементів радіозв’язку шляхом використання отриманих рекомендацій про періодичність перевірок радіостанцій та ТО, після оцінки впливу помилок діагностування та умов експлуатації. Показана можливість визначення величини раціональної періодичності ТО виробів технологічного радіозв'язку на основі статичних даних імітаційного експерименту з моделлю, яка описує процес функціонування і ТО апаратури зв'язку у вигляді вкладеного ланцюга Маркова.
 • Item
  Розширення функціональних можливостей напівавтоматичного блокування для контролю буксового вузла вагонів
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Чайка, Валентина Станіславівна
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 71 сторінках, містить 27 ілюстрацій, 4 таблиці, 17 джерел літератури. У дисертації досліджується розширення функціональних можливостей напівавтоматичного блокування для контролю буксового вузла вагонів. Впровадження сучасних систем НАБ на залізницях України відбувається дуже повільними темпами, при цьому зовсім не враховується можливість розширення їх можливостей за рахунок потенціалу елементної бази на якій вони будуються. Таким чином розширення функціональних можливостей напівавтоматичного блокування для контролю нагріву буксового вузла вагонів є надважливою задачею, що робить дану роботу потрібною та актуальною. Мета дослідження – розробка методів та засобів для розширення функціональних можливостей напівавтоматичного блокування. Об'єкт дослідження – системи напівавтоматичного блокування та системи контролю букс. Предмет дослідження – методи та засоби ідентифікації перегрітих букс, системи додаткового контролю стану коліс під час руху поїзда, системи рахунку осей рухомого складу. Методи дослідження – аналіз, статистичний аналіз, аналіз функціональних можливостей систем, проектні та конструкторські рішення по ув’язці систем між собою.
 • Item
  Розробка способів підвищення надійності функціонування системи диспетчерської централізації «Каскад»
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Стецюк, Андрій Геннадійович
  UKR: Магістерська дисертація виконана на 77 сторінках, містить 11 рисунків, 3 таблиці, 12 джерел літератури. У дисертації досліджуються способи підвищення надійності функціонування системи диспетчерської централізації «Каскад». Система МСДЦ «КАСКАД» яка зараз впроваджується на залізничному транспорті України в достатній мірі технологічна і в основному задовольняє потреби робітників господарства перевезень. Практика експлуатації показала, що система надійна і практично не потребує обслуговування. В той же час за останні 20 років які пройшли з часу створення системи техніка просунулась далеко вперед. В зв’язку з цим розширення функціональних можливостей даної системи є досить актуальною задачею. Мета дослідження – розширення функціональних можливостей системи МСДЦ «КАСКАД». Об’єкт дослідження – процес функціонування системи МСДЦ «КАСКАД». Предмет дослідження – методи та засоби покращення роботи системи МСДЦ «КАСКАД». Методи дослідження – аналіз, статистичний аналіз, аналіз функціональних можливостей систем диспетчерської централізації, проектні та конструкторські рішення по модернізації систем.
 • Item
  Розширення можливостей систем диспетчерського контролю по ідентифікації рухомого складу
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Суліма, Павло Геннадійович
  UK: Магістерська дисертація виконана на 61 сторінках, містить 27 ілюстрацій, 6 таблиць, 15 джерел літератури. У дисертації досліджується розширення можливостей систем диспетчерського контролю по ідентифікації рухомого складу. Для ідентифікації рухомого складу та для контролю пересування вантажів і вантажних вагонів, враховуючі ті, що належать приватним фірмам, необхідна система яка буде контролювати їх переміщення в онлайн режимі. Існує багато систем ідентифікації, але встановлення нової системи на залізниці потребує значних економічних затрат, тому пропонується розробити систему і пов’язати її з діючою системою диспетчерського контролю, що значно знизить вартість впровадження і розробка такої системи є актуальною задачею на даний момент часу. Мета дослідження – розширення можливостей систем диспетчерського контролю по ідентифікації рухомого складу. Об'єкт дослідження – процес ідентифікації рухомого складу на залізничному транспорті. Предмет дослідження – методи та засоби контролю прослідування вагонів на залізничному транспорті. Методи дослідження – аналіз, статистичний аналіз, аналіз функціональних можливостей систем ідентифікації, систем контролю, проектні, конструкторські рішення по ув’язці систем між собою.
 • Item
  Цифрова система діагностування рейкових кіл на перегоні 50 Гц
  (Український державний університет науки і технологій, Дніпро, 2021) Серченко, Максим Сергійович
  UK: Магістерська робота виконана на 66 сторінках, містить 24 рисунка, 2 таблиці та 16 джерел літератури. В магістерській роботі приведений аналіз існуючих сучасних систем діагностики, виконаний аналіз несправностей, які виникають у пристроях автоматики та у рейкових колах. Приведено основні вимоги до рейкових кіл, проведений вибір точок для контролю параметрів сигнальних точок систем автоблокування. Розроблена математична модель розрахунку рейкових кіл 50 Гц та оснований на даній моделі метод автоматизованої діагностики рейкових кіл. Розроблена структурна схема автоматизованої системи діагностики рейкових кіл, розроблена принципова схема лінійного контролера, приведений алгоритм роботи лінійного контролера та технічні характеристики мікроконтролера. Мета дослідження – розробка методу автоматизованого діагностування рейкових кіл на перегоні з частотою 50 Гц. Галузь застосування: системи керування рухом поїздів на залізничному транспорті. Висновок. Впровадження методу автоматизованого діагностування рейкових кіл кодового автоблокування з частотою 50 Гц дозволить знизити експлуатаційні витрати, підвищити надійність роботи рейкових кіл та підвищити безпеку руху поїздів на перегонах.