Розробка способів підвищення надійності функціонування системи диспетчерської централізації «Каскад»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Український державний університет науки і технологій, Дніпро
Abstract
UKR: Магістерська дисертація виконана на 77 сторінках, містить 11 рисунків, 3 таблиці, 12 джерел літератури. У дисертації досліджуються способи підвищення надійності функціонування системи диспетчерської централізації «Каскад». Система МСДЦ «КАСКАД» яка зараз впроваджується на залізничному транспорті України в достатній мірі технологічна і в основному задовольняє потреби робітників господарства перевезень. Практика експлуатації показала, що система надійна і практично не потребує обслуговування. В той же час за останні 20 років які пройшли з часу створення системи техніка просунулась далеко вперед. В зв’язку з цим розширення функціональних можливостей даної системи є досить актуальною задачею. Мета дослідження – розширення функціональних можливостей системи МСДЦ «КАСКАД». Об’єкт дослідження – процес функціонування системи МСДЦ «КАСКАД». Предмет дослідження – методи та засоби покращення роботи системи МСДЦ «КАСКАД». Методи дослідження – аналіз, статистичний аналіз, аналіз функціональних можливостей систем диспетчерської централізації, проектні та конструкторські рішення по модернізації систем.
ENG: Master's dissertation is made on 77 sides, contains 11 illustrations, 3 tables, 12 letters of literature. The dissertation is investigates ways to improve the reliability of the dispatching centralization system "Cascade". The system of MSDC "CASCAD" which is now being implemented on the railway transport of Ukraine is technologically sufficient and mainly meets the needs of the workers of the transport economy. The operation practice has shown that the system is reliable and requires virtually no maintenance. At the same time, over the last 20 years that have passed since the creation of the system, technology has advanced far. In this regard, the expansion of the functionality of this system is a very relevant task. The purpose of the study is to expand the functionality of the MSDC "CASCAD" system. Object of research - the process of functioning of the MSDC system "CASCAD". The subject of the study is methods and means of improving the work of the MSDC "CASCAD" system. Methods of research - analysis, statistical analysis, analysis of functional capabilities of dispatch centralization systems, design and design solutions for system modernization.
Description
Keywords
диспетчерська централізація ДЦ, центральний пост, лінійний пункт, сигнальна точка, підсистема контролю аналогових сигналів, супутникова навігація, функціональні можливості, dispatching centralization of DC, central post, linear point, signal point, analog signal control subsystem, satellite navigation, functionality, КАТ, ВКР
Citation
Стецюк А. Г. Розробка способів підвищення надійності функціонування системи диспетчерської централізації «Каскад» : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 273 – залізничний транспорт / наук. керівник В. В. Маловічко ; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2021. 77 с.